一木难支

 •  
 •  
 • nán
 • běi
 • cháo
 •  
 • liú
 •  
 • sòng
 • shùn
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • xiāo
 • dào
 • chéng
 • chí
 •  南北朝(刘)宋顺帝的时候,萧道成把持
 • zhèng
 • quán
 •  
 • shā
 • hài
 • zhōng
 • liáng
 •  
 • héng
 • háng
 •  
 • yǒu
 • cuàn
 • duó
 • wáng
 • shì
 • de
 • 政权,杀害忠良,横行恣肆,大有篡夺王室的
 •  
 • dāng
 • shí
 • chén
 • yuán
 • càn
 • liú
 • dōng
 • liǎng
 • rén
 •  
 • shāng
 • liàng
 • yào
 • 企图,当时大臣袁粲和刘东两人,秘密商量要
 • shā
 • xiāo
 • dào
 • chéng
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • bèi
 • xiāo
 • dào
 • chéng
 • tóng
 • dǎng
 • chǔ
 • yuān
 • 杀死萧道成,但事机不密,被萧道成同党褚渊
 • zhī
 • dào
 • le
 •  
 • gào
 • xiāo
 • dào
 • chéng
 •  
 • xiāo
 • dào
 • chéng
 • shí
 • fèn
 • nǎo
 • 知道了,把秘密告诉萧道成,萧道成十分恼怒
 •  
 • pài
 • jiāng
 • dài
 • sēng
 • jìng
 • lǐng
 • le
 • hěn
 • duō
 • rén
 • gōng
 • yuán
 • ,立刻派部将戴僧静率领了很多人马去攻打袁
 • càn
 •  
 • chéng
 • chí
 • tuán
 • tuán
 • wéi
 • zhù
 • le
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • yuán
 • yào
 • duì
 • de
 • ér
 • 粲,把城池团团围住了。这时,袁药对他的儿
 • yuán
 • zuì
 • shuō
 •  
 •  
 • míng
 • zhī
 • dào
 • zhī
 • zhù
 • néng
 • zhī
 • chí
 • zuò
 • 子袁最说:“我明知道一支木柱不能支持一座
 • shà
 • de
 • bēng
 •  
 • dàn
 • wéi
 • le
 • míng
 • jiē
 •  
 • shǒu
 • xià
 • 大厦的崩塌,但为了名誉义节,不得不死守下
 •  
 •  
 • 去。”
 •  
 •  
 • hòu
 • lái
 •  
 • dài
 • sēng
 • jìng
 • lǐng
 • xià
 • yuè
 • qiáng
 • chōng
 • jìn
 • chéng
 •  后来,戴僧静率领部下越墙冲进城里去
 •  
 • zài
 • rén
 • de
 • dāo
 • qiāng
 • xià
 •  
 • yuán
 • zuì
 • yǒng
 • gǎn
 • yòng
 • shēn
 • yǎn
 • ,在敌人的刀枪下,袁最勇敢地用身体去掩护
 • de
 • qīn
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • yuán
 • càn
 • duì
 • de
 • ér
 • yuán
 • zuì
 • shuō
 •  
 • 他的父亲,这时,袁粲对他的儿子袁最说:
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • zhōng
 • chén
 •  
 • shì
 • xiào
 •  
 • men
 • ér
 •  “我是个忠臣,你是个孝子,我们死而
 • kuì
 •  
 •  
 • 无愧。”
 •  
 •  
 • jié
 • guǒ
 • men
 • liǎng
 • dōu
 • wéi
 • zhèng
 • ér
 • shēng
 • le
 •  
 •  结果他们父子俩都为正义而牺牲了。
 •  
 •  
 • hòu
 • rén
 • biàn
 • yuán
 • càn
 • dāng
 • shí
 • suǒ
 • shuō
 •  
 • míng
 • zhī
 • dào
 • zhī
 •  后人便把袁粲当时所说“我明知道一支
 • zhù
 • néng
 • zhī
 • chí
 • zuò
 • shà
 • de
 • bēng
 •  
 • zhè
 • huà
 •  
 • yǐn
 • shēn
 • 木柱不能支持一座大厦的崩塌”这句话,引伸
 • chéng
 • wéi
 •  
 • nán
 • zhī
 •  
 • zhè
 • chéng
 •  
 • yòng
 • lái
 • xíng
 • róng
 • shì
 • qíng
 • dào
 • 成为“一木难支”这句成语,用来形容事情到
 • le
 • jiān
 • nán
 • wēi
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • bìng
 • shì
 • rén
 • huò
 • shǎo
 • shù
 • rén
 • de
 • 了艰难危急的时候,并不是一个人或少数人的
 • liàng
 • suǒ
 • néng
 • wǎn
 • jiù
 • de
 •  
 • 力量所能挽救的。
   

