蜘蛛织网

 • 作文字数50字
 • zǎo
 • máng
 •  
 • wǎn
 • máng
 •  
 • 早忙,晚忙,
 • zhī
 • wǎng
 •  
 • zhī
 • wǎng
 •  
 • 织网,织网,
 • fēng
 • wǎng
 •  
 • 风雨把网撕破,
 • yòu
 • zhòng
 • xīn
 • shàng
 •  
 • 它又重新补上。
 • shàng
 •  
 •  
 • 补上,撕破,
 •  
 • shàng
 •  
 •  
 • 撕破,补上……
 • fēng
 • wǎng
 • guāng
 •  
 • 风雨把网撕光,
 • zài
 • zhī
 • zhāng
 • xīn
 • wǎng
 •  
 • 再织一张新网。
 • zhī
 • wǎng
 •  
 • zhī
 • wǎng
 •  
 • 织网,织网,
 • zhī
 • zhe
 • qín
 • láo
 •  
 • 织着勤劳,
 • zhī
 • zhe
 • wán
 • qiáng
 •  
 • 织着顽强。
   

  相关内容

  机遇

 • 机遇
 •  
 • qīng
 • lài
 • yǒu
 • zhǔn
 • bèi
 • de
 • rén
 •  
 • xiàng
 • xìn
 • yǎn
 • lèi
 •  
 • 机遇,青睐有准备的人。它不相信眼泪,它
 • céng
 • nuò
 •  
 • xiè
 • duò
 • yuán
 •  
 • 与层懦、懈惰无缘。
 • shāo
 • zòng
 • shì
 •  
 • guāng
 • mǐn
 • ruì
 •  
 • yǒng
 • gǎn
 • guǒ
 • jué
 • zhě
 • cháng
 • cháng
 • 机遇稍纵即逝,目光敏锐、勇敢果决者常常
 • néng
 • huò
 •  
 • 能获得它。
 • duì
 • rèn
 • rén
 • shì
 • píng
 • děng
 • de
 •  
 • néng
 • néng
 • zhuā
 • zhù
 •  
 • zhǔ
 • 机遇对任何人是平等的,能不能抓住它,主
 • dòng
 • quán
 • zài
 • měi
 • rén
 • shǒu
 •  
 • 动权在每个人手里。

  深秋

 • sān
 • cáng
 • suí
 • jìn
 • qián
 • jìn
 •  
 • zhèng
 • shì
 • qiū
 • tiān
 •  
 • dàn
 • jiàn
 •  
 • 三藏遂进西前进。正是那季秋天气。但见:
 •  
 •  
 • shù
 • cūn
 • luò
 • g
 • suì
 •  
 • shù
 • fēng
 • yáng
 • hóng
 • zhuì
 •  
 •  数村木落芦花碎,几树枫扬红叶坠。路途
 • yān
 • rén
 •  
 • huáng
 •  
 • shān
 •  
 • shuǐ
 • hán
 • rén
 • qiáo
 • 烟雨故人稀,黄菊丽,山骨细,水寒荷破人憔
 • cuì
 •  
 • bái
 • shū
 • hóng
 • liǎo
 • shuāng
 • tiān
 • xuě
 •  
 • luò
 • xiá
 • zhǎng
 • kōng
 • zhuì
 •  
 • 悴。白菽红蓼霜天雪,落霞孤鹜长空坠。依稀
 • àn
 • dàn
 • yún
 • fēi
 •  
 • xuán
 • niǎo
 •  
 • bīn
 • hóng
 • zhì
 •  
 • liáo
 • liáo
 • 黯淡野云飞,玄鸟去,宾鸿至,嘹嘹呖

