雨中

 • 作文字数100字
 • zài
 • sǎn
 • shàng
 • qiāo
 •  
 • 雨在伞上敲,
 • zài
 • sǎn
 • shàng
 • tiào
 •  
 • 雨在伞上跳,
 •  
 • dīng
 • dīng
 • dōng
 • dōng
 •  
 •  
 •  
 • “叮叮咚咚……”
 • cuī
 • shàng
 • xué
 • xiào
 •  
 • 催我上学校。
 • zhōng
 • wèi
 • shū
 • shū
 •  
 • 雨中一位叔叔,
 • guāng
 • zhe
 • shēn
 • bèi
 • jiāo
 •  
 • 光着身子被雨浇,
 • hǎn
 • shū
 • shū
 • lái
 • gòng
 • sǎn
 •  
 • 我喊叔叔来共伞,
 • shū
 • shū
 • bèi
 • zhōng
 • pǎo
 •  
 • 叔叔背我雨中跑。
 •  
 • 哈哈!
 • sǎn
 •  
 • 一把雨伞,
 • zhē
 • zhù
 • liǎng
 • tóu
 •  
 • 遮住两个头;
 • liǎng
 • rén
 • zǒu
 •  
 • 两人走路,
 • zhī
 • yòng
 • shuāng
 • jiǎo
 •  
 • 只用一双脚。
   

  相关内容

  永远的狄家

 •  
 •  
 •  
 • (Natalie Babbitt)
 •  
 • ér
 •  纳塔利·巴比特(Natalie Babbitt),儿
 • tóng
 • wén
 • xué
 • zuò
 • jiā
 •  
 • chū
 • shēng
 • zài
 • měi
 • guó
 • é
 • hài
 • é
 •  
 • cóng
 • xiǎo
 • huān
 • 童文学作家,出生在美国俄亥俄,从小喜欢读
 • tóng
 • huà
 • shì
 •  
 • bìng
 • ài
 • hǎo
 • huì
 • huà
 •  
 • chuàng
 • zào
 • le
 • hěn
 • duō
 • ér
 • tóng
 • shī
 • 童话故事,并爱好绘画。她创造了很多儿童诗
 • xiǎo
 • shuō
 • tóng
 • huà
 •  
 • zuò
 • pǐn
 • zhōng
 • jīng
 • cháng
 • kàn
 • dào
 • huà
 • 歌和小说童话,作品中经常可以看到她自己画
 • de
 • chā
 •  
 •  
 • lǎo
 • quán
 •  
 •  
 • 的插图。《不老泉》即《

  深秋

 • sān
 • cáng
 • suí
 • jìn
 • qián
 • jìn
 •  
 • zhèng
 • shì
 • qiū
 • tiān
 •  
 • dàn
 • jiàn
 •  
 • 三藏遂进西前进。正是那季秋天气。但见:
 •  
 •  
 • shù
 • cūn
 • luò
 • g
 • suì
 •  
 • shù
 • fēng
 • yáng
 • hóng
 • zhuì
 •  
 •  数村木落芦花碎,几树枫扬红叶坠。路途
 • yān
 • rén
 •  
 • huáng
 •  
 • shān
 •  
 • shuǐ
 • hán
 • rén
 • qiáo
 • 烟雨故人稀,黄菊丽,山骨细,水寒荷破人憔
 • cuì
 •  
 • bái
 • shū
 • hóng
 • liǎo
 • shuāng
 • tiān
 • xuě
 •  
 • luò
 • xiá
 • zhǎng
 • kōng
 • zhuì
 •  
 • 悴。白菽红蓼霜天雪,落霞孤鹜长空坠。依稀
 • àn
 • dàn
 • yún
 • fēi
 •  
 • xuán
 • niǎo
 •  
 • bīn
 • hóng
 • zhì
 •  
 • liáo
 • liáo
 • 黯淡野云飞,玄鸟去,宾鸿至,嘹嘹呖

  基督山伯爵

 •  
 •  
 •  
 • shān
 • jué
 •  
 • zhǔ
 • yào
 • qíng
 • jiē
 • diē
 • dàng
 •  
 • huí
 •  《基督山伯爵》主要情节跌宕起伏,迂回
 • shé
 •  
 • cóng
 • zhōng
 • yòu
 • yǎn
 • huà
 • chū
 • ruò
 • gàn
 • yào
 • qíng
 • jiē
 •  
 • xiǎo
 • chā
 • jǐn
 • 曲折,从中又演化出若干次要情节,小插曲紧
 • còu
 • jīng
 • cǎi
 •  
 • què
 • xuān
 • bīn
 • duó
 • zhǔ
 •  
 • qíng
 • jiē
 • què
 • wéi
 • fǎn
 • shēng
 • 凑精彩,却不喧宾夺主;情节离奇却不违反生
 • huó
 • zhēn
 • shí
 •  
 • jiù
 • jié
 • gòu
 • lái
 • shuō
 •  
 • xiǎo
 • shuō
 • kāi
 • juàn
 • jiù
 • yǐn
 • chū
 • zhǔ
 • 活真实。就结构来说,小说开卷就引出几个主
 • yào
 • rén
 •  
 • qián
 • miàn
 • 1/4
 • xiě
 • zhǔ
 • rén
 • gōng
 • bèi
 • xiàn
 • hài
 • de
 • jīng
 • guò
 • 要人物,前面1/4写主人公被陷害的经过