  相关内容

  鬣狗

 •  
 •  
 •  
 • liè
 • gǒu
 • yǒu
 • xìng
 • tóng
 • shí
 • bèi
 • yāo
 • qǐng
 • dào
 • liǎng
 • chéng
 • shì
 • cān
 • jiā
 •  鬣狗有幸同时被邀请到两个城市去参加
 • yàn
 •  
 • tiān
 • liàng
 •  
 • liè
 • gǒu
 • xìng
 • gāo
 • cǎi
 • liè
 • pǎo
 • dào
 • le
 • 午宴。天一亮,鬣狗兴高采烈地跑到了第一个
 • chū
 • yāo
 • qǐng
 • de
 • chéng
 • shì
 •  
 • kàn
 • dào
 • zhèng
 • zài
 • zǎi
 • niú
 •  
 • méi
 • yǒu
 • 发出邀请的城市,看到屠夫正在宰牛,它没有
 • děng
 •  
 • máng
 • máng
 • pǎo
 • xiàng
 • èr
 • chéng
 • shì
 •  
 • dào
 • le
 •  
 • kàn
 • 等,急急忙忙跑向第二个城市,到了那里,看
 • jiàn
 • chú
 • shī
 • zhèng
 • zài
 • táo
 •  
 • zhè
 • shí
 • shì
 • qīng
 • chén
 • diǎn
 • zhōng
 •  
 • yòu
 • 见厨师正在淘米。这时是清晨八点钟。它又

  商人的儿子被拐走

 •  
 •  
 • dài
 • lán
 • chū
 • shī
 • huò
 • shèng
 • ,
 • yáng
 • yáng
 • .
 • shì
 • shì
 • tān
 •  戴丽兰出师获胜,得意扬扬.可是她是个贪
 • yàn
 • .
 • huǐ
 • guò
 • de
 • rén
 • .
 • méi
 • guò
 • tiān
 • ,
 • yòu
 • zài
 • jiā
 • zhōng
 • 得无厌.不思悔过的人.没过几天,她又在家中
 • dāi
 • zhù
 • le
 • ,
 • duì
 • ér
 • dài
 • nǎi
 • bái
 • shuō
 • :
 • 呆不住了,对女儿戴乃白说:
 •  
 •  
 • "
 • hái
 • ,
 • xiǎng
 • chéng
 • xìng
 • zài
 • chū
 • mén
 • piàn
 • chǎng
 • ."
 •  "孩子,我想乘兴再出门骗一场."
 •  
 •  
 • dài
 • nǎi
 • bái
 • jiào
 • háng
 • piàn
 • tài
 • mào
 • xiǎn
 • le
 • ,
 • biàn
 • quàn
 • shuō
 • dào
 •  戴乃白觉得行骗太冒险了,便劝说道

  画上的媳妇

 •  
 •  
 • hěn
 • zǎo
 • hěn
 • zǎo
 • qián
 •  
 • zhī
 • dào
 • shì
 • zài
 • cháo
 •  很早很早以前,不知道是在哪一朝哪
 • dài
 •  
 • yǒu
 • jiào
 •  
 • zhù
 •  
 • de
 • xiǎo
 • huǒ
 •  
 • rén
 • zhǎng
 • de
 • 一代啦,有一个叫“柱子”的小伙子,人长的
 • bàng
 • shí
 • shí
 • de
 •  
 • hěn
 • jīng
 • míng
 •  
 • èr
 • shí
 • duō
 • suì
 • le
 • hái
 • méi
 • yǒu
 • 棒实实的,也很精明,二十多岁了还没有个媳
 •  
 • zuǐ
 • shuō
 •  
 • xīn
 • tòng
 • kuài
 •  
 • niáng
 • kàn
 • chū
 • ér
 • de
 • 妇,嘴里不说,心里不大痛快,娘看出儿子的
 • xīn
 • shì
 •  
 • quàn
 • shuō
 •  
 •  
 • hái
 •  
 •  
 • zán
 • guò
 • zhè
 • hào
 • qióng
 • 心事,劝他说:“孩 子,咱过这号穷日

