长马

 •  
 •  
 • rén
 • lái
 • dào
 • chǎng
 •  
 •  一个人来到马场。
 •  
 •  
 •  
 • chǎng
 • zhǔ
 • xiān
 • shēng
 •  
 • néng
 • néng
 • yōu
 • huì
 • de
 • jià
 • gěi
 •  “场主先生,能不能以优惠的价格租给
 • men
 • hǎo
 • ne
 •  
 • men
 • suàn
 • hòu
 • tiān
 • zǎo
 • chén
 • jiāo
 • yóu
 •  
 • 我们一匹好马呢?我们打算后天早晨去郊游。
 •  
 •  
 •  
 •  
 • dāng
 • rán
 •  
 • nín
 • huān
 • shí
 • me
 • yàng
 • de
 •  
 • shì
 •  “当然可以啦!您喜欢什么样的马?是
 • xùn
 • shùn
 • de
 • hái
 • shì
 • juè
 • qiáng
 • de
 •  
 • shì
 • pǎo
 • màn
 • de
 • hái
 • shì
 • pǎo
 • kuài
 • de
 • 驯顺的还是倔强的,是跑得慢的还是跑得快的
 • ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • men
 • wàng
 • zhǎng
 • de
 •  
 • yuè
 • zhǎng
 • yuè
 • hǎo
 •  
 •  
 • 呢?” “我们希望长的,越长越好。”
 •  
 •  
 •  
 • zhǎng
 • de
 •  
 •  
 •  “长的?”
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • ā
 •  
 • yào
 • zhī
 • dào
 • men
 • gòng
 • rén
 • ne
 •  
 •  
 •  “是啊,要知道我们一共七个人呢!”
   

  相关内容

  0和8相遇

 •  
 •  
 • tiān
 • 0
 • 8
 • xiàng
 • le
 •  
 • 8
 • cháo
 • xiào
 • 0
 • shuō
 •  
 • qiáo
 • pàng
 • de
 • dōu
 •  一天08相遇了,8嘲笑0说:瞧你胖的都
 • yuán
 • le
 •  
 • 0
 • kàn
 • le
 • kàn
 • 8
 • shuō
 •  
 • qiáo
 • ya
 •  
 • xìng
 •  
 • pàng
 • jiù
 • pàng
 • 圆了。0看了看8说:瞧你呀,那德性,胖就胖
 • ba
 •  
 • hái
 • de
 • shí
 • me
 • yāo
 • dài
 • ā
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 吧,还他妈的系什么腰带啊!!!!!!!

  贬编剧

 •  
 •  
 • biān
 •  
 •  
 • kàn
 • wán
 • zhè
 • diàn
 • shì
 • yǒu
 • gǎn
 • xiǎng
 •  编剧:“你看完这部电视剧有何感想
 •  
 •  
 •  
 • ?” 
 •  
 •  
 • guān
 • zhòng
 •  
 •  
 • tài
 • dòng
 • le
 •  
 •  
 •  
 •  观众:“太激动了!” 
 •  
 •  
 • biān
 •  
 •  
 • guò
 • jiǎng
 • le
 •  
 •  
 •  
 •  编剧:“过奖了!” 
 •  
 •  
 • guān
 • zhòng
 •  
 •  
 • kàn
 • guò
 • zhēn
 • shì
 • bèi
 • shòu
 •  
 • xiàng
 •  观众:“看过此剧真是备受鼓舞,相
 • xìn
 • néng
 • biān
 • shí
 • diàn
 • shì
 •  
 •  
 • 信我也能编它几十部电视剧。”

  金鱼脱逃

 •  
 • jīn
 • zài
 • shuǐ
 • chuān
 • yóu
 •  
 • jiàn
 • le
 • máng
 • táo
 •  
 • gào
 • tóng
 • 金鱼在水里穿游,鱼见了急忙逃避,告诉同
 • lèi
 • shuō
 •  
 •  
 • gāng
 • cái
 • yóu
 • ér
 • lái
 • de
 •  
 • shì
 • zuò
 • guān
 • de
 • ma
 •  
 • 类说:“刚才凫游而来的,是做大官的吗?它
 • shēn
 • shàng
 • de
 • wén
 • cǎi
 •  
 • zěn
 • me
 • zhè
 • yàng
 • xiǎn
 • liàng
 • ā
 •  
 • de
 • róng
 •  
 • zěn
 • 身上的文彩,怎么这样显亮啊!它的仪容,怎
 • me
 • zhè
 • yàng
 • wēi
 • yán
 • ā
 •  
 • ér
 • qiě
 •  
 • liǎng
 • yǎn
 • chū
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • de
 • 么这样威严啊!而且,两眼突出,好像发怒的
 • yàng
 •  
 • men
 • hái
 • shì
 • kuài
 • xiē
 • huí
 • ba
 •  
 •  
 • shì
 • biàn
 • cáng
 • 样子,我们还是快些回避吧。”于是便伏藏

