中毒处理

 •  
 •  
 • yóu
 • shí
 • mǒu
 • xiē
 • shí
 • huò
 • yòng
 • mǒu
 • xiē
 • yào
 • děng
 • yǐn
 •  由于误食某些食物或服用某些药物等引起
 • de
 • zhōng
 •  
 • chú
 • cǎi
 • yòng
 • yào
 • de
 • jiù
 • cuò
 • shī
 • wài
 •  
 • xià
 • liè
 • fāng
 • 的中毒,除采用必要的急救措施外,下列土方
 • cǎo
 • yào
 • gòng
 • cān
 • kǎo
 • shǐ
 • yòng
 •  
 • 草药可供参考使用。
 •  
 •  
 • hái
 • zài
 • wèi
 • zhōng
 •  
 • wèi
 • dào
 • cháng
 • zhōng
 • shí
 •  
 • shǐ
 • yòng
 • cuī
 • huà
 •  毒物还在胃中,未到肠中时,使用催化
 • jiù
 •  
 • chǎo
 • shí
 • yán
 • fèn
 •  
 • yòng
 • wēn
 • kāi
 • shuǐ
 • shǎo
 • liàng
 • diào
 •  
 • 吐急救法,炒食盐五分,用温开水少量调服;
 • huò
 • liàng
 • kāi
 • shuǐ
 •  
 • bìng
 • yòng
 • shǒu
 • zhǐ
 • huò
 • máo
 • hóu
 •  
 • cái
 • 或大量喝开水,并用手指或鸡毛刺激喉部,才
 • néng
 • dào
 • cuī
 • de
 •  
 • xiè
 • xià
 • pái
 • yòng
 • dāng
 • guī
 • sān
 • liǎng
 •  
 • 能达到催吐目的。泻下排毒可用当归三两,大
 • huáng
 •  
 • míng
 • fán
 • liǎng
 •  
 • gān
 • cǎo
 • qián
 • jiān
 •  
 • jiě
 • shí
 • 黄、明矾各一两,甘草五钱煎服。解食物毒可
 • yòng
 • dòu
 • èr
 • liǎng
 •  
 • niǎn
 • suì
 •  
 •  
 • gān
 • cǎo
 • liǎng
 •  
 • jiān
 •  
 • huò
 • xiān
 • 用绿豆二两(碾碎),甘草一两,煎服;或鲜
 • g
 • dīng
 • shì
 • liàng
 •  
 • jìng
 •  
 • dǎo
 • zhī
 • èr
 • bēi
 •  
 • kāi
 • shuǐ
 • chōng
 •  
 • 紫花地丁适量,洗净、捣汁二杯,开水冲服。
 • jiě
 • xùn
 • yòng
 • dòu
 • liǎng
 •  
 • niǎn
 • suì
 •  
 •  
 • shēng
 • gān
 • cǎo
 • liǎng
 • 解毒蕈毒可用绿豆四两(碾碎),生甘草一两
 •  
 • jiān
 • tāng
 • pín
 • pín
 • guàn
 •  
 • ruò
 • yán
 • zhōng
 • yòng
 • xiān
 • g
 • dīng
 • ,煎汤频频灌服。若盐卤中毒可用鲜紫花地丁
 • shì
 • liàng
 •  
 • jìng
 •  
 • dǎo
 • zhī
 • bēi
 •  
 • kāi
 • shuǐ
 • chōng
 •  
 • gǒng
 • zhōng
 • 适量,洗净,捣汁一杯,开水冲服。汞中毒可
 • yòng
 • nóng
 • chá
 •  
 • niú
 • nǎi
 • huò
 • dàn
 • bái
 • shì
 • liàng
 •  
 • lián
 • yòng
 •  
 • yǒu
 • lín
 • 用浓茶、牛奶或鸡蛋白适量,连续用。有机磷
 • zhōng
 • yòng
 • gān
 • cǎo
 • liǎng
 • jiān
 • zhī
 •  
 • jiā
 • huá
 • shí
 • fěn
 • qián
 • chōng
 •  
 • 中毒可用甘草四两煎汁,加滑石粉五钱冲服。
 • hòu
 • měi
 • 10
 •  
 • 15
 • fèn
 • zhōng
 •  
 • zài
 • gān
 • cǎo
 • liǎng
 • jiān
 • zhī
 •  
 • 以后每隔 1015 分钟,再以甘草四两煎汁,
 • jiā
 • huá
 • shí
 • fěn
 • èr
 • qián
 •  
 • lián
 • chōng
 • èr
 •  
 • liù
 • liù
 • liù
 • zhōng
 • xuǎn
 • 加滑石粉二钱,连续冲服二次。六六六中毒选
 • yòng
 • cuī
 • xiè
 • xià
 • jiù
 •  
 • 用催吐法和泻下法急救。
   