  百尺竿头

 •  
 •  
 • jiě
 • shì
 •  
 •  解释:
 •  
 •  
 • mǎn
 • yǒu
 • chéng
 • jiù
 •  
 •  
 •  不满足于已有成就,继续努力,以取
 • gèng
 • hǎo
 • de
 • chéng
 •  
 • 得更好的成绩。
 •  
 •  
 • zhè
 • chéng
 • lái
 • yuán
 • sòng
 • .
 • shì
 • dào
 • yuán
 •  
 • jǐng
 • chuán
 • dēng
 •  这个成语来源于宋.释道原《景德传灯
 • .
 • zhāo
 • xián
 • shī
 •  
 •  
 • shī
 • shì
 •  
 • ji
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • bǎi
 • zhàng
 • .招贤大师》,师示一偈(ji)曰:“百丈
 • gān
 • tóu
 • dòng
 • rén
 •  
 • suī
 • rán
 • wèi
 • wéi
 • zhēn
 •  
 • bǎi
 • zhàng
 • gān
 • tóu
 • jìn
 • 竿头不动人,虽然得入未为真。百丈竿头须进

  文彦博树洞取球

 •  
 •  
 • cóng
 • qián
 •  
 • yǒu
 • hái
 • jiào
 • wén
 • yán
 •  
 • fēi
 • cháng
 • de
 • cōng
 • míng
 •  从前,有个孩子叫文颜博。他非常的聪明
 •  
 • yòu
 • bié
 • kěn
 • dòng
 • nǎo
 • jīng
 •  
 • ,又特别肯动脑经。
 •  
 •  
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • péng
 • yǒu
 • zài
 • wài
 • miàn
 • qiú
 • wán
 •  有一天,他和几个朋友在外面踢球玩
 •  
 • huǒ
 • ér
 • guò
 • lái
 • guò
 •  
 • wán
 • de
 • gāo
 • xìng
 • le
 •  
 • ,大伙儿你踢过来我踢过去,玩的可高兴了!
 • le
 • huì
 • ér
 •  
 • yǒu
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • shǐ
 • jìn
 • le
 • jiǎo
 •  
 • āi
 • 踢了一会儿,有一个小朋友使劲踢了一脚,哎
 • ya
 •  
 •  
 • zhè
 • jiǎo
 • yòng
 • 呀……这一脚用力也

  热门内容

  小狗欢欢

 •  
 •  
 • tiān
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • dài
 • jiā
 • zhī
 • xiǎo
 • gǒu
 •  
 • quán
 • shēn
 •  一天晚上,爸爸带家一只小狗。它全身
 • de
 • máo
 • dōu
 • shì
 • huáng
 • de
 •  
 • yǎn
 • jīng
 • yòu
 • yòu
 • liàng
 •  
 • xiàng
 • liǎng
 • tóng
 • líng
 • 的毛都是黄色的,眼睛又大又亮,像两个铜铃
 • yàng
 •  
 • yǎn
 • jīng
 • zhōu
 • wéi
 • yǒu
 • quān
 • yǒu
 • diǎn
 • bái
 • de
 • huáng
 • máo
 •  
 • xiàng
 • dài
 • 一样,眼睛周围有一圈有点发白的黄毛,像戴
 • le
 • jīn
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • shàng
 • hái
 • yǒu
 • líng
 • chēng
 •  
 • 了一副金色的眼睛。脖子上还有一个铃铛,一
 • pǎo
 • lái
 • jiù
 •  
 • dīng
 • chēng
 • dīng
 • chēng
 •  
 • xiǎng
 •  
 • shuō
 • 跑起来就“叮铛叮铛”响。爸爸说

  爱也有距离

 •  
 •  
 • shàng
 •  
 • xíng
 • xióng
 • de
 • ài
 • guó
 • zhōng
 •  
 • zài
 •  地图上,那形似雄鸡的可爱国度中,在
 • jiào
 • zuò
 • zhōng
 • guó
 • de
 • fāng
 • yǒu
 • de
 • jiā
 •  
 • 一个叫做中国的地方有我的家。
 •  
 •  
 • de
 • jiā
 • yǒu
 • 3
 • rén
 • ??
 •  
 • hái
 • yǒu
 •  
 •  我的家里有3个人??爸爸,妈妈还有我。
 • men
 • shì
 • xìng
 •  
 • měi
 • mǎn
 • de
 • sān
 • kǒu
 • zhī
 • jiā
 •  
 • shì
 • 我们是幸福、美满的三口之家。我爸爸是一个
 • měi
 • shī
 •  
 • zài
 • diàn
 • tái
 • gōng
 • zuò
 •  
 • men
 • jiā
 • fēi
 • 美发师,妈妈在电台工作,我们一家非

