野菊花

 • 作文字数400字
 •  
 •  
 • wán
 • qiáng
 • de
 • shēng
 • mìng
 • shí
 • shí
 • zài
 • nǎo
 • hǎi
 • zhōng
 • chū
 • xiàn
 •  一股顽强的生命力时时在我脑海中出现
 •  
 • jiù
 • shì
 • zài
 • méi
 • yǒu
 • yáng
 • guāng
 •  
 • méi
 • yǒu
 • de
 • yún
 • tái
 • shān
 • ,那就是在既没有阳光,也没有泥土的云台山
 • hóng
 • shí
 • xiá
 • dǒu
 • de
 • yán
 • féng
 •  
 • wán
 • qiáng
 • shēng
 • zhǎng
 •  
 • xiàng
 • shàng
 •  
 • 红石峡笔陡的岩缝里,顽强生长、不屈向上,
 • zhuó
 • zhuàng
 • shēng
 • zhǎng
 • de
 • zhū
 • g
 •  
 • 茁壮生长的一株野菊花。
 •  
 •  
 • dāng
 • kàn
 • dào
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • xīn
 • dùn
 • shí
 • gǎn
 • dào
 • yǒu
 •  当我看到它的时候,我心里顿时感到有
 • qiáng
 • liè
 • zhèn
 • hàn
 •  
 • zài
 • yàng
 • è
 • liè
 • de
 • huán
 • jìng
 • zhōng
 •  
 • 一股强烈得震撼,在那样恶劣的环境中,野菊
 • g
 • réng
 • rán
 • yòng
 • de
 • shēng
 • mìng
 • diǎn
 • zhuì
 • zài
 • hóng
 • jiān
 • yìng
 • 花仍然用自己不屈的生命力点缀在那红色坚硬
 • de
 • yán
 • féng
 • zhī
 • jiān
 •  
 • suī
 • rán
 • shēng
 • zhǎng
 • zài
 • yán
 • féng
 • zhī
 • jiān
 •  
 • dàn
 • bìng
 • 的岩缝之间。虽然它生长在岩缝之间,但它并
 • méi
 • yǒu
 • wéi
 • ér
 • fàng
 • de
 • shēng
 • mìng
 •  
 • suī
 • rán
 • rén
 • wéi
 • guàn
 • 没有为此而放弃自己的生命;虽然无人为它灌
 • gài
 •  
 • rén
 • wéi
 • shī
 • féi
 •  
 • dàn
 • de
 • yǒng
 • biàn
 • chéng
 • 溉,无人为它施肥,但它把自己的勇气变成一
 • shēng
 • zhǎng
 • de
 • dòng
 •  
 • zài
 • kuài
 • de
 • zhuó
 • zhuàng
 • chéng
 • zhǎng
 •  
 • suī
 • rán
 • méi
 • yǒu
 • 股生长的动力,在快乐的茁壮成长;虽然没有
 • rén
 • xīn
 • shǎng
 •  
 • dàn
 • rán
 • kāi
 • chū
 • me
 • xiān
 • yàn
 • de
 • g
 • duǒ
 •  
 • wéi
 • 人欣赏它,但它依然开出那么鲜艳的花朵,为
 • rán
 • de
 • měi
 • tiān
 • shàng
 •  
 • zhī
 • dào
 • zhè
 • wèi
 • zhe
 • shí
 • me
 • 大自然的美丽添上一笔。你知道这意味着什么
 • ma
 •  
 • zhè
 • wèi
 • zhe
 • ài
 • zhēn
 • shēng
 • mìng
 •  
 • 吗?这意味着它热爱与珍惜生命。
 •  
 •  
 • zhī
 • yào
 • wán
 • qiáng
 • pīn
 •  
 • jiù
 • huì
 • yǒu
 • wàng
 •  
 • zhī
 • yào
 • yǒu
 • yǒng
 •  只要顽强拼搏;就会有希望;只要有勇
 •  
 • jiù
 • huì
 • yǒu
 •  
 • zhī
 • yào
 • yǒu
 • liáng
 • hǎo
 • de
 • xīn
 • tài
 •  
 • jiù
 • huì
 • yǒu
 • 气,就会有奇迹;只要有良好的心态;就会有
 • shēng
 • mìng
 • de
 •  
 • zài
 • zhè
 • kuài
 • de
 • tiān
 •  
 • yòng
 • shēng
 • de
 • 生命的意义。在这愉快的一天里,它用无声的
 • yán
 • gào
 • le
 • zhè
 • yàng
 • de
 • dào
 •  
 • gèng
 • ràng
 • dǒng
 •  
 • zài
 • cuò
 • 语言告诉了我这样的道理。更让我懂得:在挫
 • shé
 • kùn
 • nán
 • miàn
 • qián
 •  
 • yào
 • xiàng
 • g
 • yàng
 •  
 • pīn
 • 折和困难面前,我要像野菊花那样,努力拼搏
 •  
 • yǒng
 •  
 • guān
 • xiàng
 • shàng
 •  
 • ài
 • zhēn
 • shēng
 • mìng
 •  
 • zuò
 • ,永不屈服,乐观向上,热爱与珍惜生命,做
 • shēng
 • huó
 • de
 • qiáng
 • zhě
 •  
 • 一个生活的强者。
 •  
 •  
 • bǐng
 • háo
 •  曲炳豪
 •  
 •  
 •  
   

