蜘蛛织网

 • 作文字数50字
 • zǎo
 • máng
 •  
 • wǎn
 • máng
 •  
 • 早忙,晚忙,
 • zhī
 • wǎng
 •  
 • zhī
 • wǎng
 •  
 • 织网,织网,
 • fēng
 • wǎng
 •  
 • 风雨把网撕破,
 • yòu
 • zhòng
 • xīn
 • shàng
 •  
 • 它又重新补上。
 • shàng
 •  
 •  
 • 补上,撕破,
 •  
 • shàng
 •  
 •  
 • 撕破,补上……
 • fēng
 • wǎng
 • guāng
 •  
 • 风雨把网撕光,
 • zài
 • zhī
 • zhāng
 • xīn
 • wǎng
 •  
 • 再织一张新网。
 • zhī
 • wǎng
 •  
 • zhī
 • wǎng
 •  
 • 织网,织网,
 • zhī
 • zhe
 • qín
 • láo
 •  
 • 织着勤劳,
 • zhī
 • zhe
 • wán
 • qiáng
 •  
 • 织着顽强。
   

  相关内容

  深秋

 • sān
 • cáng
 • suí
 • jìn
 • qián
 • jìn
 •  
 • zhèng
 • shì
 • qiū
 • tiān
 •  
 • dàn
 • jiàn
 •  
 • 三藏遂进西前进。正是那季秋天气。但见:
 •  
 •  
 • shù
 • cūn
 • luò
 • g
 • suì
 •  
 • shù
 • fēng
 • yáng
 • hóng
 • zhuì
 •  
 •  数村木落芦花碎,几树枫扬红叶坠。路途
 • yān
 • rén
 •  
 • huáng
 •  
 • shān
 •  
 • shuǐ
 • hán
 • rén
 • qiáo
 • 烟雨故人稀,黄菊丽,山骨细,水寒荷破人憔
 • cuì
 •  
 • bái
 • shū
 • hóng
 • liǎo
 • shuāng
 • tiān
 • xuě
 •  
 • luò
 • xiá
 • zhǎng
 • kōng
 • zhuì
 •  
 • 悴。白菽红蓼霜天雪,落霞孤鹜长空坠。依稀
 • àn
 • dàn
 • yún
 • fēi
 •  
 • xuán
 • niǎo
 •  
 • bīn
 • hóng
 • zhì
 •  
 • liáo
 • liáo
 • 黯淡野云飞,玄鸟去,宾鸿至,嘹嘹呖

  小麻雀立在枝头

 • shuí
 • dōu
 • dōng
 • tiān
 • 谁都怕冬天
 • shuō
 • dōng
 • tiān
 • lěng
 • 说冬天冷
 • xiǎo
 • què
 • què
 • shuō
 • 小麻雀却说不
 • zài
 • guāng
 • de
 • shù
 • shàng
 • 在光秃秃的树丫上
 • lǎng
 • sòng
 • xiǎo
 • shī
 • 朗诵小诗
 • shuí
 • dōu
 • shuō
 • dōng
 • tiān
 • nán
 • kàn
 • 谁都说冬天难看
 • dān
 • dān
 • méi
 • yǒu
 • 孤孤单单没有绿意
 • xiǎo
 • què
 • zài
 • zhī
 • tóu
 • 小麻雀立在枝头
 • gěi
 • de
 • lǎo
 • shù
 • 给寂寞的老树
 • tiān
 • shàng
 • piàn
 • 添上一片
 • huì
 • fēi
 • de
 • 会飞的叶子

 • kàn
 • nòng
 • jīng
 • shén
 •  
 • yáo
 • shēn
 • biàn
 •  
 • biàn
 • zuò
 • fēng
 • ér
 • 你看他弄个精神,摇身一变,变做一个蜜蜂儿
 •  
 • zhēn
 • shì
 •  
 • kǒu
 • tián
 • wěi
 •  
 • yāo
 • shēn
 • qīng
 •  
 • chuān
 • g
 • liǔ
 • fēi
 • 。真个是:口甜尾毒,腰细身轻。穿花度柳飞
 • jiàn
 •  
 • zhān
 • xún
 • xiāng
 • luò
 • xīng
 •  
 • xiǎo
 • xiǎo
 • wēi
 • néng
 •  
 • xiāo
 • 如箭,粘絮寻香似落星。小小微躯能负得,嚣
 • xiāo
 • báo
 • chì
 • huì
 • chéng
 • fēng
 •  
 • què
 • chuán
 • léng
 • xià
 •  
 • zuàn
 • chū
 • kàn
 • fèn
 • míng
 •  
 •  
 • 嚣薄翅会乘风。却自椽棱下,钻出看分明。(
 • chéng
 • ēn
 •  
 •  
 • yóu
 •  
 • 206
 •  
 • 吴承恩:《西游记》第206页)
 • hòu
 • 以后一