  秋游艺机

 •  
 •  
 • zài
 • zhè
 • qíng
 • kōng
 • wàn
 •  
 • yáng
 • guāng
 • míng
 • mèi
 • de
 •  
 •  在这个晴空万里、阳光明媚的日子里,
 • men
 • zài
 • lǎo
 • shī
 • de
 • dài
 • lǐng
 • xià
 • xìng
 • gāo
 • cǎi
 • liè
 • chéng
 • qiū
 • yóu
 •  
 • 我们在老师的带领下兴高彩烈去陆城秋游。
 •  
 •  
 • shàng
 •  
 • huái
 • zhe
 • dòng
 • de
 • xīn
 • qíng
 • lái
 • dào
 • xué
 • xiào
 •  
 •  一路上,我怀着激动的心情来到学校,
 • shàng
 • lóu
 • jiù
 • kàn
 • jiàn
 • tóng
 • xué
 • men
 • pái
 • zhe
 • zhěng
 • de
 • duì
 • bìng
 • zài
 • lǎo
 • 一上楼我就看见同学们排着整齐的队伍并在老
 • shī
 • zhǐ
 • huī
 • xià
 • zhǔn
 • bèi
 • shàng
 • chē
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • 师指挥下准备上车。这时,我也

  日记一则

 •  
 •  
 • zuó
 • tiān
 •  
 • dào
 • yuè
 • shù
 • zhōng
 • xīn
 • kàn
 • tóng
 • huà
 •  
 • chǒu
 •  昨天,我到越剧艺术中心看童话剧《丑
 • xiǎo
 •  
 •  
 •  
 • chǒu
 • xiǎo
 •  
 • zhè
 • tóng
 • huà
 • shì
 • shì
 • ān
 • shēng
 • xiě
 • 小鸭》。《丑小鸭》这个童话故事是安徒生写
 • de
 •  
 • shì
 • dān
 • mài
 • rén
 •  
 • zhè
 • tóng
 • huà
 • shì
 • yóu
 • lín
 • shěng
 • huà
 • 的,他是丹麦人。这部童话剧是由吉林省话剧
 • tuán
 • biǎo
 • yǎn
 • de
 •  
 • zhè
 • kàn
 • le
 • zhè
 • biǎo
 • yǎn
 • ràng
 • yìn
 • xiàng
 • zuì
 • shēn
 • 团表演的。我这次看了这个表演让我印象最深
 • de
 • shì
 •  
 •  
 •  
 • hái
 • wéi
 •  
 •  
 • de
 • 的是“猫”。我还以为“猫”的胡

  美丽的凤凰山

 •  
 •  
 • de
 • jiā
 • xiāng
 • zài
 • luó
 • chéng
 •  
 • yǒu
 • duō
 • duō
 • de
 • shān
 •  我的家乡在罗城,那里有许许多多的山
 •  
 • men
 • fēng
 • luó
 • liè
 •  
 • xíng
 • tài
 • wàn
 • qiān
 •  
 • dàn
 • zuì
 • měi
 • de
 • zuì
 • yǒu
 • ,它们奇峰罗列,形态万千,但最美丽的最有
 • líng
 • de
 • yào
 • shù
 • zuò
 • luò
 • zài
 • xiàn
 • chéng
 • běi
 • miàn
 • de
 • fèng
 • huáng
 • shān
 • le
 •  
 • 灵气的要数座落在县城西北面的凤凰山了。
 •  
 •  
 • yuǎn
 • yuǎn
 • wàng
 •  
 • fèng
 • huáng
 • shān
 • yóu
 • zhī
 • zhǎn
 • chì
 • fēi
 • de
 •  远远望去,凤凰山犹如一只展翅欲飞的
 • fèng
 • huáng
 •  
 • jìn
 • kàn
 •  
 • shān
 • shàng
 • shù
 • cōng
 • cōng
 • 凤凰。近看,山上树木郁郁葱葱