 •  
 •  
 • líng
 • xiá
 • yòu
 • huàn
 • zuò
 • táng
 • xiá
 •  
 • zài
 • zhōu
 • chéng
 • zhī
 • dōng
 • ……那西陵峡又唤做瞿塘峡,在癯州府城之东
 •  
 • liǎng
 • duì
 • zhì
 •  
 • zhōng
 • guàn
 • jiāng
 •  
 • yàn
 • duī
 • dāng
 • zhōng
 •  
 • nǎi
 • sān
 • 。两崖对峙,中贯一江。滟预堆当其中,乃三
 • xiá
 • zhī
 • mén
 •  
 • 峡之门。
 •  
 •  
 • yuán
 • lái
 • zhè
 • yàn
 • duī
 •  
 • shì
 • jiāng
 • kǒu
 • kuài
 • shí
 •  
 • tíng
 • tíng
 • ……原来这滟预堆,是江口一块孤石,亭亭
 •  
 • xià
 • jìn
 • méi
 •  
 • dōng
 • shì
 •  
 • yīn
 • shuǐ
 • mǎn
 • shí
 • méi
 • zhī
 • shí
 • 独立,夏即浸没,冬即露示。因水满石没之时
 • zhōu
 • rén
 •  
 • yòu
 • míng
 • yóu
 • duī
 •  
 • 舟人取途不定,故又名犹豫堆。俗

  选择

 • xuǎn
 • 选择
 • zài
 • rén
 • shēng
 • de
 • shí
 • kǒu
 •  
 • jiù
 • huì
 • miàn
 • lín
 • xuǎn
 •  
 • měi
 • rén
 • 在人生的十字路口,就会面临选择。每个人
 • de
 • xuǎn
 • shì
 • zhì
 • xiàng
 • xìng
 • jǐn
 • xiàng
 • lián
 • de
 •  
 • zhì
 • xiàng
 • gāo
 • yuǎn
 •  
 • 的选择是与志向兴趣紧密相联的,志向高远,
 • xuǎn
 • cái
 • néng
 • zhèng
 • què
 •  
 • 选择才能正确。
 • zhèng
 • què
 • de
 • fāng
 • xiàng
 • dào
 • xuǎn
 • hòu
 •  
 • jiù
 • yīng
 • jiān
 • rèn
 • de
 • 正确的方向和道路选定以后,就应以坚韧的
 • yǒng
 • wǎng
 • zhí
 • qián
 •  
 • qiē
 • bàn
 • ér
 • fèi
 •  
 • 毅力勇往直前,切不可半途而废。

  习惯动作

 • péi
 • shěn
 • yuán
 • men
 • gāng
 • gāng
 • zuò
 • hǎo
 •  
 • tíng
 • zhǎng
 • jiù
 • duì
 • men
 • jiǎng
 • huà
 •  
 • shuō
 • 陪审员们刚刚坐好,庭长就对他们讲话,说
 • míng
 • men
 • de
 • quán
 •  
 • rèn
 •  
 • tíng
 • zhǎng
 • jiǎng
 • huà
 • de
 • shí
 • hòu
 • 明他们的权力、责任和义务。庭长讲话的时候
 •  
 • zhù
 • biàn
 • huàn
 • shì
 •  
 • ér
 • yòng
 • zuǒ
 • zhǒu
 • zài
 • zhuō
 • ,不住地变换姿势:一忽儿用左胳膊肘倚在桌
 • shàng
 •  
 • ér
 • yòng
 • yòu
 • zhǒu
 • zài
 • zhuō
 • shàng
 •  
 • ér
 • kào
 • zhe
 • 上,一忽儿用右胳膊肘倚在桌上,一忽儿靠着
 • de
 • bèi
 •  
 • ér
 • kào
 • zhe
 • de
 • quān
 • de
 • shǒu
 •  
 • 他的椅背,一忽儿靠着他的圈椅的扶手,一

  热门内容

  青蛙跳水

 •  
 •  
 • qīng
 • tiào
 • shuǐ
 • yǒu
 • shuǐ
 • g
 •  
 •  
 •  
 • shuǐ
 • shuǐ
 • g
 • zhuī
 • qīng
 •  
 •  青蛙跳水有水花, 水里水花追青蛙。
 •  
 •  
 • qīng
 • méi
 • ràng
 • shuǐ
 • g
 • zhuī
 •  
 •  
 •  
 • méi
 • shuǎi
 • diào
 • shuǐ
 •  青蛙没法不让水花追, 也没法甩掉水
 • g
 • g
 •  
 • 花花。