  拿手

 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • ér
 • sài
 • huà
 • huà
 •  
 • shuō
 •  
 • gěi
 • huà
 •  一天,与儿比赛画画。我说:给你画一个
 • shǒu
 • de
 • --
 •  
 • huà
 • wán
 • zhī
 • hòu
 •  
 • ér
 • kàn
 • le
 • bàn
 • tiān
 • wèn
 •  
 • 拿手的--猫。画完之后。女儿看了大半天问:
 •  
 • zhè
 • zhī
 • zěn
 • me
 • shǒu
 • ne
 •  
 • 爸爸,这只猫怎么不拿手呢。

  鞋子最贱

 •  
 •  
 • jǐng
 • gōng
 • shì
 • fēi
 • cháng
 • cán
 • bào
 • de
 • jun
 • zhǔ
 •  
 • làn
 • shī
 • xíng
 •  齐景公是个非常残暴的君主,他滥施酷刑
 •  
 • kǎn
 • diào
 • le
 • duō
 • rén
 • de
 • jiǎo
 •  
 • yàn
 •  
 • yàn
 • yīng
 •  
 • duì
 • fēi
 • cháng
 • ,砍掉了许多人的脚。晏子(晏婴)对此非常
 • mǎn
 •  
 • zǒng
 • xiǎng
 • quàn
 • quàn
 •  
 • 不满,总想劝劝他。
 •  
 •  
 • yàn
 • de
 • jiā
 • zhù
 • zài
 • nào
 • shì
 • jìn
 •  
 • rén
 • shēng
 • cáo
 •  
 • shēng
 •  晏子的家住在闹市附近,人声嘈杂,生
 • huó
 • huán
 • jìng
 • hěn
 • hǎo
 •  
 • jǐng
 • gōng
 • xiǎng
 • lìng
 • wài
 • gěi
 • gài
 • zhù
 • zhái
 •  
 • 活环境很不好。齐景公想另外给他盖个住宅,
 • yàn
 • méi
 • yǒu
 • tóng
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • 晏子没有同意,说:“

  热门内容

  中国历史上的第一个女将军

 •  
 •  
 • shāng
 • wáng
 • dīng
 • de
 • wáng
 • hòu
 • jiào
 • hǎo
 •  
 • shì
 • zhōng
 • guó
 • shǐ
 • shàng
 •  商王武丁的王后叫妇好,她是中国历史上
 • de
 • jiāng
 • jun
 •  
 • 的第一个女将军。
 •  
 •  
 • zhè
 • nián
 • xià
 • tiān
 •  
 • běi
 • fāng
 • biān
 • jiāng
 • fāng
 • jun
 • duì
 • qīn
 • guó
 • jìng
 •  这年夏天,北方边疆土方军队入侵国境
 •  
 • zǒu
 • duō
 • jun
 • duì
 • rén
 • chù
 •  
 • shāng
 • wáng
 • dīng
 • pài
 • jiāng
 • xún
 • ,掳走许多军队和人畜,商王武丁派大将循去
 • kàng
 •  
 • zhàn
 • zhēng
 • cháng
 • cán
 •  
 • shāng
 • jun
 • shāng
 • wáng
 • cǎn
 • zhòng
 •  
 • 抗敌。战争打得异常残酷,商军伤亡惨重,武
 • dīng
 • zhěng
 • zuò
 • ān
 • 丁整日坐立不安

  一切只能靠自己

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • cóng
 • diàn
 • nǎo
 • shàng
 • xià
 • zǎi
 • le
 •  
 • gōng
 • xióng
 •  
 •  今天,我从电脑上下载了《功夫熊猫》
 • zhè
 • yǐng
 • piàn
 •  
 • zhǎo
 • lái
 • le
 • xiǎo
 • huǒ
 • bàn
 • lái
 • kàn
 •  
 • 这部影片,我立刻找来了小伙伴一起来看。
 •  
 •  
 • diàn
 • yǐng
 • qíng
 • jiē
 • zhì
 • shì
 • zhè
 • yàng
 • de
 •  
 • píng
 •  电影情节大致是这样的:和平谷里
 • de
 • xióng
 • ā
 • bǎo
 • yòu
 • pàng
 • yòu
 • bèn
 •  
 • shì
 • miàn
 • tiáo
 • diàn
 • xiǎo
 • lǎo
 • bǎn
 • de
 • ér
 • 的熊猫阿宝又胖又笨,是面条店小老板的儿子
 •  
 • cóng
 • xiǎo
 • jiù
 • ài
 • gōng
 • ,
 • ,他从小就热爱功夫,