  相关内容

  空中冒险家

 •  
 •  
 • kōng
 • zhōng
 • mào
 • xiǎn
 • jiā
 •  空中冒险家
 •  
 •  
 • zài
 • huá
 • shèng
 • dùn
 • de
 • bīn
 • nán
 •  
 • yǒu
 •  在华盛顿的宾夕法尼亚大路南侧,有一
 • zuò
 • shì
 • zhǔ
 • de
 • zhù
 •  
 • jiù
 • shì
 • měi
 • guó
 • de
 • zǒng
 • tǒng
 • --
 • bái
 • 座举世瞩目的建筑,它就是美国的总统府--
 • gōng
 • suǒ
 • zài
 •  
 • 1800
 • nián
 • chéng
 • lái
 •  
 • zhè
 • zuò
 • zhàn
 • 7.2
 • gōng
 • 宫所在地。自1800年建成以来,这座占地7.2
 • qǐng
 • de
 • bái
 • "
 • huáng
 • gōng
 • "
 •  
 • jīng
 • le
 • duō
 • nán
 • kǒng
 •  
 • 顷的白色"皇宫",经历了多次苦难和恐怖,

  小巧玲珑的“皇家方舟”号航母

 • 1978
 • nián
 •  
 • dāng
 • yīng
 • guó
 • huáng
 • jiā
 • hǎi
 • jun
 • zuì
 • hòu
 • sōu
 • zǎi
 • 1978年,当英国皇家海军最后一艘可搭载
 • cháng
 • guī
 • jiàng
 • fēi
 • de
 • háng
 •  
 • huáng
 • jiā
 • fāng
 • zhōu
 •  
 • hào
 • tuì
 • chū
 • xiàn
 • 常规起降飞机的航母“皇家方舟”号退出现役
 • hòu
 •  
 • zhè
 • de
 • háng
 • guó
 • biàn
 • bèi
 • pái
 • chú
 • zài
 • shì
 • jiè
 • zhōng
 • 后,这个昔日的航母大国便被排除在世界大中
 • xíng
 • háng
 • yōng
 • yǒu
 • guó
 • de
 • háng
 • liè
 • zhī
 • wài
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • yīng
 • guó
 • hǎi
 • jun
 • bìng
 • 型航母拥有国的行列之外。但是,英国海军并
 • yuàn
 • gān
 • rén
 • hòu
 •  
 • men
 • cóng
 • 80
 • nián
 • dài
 • 不愿意甘居人后,它们从80年代

  冷兵器

 •  
 •  
 • yào
 • yòng
 • huǒ
 • yào
 • zuò
 • néng
 • yuán
 • de
 •  
 •  
 • máo
 •  
 •  不需要用火药作能源的武器。如戈、矛、
 •  
 • jiàn
 •  
 • dāo
 •  
 • chuí
 •  
 • jiǎn
 •  
 • gùn
 •  
 • gōng
 •  
 • jiàn
 • dāo
 •  
 • 戟、剑、刀、锤、锏、棍、弓、箭及刺刀、匕
 • shǒu
 • děng
 •  
 • dài
 • lěng
 • bīng
 •  
 • hái
 • bāo
 • jiǎ
 •  
 • zhòu
 •  
 • dùn
 • děng
 • fáng
 • 首等。古代冷兵器,还包括甲、胄、盾等防护
 • zhuāng
 •  
 • 装具。