  祠庙

 • háng
 • guò
 • lǐng
 • tóu
 •  
 • xià
 • miàn
 • píng
 • chù
 •  
 • jiàn
 • xiáng
 • guāng
 • ǎi
 • ǎi
 •  
 • cǎi
 • fēn
 • 行过岭头,下面平处,忽见祥光霭霭,彩雾纷
 • fēn
 •  
 • yǒu
 • suǒ
 • lóu
 • tái
 • diàn
 •  
 • yǐn
 • yǐn
 • de
 • zhōng
 • xīn
 • yōu
 • yáng
 •  
 • sān
 • cáng
 • 纷,有一所楼台殿阁,隐隐的钟馨悠扬,三藏
 • dào
 •  
 • "
 • men
 •  
 • kàn
 • shì
 • shèn
 • me
 • chù
 •  
 • háng
 • cái
 • tái
 • tóu
 •  
 • 道:"徒弟们,看是个甚么去处。行才抬头,
 • yòng
 • shǒu
 • liáng
 • péng
 •  
 • zǎi
 • guān
 • kàn
 •  
 • xiāng
 • hǎo
 • suǒ
 • zài
 •  
 • zhēn
 • 用手搭凉蓬,仔细观看,那壁厢好个所在!真
 • shì
 •  
 • 个是:
 • zhēn
 • lóu
 • bǎo
 • zuò
 •  
 • shàng
 • shā
 • míng
 • fāng
 •  
 • fán
 • 珍楼宝座,上刹名方。谷虚繁地

  星夜

 • chū
 • xià
 • de
 • wǎn
 •  
 • méi
 • le
 • chūn
 • hán
 •  
 • yán
 • hái
 • yào
 • guò
 • xiē
 • 初夏的夜晚,既没了春寒,炎热还要过些日
 •  
 • fēng
 • cóng
 • wèi
 • shàng
 • yóu
 • de
 • píng
 • yuán
 • shàng
 •  
 • luě
 • guò
 • zhèng
 • zài
 • yáng
 • g
 • 子。西风从渭河上游的平原上,掠过正在扬花
 • guàn
 • jiāng
 • de
 • mài
 • suì
 •  
 • chuī
 • le
 • guò
 • lái
 •  
 • fēng
 • bái
 • tiān
 • tài
 • yáng
 • zhào
 • shài
 • de
 • 灌浆的麦穗,吹了过来。风把白天太阳照晒的
 •  
 • dōu
 • dài
 • xiàng
 • jìn
 • nán
 • le
 •  
 • yǒu
 • fēng
 • de
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • 热气,都带向晋南和豫西去了。有风的晚上,
 • wén
 • dīng
 • rén
 •  
 • yīn
 • wéi
 • duō
 • shù
 • dào
 • méi
 • pào
 • shàng
 • shuǐ
 •  
 • 蚊子顾不得叮人。因为多数稻地没泡上水,

  热门内容

  春雨

 •  
 •  
 • chūn
 • xià
 • zhe
 •  
 • mián
 • mián
 • de
 • chūn
 • shì
 •  春雨淅淅沥沥地下着,那绵绵的春雨是
 • chūn
 • tiān
 • de
 • zhēng
 • zhào
 •  
 • 春天的征兆。
 •  
 •  
 • chūn
 • shì
 • yàng
 • de
 • róu
 •  
 • měi
 • miào
 •  
 • duō
 • g
 • kāi
 •  春雨是那样的柔和、美妙!许多野花开
 • le
 •  
 • liǔ
 • shù
 • chuān
 • shàng
 • le
 • de
 • chūn
 • zhuāng
 •  
 • chūn
 • tiān
 • de
 • zhí
 • tān
 • lán
 • 了,柳树穿上了绿色的春装。春天的植物贪婪
 • de
 • yǔn
 • zhe
 • chūn
 • tiān
 • de
 • yǎng
 • fèn
 •  
 • zhuó
 • zhuàng
 • chéng
 • zhǎng
 • zhe
 •  
 • 的允吸着春天的养分,茁壮成长着。
 •  
 •  
 • qiǎn
 • shuǐ
 • chén
 •  浅水洼里沉寂