  万花筒

 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • běn
 • hěn
 • shén
 • de
 • shū
 •  
 • shì
 • běn
 • zhǎng
 • piān
 • sàn
 • wén
 •  这是一本很神奇的书,它是一本长篇散文
 •  
 • dàn
 • yòu
 • xiàng
 • tóng
 • huà
 •  
 • xiàng
 • xiǎo
 • shuō
 •  
 • xiàng
 • chuán
 •  
 • zhǔ
 • rén
 • gōng
 • ān
 • shào
 • ,但又像童话,像小说,像传记。主人公安绍
 • zhù
 • zài
 • měi
 • de
 • shān
 •  
 • chēng
 • fāng
 • wéi
 • 尼住在一个美丽的山区里,他爸爸称那地方为
 • qiú
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • ān
 • shào
 • zuì
 • zuì
 • ài
 • de
 • fāng
 • jiù
 • shì
 • fāng
 • 地球的眼睛。安绍尼最最喜爱的地方就是磨坊
 • chí
 • táng
 •  
 • yǒu
 • tiān
 • le
 • wàn
 • g
 • tǒng
 •  
 • jiào
 • 池塘,有一天他得了一个万花筒,他觉得磨

  鸽子

 • xuán
 • zài
 • fáng
 • liáng
 • shàng
 • de
 • wěi
 • lián
 • shàng
 •  
 • rán
 • chū
 • de
 • shēng
 • 悬在房梁上的苇帘上,忽然发出急剧的咕咕声
 •  
 • yáng
 • xiǎo
 • dōng
 • chī
 • le
 • jīng
 •  
 • tái
 • tóu
 • kàn
 •  
 • xiàn
 • liǎng
 • zhī
 • ,杨晓冬吃了一惊,抬头一看,发现两只鸽子
 •  
 • zhī
 • shì
 • yín
 • huī
 • tóu
 •  
 • bái
 • chì
 • bǎng
 •  
 • hēi
 • wěi
 •  
 • lìng
 • zhī
 • shì
 • 。一只是银灰头、白翅膀、黑尾巴,另一只是
 • huáng
 • tóu
 •  
 • g
 • chì
 • bǎng
 •  
 • dēng
 • guāng
 • yìng
 • zhào
 • zhe
 • men
 • liàng
 • de
 • shēn
 • 黄褐头、花翅膀。灯光映照着它们发亮的身躯
 •  
 • chì
 • bǎng
 • cǎi
 • xiá
 • shǎn
 • yào
 •  
 • tóu
 • dǐng
 • mào
 • chū
 • huǒ
 • guāng
 •  
 • tàn
 • chū
 • nǎo
 • dài
 • ,翅膀彩霞闪耀,头顶冒出火光,探出脑袋

  热门内容

  一定很凶

 •  
 •  
 • xiǎo
 • yún
 • jiā
 • yǒu
 • zhī
 • gǒu
 •  
 • de
 • gēn
 • péng
 • yǒu
 • men
 • shuō
 •  
 •  
 •  小云家有只狗,她得意的跟朋友们说:“
 • guǒ
 • yǒu
 • shí
 • me
 • huài
 • rén
 •  
 • liú
 • làng
 • hàn
 • huò
 • gài
 • jiē
 • jìn
 • jiā
 •  
 • 如果有什么坏人、流浪汉或乞丐接近我家,它
 • huì
 • ràng
 • men
 • shì
 • xiān
 • zhī
 • dào
 • ò
 •  
 •  
 •  
 •  
 • péng
 • yǒu
 • men
 •  
 •  
 • 一定会让我们事先知道哦!” 朋友们:“
 • wa
 •  
 • hěn
 • xiōng
 • ba
 •  
 •  
 •  
 •  
 • xiǎo
 • yún
 • shuō
 •  
 •  
 • shì
 •  
 • 哇!它一定很凶吧!” 小云说:“不是,
 • měi
 • dōu
 • huì
 • duǒ
 • dào
 • shā
 • xià
 •  
 •  
 • 每次它都会躲到沙发底下。”