  我是家里的开心果

 •  
 •  
 • shì
 • jiā
 • de
 • kāi
 • xīn
 • guǒ
 •  我是家里的开心果
 •  
 •  
 • shì
 • jiā
 • de
 •  
 • kāi
 • xīn
 • guǒ
 •  
 •  
 •  我是家里的“开心果”。
 •  
 •  
 • shàng
 • shǔ
 • jiǎ
 •  
 • jiě
 • jiě
 • dào
 • chí
 • táng
 • shuǐ
 • zhàng
 •  
 •  上次暑假,我和姐姐到池塘去打水仗,
 • míng
 • zhī
 • shì
 • jiě
 • jiě
 • de
 • duì
 • shǒu
 •  
 • hái
 • shì
 • xià
 • shuǐ
 • le
 •  
 • jié
 • guǒ
 • chéng
 • 明知不是姐姐的对手,可还是下水了,结果成
 • le
 •  
 • luò
 • tāng
 •  
 •  
 • kàn
 • le
 • tóu
 • dōu
 • kuài
 • yào
 • shù
 • 了“落汤鸡”。妈妈看了气得头发都快要竖

  温暖的三口之家

 •  
 •  
 • de
 • jiā
 • yǒu
 • sān
 • kǒu
 • rén
 •  
 •  
 •  我的家里有三口人,爸爸妈妈和我。
 •  
 •  
 • cóng
 • xiǎo
 • jiù
 • shēng
 • huó
 • zài
 • xìng
 • de
 • jiā
 • tíng
 •  
 •  
 •  我从小就生活在幸福的家庭里,爸爸,
 • dōu
 • hěn
 • ài
 •  
 • 妈妈都很爱我。
 •  
 •  
 • céng
 • kàn
 • dào
 • diàn
 • shì
 • shàng
 • yǒu
 • de
 • rén
 • jiā
 • yǒu
 • g
 • wán
 • de
 • qián
 •  我曾看到电视上有的人家有花不完的钱
 •  
 • zhù
 • zhe
 • bié
 • shù
 •  
 • kāi
 • zhe
 • pǎo
 • chē
 •  
 • chuān
 • hěn
 • shí
 • shàng
 •  
 • dàn
 • shì
 • ,住着别墅,开着跑车,穿得也很时尚,但是
 •  
 • wéi
 • ,唯一不足

  为自己喝彩

 •  
 •  
 • měi
 • rén
 • dōu
 • yǒu
 • de
 • shǎn
 • guāng
 • diǎn
 •  
 • wài
 •  每个人都有自己的闪光点,我也不例外
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • jiē
 •  
 • lǎo
 • shī
 • xìng
 • chōng
 • chōng
 •  记得那是节体育课,体育老师兴冲冲地
 • zǒu
 • jìn
 • jiāo
 • shì
 •  
 • duì
 • tóng
 • xué
 • men
 • shuō
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • xià
 • xīng
 • 走进教室,对同学们说:“同学们,下个星期
 •  
 • men
 • xué
 • xiào
 • háng
 • tiào
 • shéng
 • sài
 •  
 • qián
 • sān
 • míng
 • de
 • yǒu
 • jiǎng
 • ò
 •  
 • ,我们学校举行跳绳比赛,前三名的有奖哦!
 •  
 • dùn
 • shí
 •  
 • jiāo
 • shì
 • zhà
 • kāi
 • le
 • guō
 •  
 • ”顿时,教室里炸开了锅,

  同样是开店,为什么态度截然不同

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • dōu
 • zài
 • jiā
 •  
 • zhōng
 • wǎn
 • shàng
 •  今天,爸爸妈妈都不在家,中午和晚上
 • de
 • fàn
 • dōu
 • yào
 • mǎi
 •  
 • zhè
 •  
 • zhōng
 • kuài
 • dào
 • le
 •  
 • kuài
 • diǎn
 • 的饭都要去买。这不,中午快到了,我得快点
 • mǎi
 • dōng
 • chī
 •  
 • 去买东西吃啦!
 •  
 •  
 • lái
 • dào
 • jiā
 • tàng
 • diàn
 •  
 • miàn
 • de
 • yuán
 •  我来到一家麻辣烫店,那里面的服务员
 • jiàn
 • shì
 • xiǎo
 • hái
 •  
 • biàn
 • duì
 • bàn
 • cǎi
 • bàn
 • cǎi
 • shuō
 •  
 •  
 • yào
 • 见我是个小孩,便对我半踩半不踩地说:“要
 • shí
 • me
 •  
 • diǎn
 • 什么,自己点