  必须正视学龄前儿童远视问题

 • zhèng
 • shì
 • xué
 • líng
 • qián
 • ér
 • tóng
 • yuǎn
 • shì
 • wèn
 • shuō
 • dào
 • hái
 • 必须正视学龄前儿童远视问题一说到孩子
 • de
 • shì
 • wèn
 •  
 • jué
 • duō
 • shù
 • jiā
 • zhǎng
 • guān
 • zhù
 • de
 • dōu
 • shì
 • jìn
 • shì
 • wèn
 • 的视力问题,绝大多数家长关注的都是近视问
 •  
 • shí
 • ér
 • tóng
 • de
 • yuǎn
 • shì
 • jìn
 • shì
 • tóng
 • yàng
 • yīng
 • gāi
 • dào
 • guān
 • zhù
 • 题,其实儿童的远视和近视同样应该得到关注
 •  
 • yīn
 • wéi
 • guǒ
 • néng
 • zǎo
 • xiàn
 •  
 • zǎo
 • jiǎo
 • zhèng
 •  
 • néng
 • huì
 • dǎo
 • zhì
 • ,因为如果不能早发现,早矫正,可能会导致
 • ér
 • tóng
 • ruò
 • shì
 • xié
 • shì
 •  
 • jiè
 • shào
 •  
 • ér
 • tóng
 • de
 • 儿童弱视和斜视。据介绍,儿童的

  爱的奉献

 •  
 •  
 • tiān
 • zāi
 • qíng
 •  
 • rén
 • yǒu
 • qíng
 •  
 • 5
 • yuè
 • 12
 • wèn
 • shēng
 • 8
 •  天灾无情,人有情,512日汶川发生8
 • zhèn
 •  
 • zhè
 • chǎng
 • zhèn
 • qiān
 • dòng
 • le
 • suǒ
 • yǒu
 • huá
 • xià
 • ér
 • de
 • 级特大地震,这场地震牵动了所有华夏儿女的
 • xīn
 •  
 • xiàn
 • zài
 • shè
 • huì
 • jiè
 • de
 • rén
 • dōu
 • fēn
 • fēn
 • shēn
 • chū
 • le
 • de
 • yuán
 • 心。现在社会各界的人都纷纷伸出了自己的援
 • zhù
 • zhī
 • shǒu
 • wéi
 • zāi
 • rén
 • mín
 • juān
 • kuǎn
 •  
 • tóng
 • zài
 • lán
 • tiān
 • xià
 • de
 • men
 • 助之手为灾区人民捐款,同在蓝天下的我们也
 • jiāng
 • yào
 • háng
 • juān
 • kuǎn
 • huó
 • dòng
 •  
 • 将要举行捐款活动。

  两只兔子

 •  
 •  
 • zhī
 • bèi
 • gǒu
 • zhuī
 • zhú
 •  
 • zhèng
 • yán
 • zhe
 • cǎo
 • fēi
 • pǎo
 •  
 • cóng
 •  一只兔子被狗追逐,正沿着草地飞跑。从
 • de
 • dòng
 • xué
 • tiào
 • chū
 • lái
 • huǒ
 • bàn
 •  
 • duì
 • hǎn
 • jiào
 •  
 • 它的洞穴里跳出来一个伙伴,对它喊叫:
 •  
 •  
 •  
 • péng
 • yǒu
 •  
 • màn
 • zhe
 • diǎn
 •  
 • zhè
 • shì
 • gàn
 • shí
 • me
 •  
 •  
 •  “朋友,慢着点,你这是干什么?”
 •  
 •  
 •  
 • yào
 • gàn
 • shí
 • me
 •  
 •  
 • fǎn
 • wèn
 •  
 •  
 • āi
 •  “我要干什么?”兔子反问,“哎哟哟
 •  
 • dōu
 • chuǎn
 • guò
 • lái
 • le
 •  
 •  
 • liǎng
 • tóu
 • bēi
 • de
 • liè
 • quǎn
 • zhèng
 • ,我都喘不过气来了……两头卑鄙的猎兔犬正
 • zhuī
 • gǎn
 • 追赶

  减肥记

 •  
 •  
 •  
 • wa
 •  
 •  
 • dèng
 • le
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • zhòng
 • chēng
 • shàng
 • de
 • zhǐ
 •  “哇!”我瞪大了眼睛,体重称上的指
 • zhēn
 • de
 • de
 • què
 • què
 • shì
 • zhǐ
 • zài
 •  
 • 45
 • gōng
 • jīn
 •  
 • shàng
 •  
 •  
 • yào
 • jiǎn
 • féi
 • 针的的确确是指在“45公斤”上。“我要减肥
 •  
 •  
 • nán
 • nán
 •  
 • !”我喃喃自语。
 •  
 •  
 • fàn
 • zhuō
 • shàng
 •  
 • xiàng
 • lǎo
 • gōng
 • kāi
 • le
 • de
 • xiǎng
 •  
 •  
 •  饭桌上,我向老妈公开了我的想法。“
 • ā
 •  
 • yào
 • jiǎn
 • féi
 •  
 •  
 •  
 • ēn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jiān
 • huí
 • 啊?你要减肥?”“恩!!!”我坚定地回答
 • dào
 •  
 •  
 • 道:“以