  专断拒谏,缺乏民主作风

 •  
 •  
 • zhū
 • liàng
 • céng
 • jiāo
 • dǎo
 • xià
 •  
 • zhòng
 •  
 • guǎng
 • zhōng
 •  
 •  
 •  诸葛亮曾教导部下“集众思,广忠益”,
 • hòu
 • lái
 • xíng
 • chéng
 • le
 •  
 •  
 • guǎng
 •  
 • de
 • chéng
 •  
 • dàn
 • běn
 • rén
 • 后来形成了,“集思广益”的成语。但他本人
 • zài
 • zhòng
 • zhàn
 • luè
 • wèn
 • shàng
 •  
 • wǎng
 • wǎng
 • shì
 • shǒu
 • chéng
 • guī
 •  
 • zhuān
 • duàn
 • 在重大战略问题上,往往是墨守成规,专断拒
 • jiàn
 • de
 •  
 • 谏的。
 •  
 •  
 • jiē
 • tíng
 • zhī
 • zhàn
 • shì
 • diǎn
 • xíng
 • de
 •  
 •  街亭之战是一个典型的例子。
 •  
 •  
 • shǒu
 • chū
 • shān
 • zhī
 • qián
 •  
 • bèi
 • liú
 • bèi
 • jiǎn
 •  首出祁山之前,被刘备简

  酵母菌和霉菌

 •  
 •  
 • cóng
 • qián
 • rén
 • men
 • zhī
 • dào
 • yòu
 • xiāng
 • yòu
 • ruǎn
 • de
 • miàn
 • shí
 • tián
 • měi
 • de
 •  从前人们不知道又香又软的面食与甜美的
 • jiǔ
 • niàng
 • shì
 • zěn
 • me
 • biàn
 • lái
 • de
 •  
 • cóng
 • xiàn
 • dài
 • xiǎn
 • wēi
 • jìng
 • míng
 • hòu
 • cái
 • 酒酿是怎么变来的?自从现代显微镜发明后才
 • zhī
 • dào
 • dōu
 • shì
 • jiào
 • jun
 • chuàng
 • zào
 • de
 •  
 • 知道都是酵母菌创造的。
 •  
 •  
 • jiào
 • jun
 • shì
 • zhēn
 • jun
 • zhè
 • jiā
 • zhōng
 • de
 • xiǎo
 • jiā
 •  酵母菌是真菌这个大家族中的一个小家
 •  
 • men
 • de
 • chéng
 • yuán
 • shǎo
 •  
 • miàn
 • bāo
 • jiào
 •  
 • jiǔ
 • jīng
 • jiào
 • 族,它们的成员也不少,如面包酵母、酒精酵
 •  
 • táo
 • 母、葡萄

  热门内容

  狼来了

 •  
 •  
 •  
 • láng
 • lái
 • le
 •  
 • de
 • shì
 • shuí
 • dōu
 • tīng
 • guò
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 •  《狼来了》的故事谁都听过。今天,我
 • men
 • jiā
 • jiù
 • shàng
 • yǎn
 • le
 • chū
 •  
 • láng
 • lái
 • le
 •  
 • de
 • nào
 •  
 • 们家就上演了一出“狼来了”的闹剧。
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • jìng
 • de
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • men
 • dōu
 • zài
 • máng
 • zhe
 • gàn
 •  这是一个寂静的晚上,我们都在忙着干
 • de
 • shì
 • qíng
 •  
 • rán
 •  
 • de
 • cǎn
 • jiào
 • shēng
 • cóng
 • men
 • ěr
 • biān
 • 自己的事情。突然,爸爸的惨叫声从我们耳边
 • xiǎng
 •  
 • men
 • shuí
 • dōu
 • méi
 • yǒu
 •  
 • rán
 • 响起。可我们谁都没有理他,依然各

  一场”笑话”