  相关内容

  美丽的云台山

 •  
 •  
 • shǔ
 • jiǎ
 • de
 • tiān
 •  
 • men
 • lái
 • dào
 • le
 • jiāo
 • zuò
 • shì
 • zhe
 • míng
 • de
 •  暑假的一天,我们来到了焦作市著名的
 • yún
 • tái
 • shān
 •  
 • shì
 • zhēn
 • gāo
 • xìng
 • ā
 •  
 • gāo
 • xìng
 • shì
 •  
 • bàng
 •  
 • 云台山,我可是真高兴啊,高兴地那是,棒。
 • kàn
 •  
 • ā
 •  
 • yún
 • tái
 • shān
 • guǒ
 • rán
 • míng
 • chuán
 •  
 • nián
 • 我一看,啊,云台山果然名不虚传,一年四季
 • měi
 •  
 • hǎo
 • zuò
 • xióng
 • wěi
 • de
 • gāo
 • shān
 •  
 • gèng
 • gěi
 • jiāo
 • zuò
 • shì
 • zhuāng
 • bàn
 • le
 • 美丽,好一座雄伟的高山。更给焦作市装扮了
 • diǎn
 • diǎn
 • zhuāng
 •  
 • men
 • jìn
 • le
 • yún
 • tái
 • shān
 •  
 • 点点衣装,我们进入了云台山,无

  北京游记

 •  
 •  
 • shǔ
 • jiǎ
 • shí
 •  
 • dài
 • le
 • shǒu
 • dōu
 • běi
 • jīng
 • wán
 •  
 •  暑假时,爸爸带我去了首都北京玩,可
 • gāo
 • xìng
 • huài
 • le
 •  
 • chū
 • de
 • qián
 • wǎn
 • xìng
 • fèn
 • dōu
 • shuì
 • zhe
 • 把我高兴坏了,出发的前一晚兴奋得都睡不着
 • jiào
 •  
 • 觉。
 •  
 •  
 • dào
 • le
 • běi
 • jīng
 • shǒu
 • xiān
 • le
 • tiān
 • ān
 • mén
 •  
 • zhè
 • yóu
 • lǎn
 • guān
 •  到了北京首先去了天安门。这里游览观
 • guāng
 • de
 • rén
 • zhēn
 • duō
 •  
 • tiān
 • ān
 • mén
 • zhēn
 • xióng
 • wěi
 •  
 • shàng
 • miàn
 • guà
 • zhe
 • máo
 • zhǔ
 • 光的人可真多。天安门真雄伟,上面挂着毛主
 • de
 • tóu
 • xiàng
 •  
 • liǎng
 • biān
 • hái
 • yǒu
 • liǎng
 • 席的头像。两边还各有两

  不久……

 •  
 •  
 • nán
 • shěng
 • héng
 • yáng
 • shì
 • chéng
 • zhāng
 • shí
 • yàn
 • xiǎo
 • xué
 • zhū
 • ruì
 •  
 • 9
 • suì
 •  湖南省衡阳市成章实验小学朱瑞琪(9
 •  
 •  
 •  
 • jiǔ
 • qián
 • de
 • zhǒng
 •  
 •  不久以前的一颗种子,
 •  
 •  
 • jiǔ
 • hòu
 • de
 • shù
 • xiān
 • g
 •  
 •  不久以后的一束鲜花。
 •  
 •  
 • jiǔ
 • qián
 • de
 • xiǎo
 • máo
 • chóng
 •  
 •  不久以前的小毛虫,
 •  
 •  
 • jiǔ
 • hòu
 • de
 • g
 • dié
 •  
 •  不久以后的花蝴蝶。
 •  
 •  
 • jiǔ
 • qián
 • shuāng
 • bèn
 • zhuō
 • de
 • shǒu
 •  不久以前一双笨拙的手