 •  
 •  
 • piāo
 • piāo
 • de
 •  
 • xiàng
 • zhī
 • qīng
 • yuǎn
 • míng
 • liàng
 •  飘飘洒洒一夜的细雨,像一支清远明亮
 • de
 • xiǎo
 •  
 • sàn
 • le
 • xià
 • de
 • zào
 •  
 • chuī
 • lái
 • le
 • qīng
 • liáng
 • de
 • qiū
 • tiān
 • 的小曲,散了夏日的燥热,吹来了清凉的秋天
 •  
 •  
 •  
 • cài
 • yuán
 • de
 • qié
 • diào
 • zài
 • zhī
 • gàn
 • shàng
 •  
 •  菜园里一个个紫色的茄子吊在枝干上,
 • zài
 • yáng
 • guāng
 • zhào
 • shè
 • xià
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • nǎo
 • dài
 •  
 • yuán
 • yuán
 • de
 •  
 • hǎo
 • 在阳光照射下,就像一个个脑袋,圆圆的,好
 • xiàng
 • wàng
 • zhe
 • wēi
 • xiào
 • ne
 •  
 • 像望着我微笑呢!

  小草

 •  
 •  
 • zài
 • de
 • bái
 • yún
 • biān
 • ,
 • yǒu
 • piàn
 • fēi
 • cháng
 • de
 • cǎo
 •  在大佛寺的白云湖边,有一片非常大的草
 • píng
 • ,
 • yóu
 • rén
 • men
 • cháng
 • zuò
 • zài
 • kàn
 • fēng
 • jǐng
 •  
 • jiā
 • cháng
 •  
 • ,游人们常坐在那里看风景、拉家常。
 •  
 •  
 • yǒu
 •  
 • men
 • jiā
 • zài
 • cǎo
 • píng
 • shàng
 •  
 •  有一次,我们一家在那草坪上打扑克,
 • zài
 • pái
 • shí
 •  
 • jiān
 • kàn
 • jiàn
 • zhū
 • zhèng
 • zài
 • shēng
 • zhǎng
 • de
 • xiǎo
 • cǎo
 • 在洗牌时,我无意间看见几株正在生长的小草
 •  
 • yǒu
 • 3
 • gāo
 •  
 • shàng
 • hái
 • yǒu
 • ,它有3厘米高,叶子上还有几

  书海迈步

 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • pěng
 • mǎn
 • shì
 • zhī
 • shí
 • de
 • shū
 • běn
 • shí
 •  
 • jiù
 •  每当我捧起那满是知识的书本时,我就
 • huì
 • qíng
 • jìn
 • xiǎng
 • shū
 • tài
 • shǎo
 • le
 • 会情不自禁地想起自己读书读得太少了
 •  
 •  
 •  
 • ér
 • gǎn
 • dào
 • shēn
 • shēn
 • de
 • cán
 • kuì
 •  
 •  ,而感到深深的惭愧。
 •  
 •  
 • zài
 • yòu
 • ér
 • yuán
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • duì
 •  
 • kàn
 • shū
 •  
 •  记得我在幼儿园的时候,我对“看书”
 • zhè
 • liǎng
 • fēi
 • cháng
 • zhī
 • mǐn
 • gǎn
 •  
 • měi
 • dāng
 • yào
 • qiú
 • 这两个字非常之敏感。每当父母要求我

  放风筝

 •  
 •  
 • shǔ
 • jiǎ
 • de
 • tiān
 •  
 • gāo
 • gāo
 • xìng
 • xìng
 • tiān
 • é
 • guǎng
 • chǎng
 •  暑假的一天,我高高兴兴地去天鹅广场
 • fàng
 • fēng
 • zhēng
 •  
 • huì
 • ér
 •  
 • jiù
 • chuí
 • tóu
 • sàng
 • huí
 • dào
 • jiā
 • 放风筝。不一会儿,我就垂头丧气地回到家里
 • le
 •  
 • jiàn
 • dào
 • sàng
 • de
 • yàng
 •  
 • xīn
 • míng
 • bái
 • zěn
 • me
 • huí
 • 了。妈妈见到我沮丧的样子,心里明白怎么回
 • shì
 • le
 •  
 • xiào
 • zhe
 • wèn
 •  
 •  
 • shì
 • shì
 • fēng
 • méi
 • yǒu
 • bàn
 • zhēng
 • 事了,笑着问我:“你是不是风没有办法把筝
 • fàng
 • lái
 • ya
 •  
 •  
 • hǎo
 • diǎn
 • le
 • diǎn
 • 放起来呀!”我不好意思地点了点