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • shàng
 • de
 • rán
 • shàng
 •  
 • nào
 • le
 • chǎng
 • xiào
 • huà
 •  
 •  今天上午的自然课上,闹了一场笑话。
 • xià
 • miàn
 • jiù
 • lái
 • jiè
 • shào
 • xià
 • shì
 • qíng
 • de
 • lái
 • lóng
 • ba
 •  
 •  
 • 下面我就来介绍一下事情的来龙去脉吧: 
 •  
 •  
 •  
 • rán
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 • men
 • zuò
 • juàn
 • ,
 • zuò
 • wán
 • hòu
 • jiù
 • jiào
 •  自然老师让我们做卷子,做完后就叫
 • bèi
 • bèi
 • wén
 • ,
 • děng
 • huì
 • jiǎn
 • chá
 • .
 • zhè
 • shí
 • zhāng
 • ruò
 • yáo
 • shuō
 • huà
 • ,
 • lǎo
 • shī
 • jiù
 • shuō
 • 背背课文,等会检查.这时张若瑶说话,老师就说
 • :'
 • zhāng
 • ruò
 • yáo
 • ,
 • bié
 • shuō
 • :'张若瑶,别说

  夕阳

 •  
 •  
 • huān
 • duō
 • duō
 • cǎi
 • de
 • xīng
 • kōng
 •  
 • huān
 • chū
 • shì
 •  我喜欢多姿多彩的星空,喜欢日出是迷
 • rén
 • de
 • chén
 • jǐng
 •  
 • dāng
 • gèng
 • huān
 • yáng
 • xià
 • de
 • zhuàng
 • guān
 • jǐng
 • xiàng
 •  
 • 人的晨景,当我更喜欢夕阳西下的壮观景象。
 •  
 • 
 •  
 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • yáng
 • xià
 • shí
 •  
 • zǒng
 • huān
 • jìng
 • jìng
 • de
 • guān
 •  每当夕阳西下时,我总喜欢静静的观
 • kàn
 •  
 • suī
 • rán
 • shī
 • le
 • zhōng
 • de
 • fēng
 • máng
 •  
 • dàn
 • réng
 • hěn
 • yào
 • yǎn
 • 看。虽然他已失去了中午的锋芒,但仍很耀眼
 •  
 • zhe
 • de
 • yǎn
 • lèi
 • dōu
 • kuài
 • liú
 • le
 • ,着的我眼泪都快流了

  家乡的小河

 •  
 •  
 • duì
 • de
 • jiā
 • xiāng
 • fēi
 • cháng
 • shú
 •  
 • gěi
 • liú
 • xià
 • shēn
 •  我对我的家乡非常熟悉,可给我留下深
 • yìn
 • xiàng
 • de
 • què
 • shì
 • tiáo
 • qīng
 • chè
 • jiàn
 • de
 • xiǎo
 • yīn
 • wéi
 • zài
 • yǒu
 • 刻印象的却是那条清澈见底的小河因为在那有
 • tóng
 • nián
 • měi
 • hǎo
 • de
 • huí
 •  
 • 我童年美好的回忆。
 •  
 •  
 • zài
 • yǒu
 • duō
 • de
 • xiǎo
 • xiē
 • xiǎo
 • shí
 • tóu
 •  
 • wǎng
 •  在河底有许多的小鱼和一些小石头,往
 • wǎng
 • men
 • dōu
 • huì
 • duǒ
 • zài
 • shí
 • tóu
 • zhè
 • shí
 • jiù
 • shí
 • tóu
 • àn
 • 往它们都会躲在石头里这时你就可以把石头按
 • zhù
 • xiǎo
 • jiù
 • 住小鱼就

  我变了

 •  
 •  
 •  
 • liè
 • liè
 • de
 • hái
 •  
 • ,
 • zài
 • rén
 • qián
 • shì
 •  我,一个大大列列的女孩。我,在人前是
 • jiān
 • qiáng
 • de
 • hái
 • ,
 • zài
 • rén
 • hòu
 • què
 • shì
 • shuí
 • dōu
 • cuì
 • ruò
 • 一个坚强的女孩,在人后却是一个比谁都脆弱
 • de
 • hái
 • .
 • zhēn
 • zhèng
 • de
 • miàn
 • cáng
 • zài
 • yuè
 • guāng
 • de
 • bèi
 • hòu
 • .
 • 的女孩.我把自己真正的一面藏在月光的背后.
 • cóng
 • shàng
 • nián
 • de
 • èr
 • xīng
 • shuō
 • :
 • tiān
 • jiào
 • 从上五年级的第二个星期一说起:第一天我发觉
 • biàn
 • yǒu
 • xiǎng
 • le
 • ,
 • zài
 • 自己变得有思想了,我不再