  武林传奇全集

 •  
 •  
 • jiǔ
 • diàn
 • zuò
 • luò
 • zài
 • shù
 • lín
 • zhōng
 • de
 • piàn
 • kōng
 • shàng
 •  
 • diàn
 • qián
 •  酒店座落在树林中的一片空地上,店前
 • cǎo
 • yīn
 • tǎn
 •  
 • diàn
 • hòu
 • jǐn
 • kào
 • shān
 •  
 • tiáo
 • qīng
 • qīng
 • de
 • shān
 • 草地茵绿如毯,店后紧靠山崖,一条清清的山
 • quán
 •  
 • cóng
 • shān
 • shí
 • zhōng
 • huān
 • téng
 • bēn
 • liú
 •  
 • rào
 • guò
 • diàn
 •  
 • wǎng
 • lǐng
 • 泉,从山崖石隙中欢腾奔流,绕过店侧,往岭
 • xià
 • ér
 •  
 • lǐng
 • liǎng
 • àn
 •  
 • shēng
 • zhǎng
 • zhe
 • de
 • shān
 • rěn
 • g
 •  
 • 下而去。溪岭两岸,生长着一簇簇的山稔花、
 • shān
 • chá
 • g
 • sān
 • yuè
 • hóng
 •  
 • hóng
 • de
 • yīn
 • hóng
 •  
 • bái
 • de
 • 山茶花和三月红,红的殷红,白的

  全职老妈

 •  
 •  
 • yǒu
 • huó
 •  
 • ài
 • de
 • lǎo
 •  
 • ér
 • qiě
 •  
 •  我有一个活泼、可爱的老妈,而且,我
 • lǎo
 • shì
 • quán
 • zhí
 • de
 •  
 • qǐng
 • kàn
 • ??
 • 老妈是全职的!请看??
 •  
 •  
 • lǎo
 • céng
 • dāng
 • guò
 • xué
 • lǎo
 • shī
 • ,
 • de
 • cháng
 • xué
 • dōu
 •  我老妈曾当过大学老师,我的日常学习都
 • shì
 • yóu
 • lǎo
 • dǎo
 •  
 • méi
 • cān
 • jiā
 • ào
 • shù
 • bān
 •  
 • lǎo
 • chōu
 • shí
 • 是由我老妈辅导。我没参加奥数班,老妈抽时
 • jiān
 • zhōu
 • gěi
 • jiǎng
 •  
 • liǎng
 •  
 • suī
 • rán
 • jiǎng
 • tài
 • chà
 • le
 • 间一周给我讲一、两次课(虽然讲课态度差了
 • xiē
 • 花园

 • luò
 • chéng
 • zhè
 • yuán
 •  
 • suí
 • wéi
 • zhī
 • shèng
 •  
 • zhēn
 • jǐng
 • zhì
 • fēi
 • cháng
 •  
 • dàn
 • 落成这园,遂为一邑之胜。真个景致非常!但
 • jiàn
 •  
 • 见:
 • lóu
 • tái
 • gāo
 • jun
 •  
 • tíng
 • yuàn
 • qīng
 • yōu
 •  
 • shān
 • dié
 • mín
 • é
 • guài
 • shí
 •  
 • g
 • zāi
 • 楼台高峻,庭院清幽。山叠岷峨怪石,花栽
 • láng
 • yuàn
 •  
 • shuǐ
 • yáo
 • tōng
 • zhú
 •  
 • fēng
 • xuān
 • xié
 • tòu
 • sōng
 • liáo
 •  
 • huí
 • 阆苑奇葩。水阁遥通竹坞,风轩斜透松寮。回
 • táng
 • kǎn
 •  
 • céng
 • céng
 • làng
 • yàng
 • liú
 •  
 • dié
 • zhàng
 • céng
 • luán
 •  
 • diǎn
 • diǎn
 • cāng
 • 塘曲槛,层层碧浪漾琉璃;叠嶂层峦,点点苍
 • tái
 • fěi
 • cuì
 •  
 • dān
 • tíng
 • pàn
 •  
 • kǒng
 • què
 • shuāng
 •  
 • sháo
 • yào
 • 苔铺翡翠。牡丹亭畔,孔雀双栖;芍药