  难忘的爬山

 •  
 •  
 • xīng
 • sān
 • de
 • xià
 •  
 • miù
 • lǎo
 • shī
 • xuān
 •  
 • jīn
 • tiān
 • xià
 •  星期三的下午,缪老师宣布:今天下午
 •  
 • men
 • běi
 • shān
 • shān
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • tīng
 • le
 •  
 • yǒu
 • de
 • bèng
 • sān
 • ,我们去北山爬山。同学们听了,有的一蹦三
 • chǐ
 • gāo
 •  
 • yǒu
 • de
 • pāi
 • zhe
 • zhuō
 •  
 •  
 • shàng
 •  
 • xiǎo
 • cǎo
 • xiàng
 • men
 • 尺高,有的拍着桌子……一路上,小草向我们
 • diǎn
 • tóu
 •  
 • g
 • ér
 • xiàng
 • men
 • wēi
 • xiào
 •  
 • lián
 • xiǎo
 • niǎo
 • fàng
 • kāi
 • hóu
 •  
 • 点头,花儿向我们微笑,连小鸟也放开歌喉,
 • wéi
 • men
 • chàng
 • zhe
 • ér
 •  
 • men
 • yǒu
 • shuō
 • yǒu
 • xiào
 • de
 • 为我们唱着歌儿。我们有说有笑的

  我和外婆

 •  
 •  
 • wài
 • shì
 • ràng
 • kuài
 • néng
 • quē
 • shǎo
 • de
 • rén
 •  
 • dào
 •  外婆是让我快乐不能缺少的人。我一到
 • wài
 • jiā
 •  
 • jiù
 • gǎn
 • dào
 • de
 • kuài
 •  
 • de
 • qīng
 • sōng
 •  
 • zhè
 • 外婆家,就感到无比的快乐、无比的轻松。这
 • méi
 • yǒu
 • de
 • lào
 • dāo
 •  
 • méi
 • yǒu
 • de
 • jiān
 • shì
 •  
 • zhè
 • shì
 • 里没有妈妈的唠叨,没有爸爸的监视,这里是
 • kuài
 • de
 • tiān
 •  
 • 我快乐的天地。
 •  
 •  
 • měi
 • nián
 • de
 • hán
 • shǔ
 • jiǎ
 • shì
 • zuì
 • kāi
 • xīn
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • bái
 • tiān
 •  每年的寒暑假是我最开心的时候,白天
 • yào
 • shàng
 • 爸爸妈妈要上

  热门内容

  洗衣服

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • gào
 • fèn
 • yǒng
 • yào
 • bāng
 •  
 •  今天,我自告奋勇地要帮妈妈洗衣服。
 • xiān
 • zài
 • zhǎng
 • shàng
 • shàng
 • féi
 • zào
 •  
 • rán
 • hòu
 •  
 • kēng
 • chī
 • kēng
 • chī
 •  
 • 我先在长衣服上打上肥皂,然后“吭哧吭哧”
 • cuò
 • le
 • lái
 •  
 • xiǎo
 • féi
 • zào
 • pào
 • cóng
 • mào
 • chū
 • lái
 • 地错了起来,一个个小肥皂泡从衣服里冒出来
 •  
 • de
 • shǒu
 • biàn
 • huá
 • huá
 • de
 •  
 • huì
 • ér
 • jiù
 • bèi
 • róu
 • chū
 • ,我的手也变得滑滑的。一会儿就被我揉出一
 • duì
 • bái
 •  
 • yòng
 • shuǐ
 • chōng
 •  
 • 大队白沫子。我把衣服用水一冲,

  深秋

 • sān
 • cáng
 • suí
 • jìn
 • qián
 • jìn
 •  
 • zhèng
 • shì
 • qiū
 • tiān
 •  
 • dàn
 • jiàn
 •  
 • 三藏遂进西前进。正是那季秋天气。但见:
 •  
 •  
 • shù
 • cūn
 • luò
 • g
 • suì
 •  
 • shù
 • fēng
 • yáng
 • hóng
 • zhuì
 •  
 •  数村木落芦花碎,几树枫扬红叶坠。路途
 • yān
 • rén
 •  
 • huáng
 •  
 • shān
 •  
 • shuǐ
 • hán
 • rén
 • qiáo
 • 烟雨故人稀,黄菊丽,山骨细,水寒荷破人憔
 • cuì
 •  
 • bái
 • shū
 • hóng
 • liǎo
 • shuāng
 • tiān
 • xuě
 •  
 • luò
 • xiá
 • zhǎng
 • kōng
 • zhuì
 •  
 • 悴。白菽红蓼霜天雪,落霞孤鹜长空坠。依稀
 • àn
 • dàn
 • yún
 • fēi
 •  
 • xuán
 • niǎo
 •  
 • bīn
 • hóng
 • zhì
 •  
 • liáo
 • liáo
 • 黯淡野云飞,玄鸟去,宾鸿至,嘹嘹呖

  小镇印象

 •  
 •  
 • yóu
 • shān
 • táng
 • jiē
 •  
 • zǒu
 • zài
 • xiāng
 • de
 • shí
 • bǎn
 • shàng
 •  夜游山塘街,走在古色古香的石板路上
 •  
 • yóu
 • xīn
 • zhèn
 • yuè
 •  
 • ,不由心里一阵喜悦。
 •  
 •  
 • xiǎo
 • zhèn
 • shì
 • níng
 • jìng
 • de
 •  
 • chuāng
 • wài
 • liǔ
 • tiáo
 • zài
 • wēi
 • fēng
 • zhōng
 • qīng
 •  小镇是宁静的。木窗外柳条在微风中轻
 • zhe
 •  
 • shí
 • yǒu
 • tiáo
 • liǔ
 • tiáo
 • chuí
 • zhōng
 •  
 • shǐ
 • shuǐ
 • miàn
 • fàn
 • 拂着,不时有几条柳条垂入湖中,使得水面泛
 • zhèn
 • zhèn
 • lián
 •  
 • fēng
 • tíng
 • le
 •  
 • miàn
 • yòu
 • huí
 • dào
 • le
 • níng
 • jìng
 • de
 • zhuàng
 • 起阵阵涟漪。风停了,湖面又回到了宁静的状
 • tài
 •  
 • 态。湖

  美丽的荷花池

 •  
 •  
 • měi
 • de
 • g
 • chí
 •  美丽的荷花池
 •  
 •  
 • de
 • jiā
 • xiāng
 • shì
 • huī
 • chūn
 •  
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • měi
 • jǐng
 •  
 •  我的家乡是珲春,它有很多美景,比如
 • běi
 • shān
 •  
 • fáng
 •  
 • shā
 • tuó
 • ......
 • dàn
 • zuì
 • huān
 • de
 • yào
 • shù
 • 北山、防川、沙坨子......但我最喜欢的要数
 • jiā
 • xiāng
 • nán
 • miàn
 • jìng
 • xìn
 • de
 • g
 • chí
 •  
 • 家乡南面敬信的荷花池。
 •  
 •  
 • nián
 • shǔ
 • jiǎ
 • shí
 •  
 •  
 • lǐng
 • dào
 • jìng
 • xìn
 •  去年暑假时,爸爸、妈妈领我到敬信去
 • wán
 •  
 • men
 • zuò
 • le
 • bàn
 • 玩,我们坐了半个

  欣赏

 •  
 •  
 • xīn
 •  
 •  
 • shǎng
 •  欣 赏
 •  
 •  
 • xīn
 • shǎng
 • shì
 • zhǒng
 • gěi
 •  
 • zhǒng
 • xīn
 • xiāng
 •  
 • shì
 •  欣赏是一种给予,一种馨香;是一
 • zhǒng
 • shàn
 • liáng
 •  
 • zhǒng
 • měi
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • gōu
 • tōng
 • jiě
 •  
 • zhǒng
 • 种善良,一种美德;是一种沟通与理解,一种
 • xìn
 • lài
 • zhù
 •  
 • gèng
 • shì
 • zhǒng
 • chāo
 • yuè
 • shèn
 • zhì
 • gǎi
 • biàn
 • rén
 • shēng
 • 信赖与祝福,更是一种超越自我甚至改变人生
 • de
 • liàng
 •  
 • 的力量。
 •  
 •  
 • hái
 • shì
 • èr
 • nián
 • de
 • shí
 • hòu
 •  还是我二年级的时候