匈牙利民族解放战争

 •  
 •  
 • bèi
 • é
 • ào
 • lián
 • jun
 • è
 • shā
 • de
 • xiōng
 • mín
 • jiě
 • fàng
 • zhàn
 • zhēng
 •  被俄奥联军扼杀的匈牙利民族解放战争
 • 1848
 • nián
 •  
 • 1849
 • nián
 •  
 • zuò
 • wéi
 • yōng
 • guó
 • de
 • xiōng
 • 1848年~1849年,作为附庸国的匈牙利
 • rén
 • mín
 • wèi
 • qiáng
 • bào
 •  
 • jìn
 • háng
 • le
 • chǎng
 • xiǎo
 • guó
 • kàng
 • guó
 • ér
 • 人民不畏强暴,进行了一场以小国抗击大国而
 • zhēng
 • mín
 • jiě
 • fàng
 • de
 • mìng
 • zhàn
 • zhēng
 •  
 • 争取民族独立和解放的革命战争。
 •  
 •  
 • gōng
 • yuán
 • 896
 • nián
 •  
 • zhā
 • ěr
 • (
 • xiōng
 • )
 • yóu
 •  公元 896年,马扎尔族(匈牙利族)游牧
 • luò
 • cóng
 • ěr
 • shān
 • dōng
 • qiān
 •  
 • dào
 • xiōng
 • píng
 • yuán
 • 部落从乌拉尔山脉东迁,移到匈牙利平原定居
 •  
 • le
 • xiōng
 • wáng
 • guó
 •  
 • cóng
 • 16
 • shì
 •  
 • ěr
 •  
 • ,建立了匈牙利王国。从16世纪起、土耳其、
 • ào
 • xiān
 • hòu
 • qīn
 • zhàn
 • xiōng
 •  
 • bìng
 • duàn
 • shēng
 • zhēng
 • duó
 • xiōng
 • 奥地利先后侵占匈牙利,并不断发生争夺匈牙
 • de
 • zhàn
 • zhēng
 •  
 • 1699
 • nián
 •  
 • ào
 • guó
 • bài
 • ěr
 •  
 • 利的战争。1699年,奥地利帝国打败土耳其,
 • jiān
 • bìng
 • le
 • xiōng
 • de
 • quán
 • lǐng
 •  
 • cóng
 •  
 • xiōng
 • biàn
 • chéng
 • 兼并了匈牙利的全部领土,从此,匈牙利便成
 • le
 • ào
 • bǎo
 • wáng
 • cháo
 • de
 • yōng
 • guó
 •  
 • 了奥地利哈布斯堡王朝的附庸国。
 • 1848
 • nián
 • 3
 • yuè
 •  
 • wéi
 • dài
 • biǎo
 • de
 • xiōng
 • 1848 3月,以科苏特为代表的匈牙利
 • xīn
 • xìng
 • chǎn
 • jiē
 •  
 • zài
 • ōu
 • zhōu
 • mín
 • mín
 • zhǔ
 • mìng
 • yùn
 • dòng
 • de
 • tuī
 • 新兴资产阶级,在欧洲民族民主革命运动的推
 • dòng
 • xià
 •  
 • gōng
 • kāi
 • chū
 • le
 • shí
 • háng
 • mín
 • mín
 • zhǔ
 • gǎi
 • de
 • 动下,公开提出了实行民族独立和民主改革的
 •  
 • shí
 • èr
 • tiáo
 • yào
 • qiú
 •  
 •  
 • 3
 • yuè
 • 15
 •  
 • zài
 • ài
 • guó
 • shī
 • rén
 • péi
 • duō
 • 《十二条要求》。3 15日,在爱国诗人裴多
 • fēi
 • lǐng
 • dǎo
 • xià
 •  
 • xiōng
 • rén
 • mín
 • háng
 •  
 • bìng
 • xùn
 • kòng
 • zhì
 • 菲领导下,匈牙利人民举行起义,并迅速控制
 • le
 • shǒu
 • dōu
 • pèi
 • chéng
 •  
 • mìng
 • de
 • làng
 • cháo
 • hěn
 • kuài
 • dào
 • le
 • quán
 • guó
 • 了首都佩斯城。革命的浪潮很快波及到了全国
 •  
 • ào
 • wáng
 • shì
 • miàn
 • duì
 • zhe
 • xiōng
 • lái
 • shì
 • xùn
 • měng
 • de
 • mìng
 • xíng
 • 。奥地利王室面对着匈牙利来势迅猛的革命形
 • shì
 •  
 • zài
 • biǎo
 • miàn
 • shàng
 • tóng
 • chéng
 • xiōng
 • rèn
 • nèi
 • 势,不得不在表面上同意成立匈牙利责任内阁
 •  
 • dàn
 • àn
 • què
 • jiā
 • jǐn
 • diào
 • jun
 • duì
 •  
 • jué
 • xīn
 • è
 • shā
 • xiōng
 • ,但暗地里却加紧调集军队,决心扼杀匈牙利
 • de
 • mìng
 • zhèng
 • quán
 •  
 • 9
 • yuè
 • 11
 •  
 • ào
 • jiāng
 • jué
 • 的革命政权。9 11日,奥将耶拉契奇伯爵率
 • ào
 • jun
 • 4
 • wàn
 • rén
 • jìn
 • fàn
 • xiōng
 •  
 • xiōng
 • chéng
 • 奥军 4万人进犯匈牙利。匈牙利则成立以科苏
 • wéi
 • shǒu
 • de
 • guó
 • fáng
 • wěi
 • yuán
 • huì
 •  
 • jun
 • duì
 •  
 • bèi
 • zhàn
 •  
 • 特为首的国防委员会,组建军队,积极备战。
 • 9
 • yuè
 • 29
 •  
 • xiōng
 • jun
 • zài
 • wéi
 • lún
 • jìn
 • kuì
 • ào
 • jun
 •  
 • jiān
 • 9 29日,匈军在韦伦茨湖附近击溃奥军,歼
 • miè
 • jun
 • jìn
 • wàn
 • rén
 •  
 • suí
 • hòu
 •  
 • xiōng
 • jun
 • dào
 • nóng
 • mín
 • duì
 • 灭敌军近万人。随后,匈军得到农民起义队伍
 • de
 • pèi
 •  
 • jiāng
 • qīn
 • zhī
 • zhú
 • chū
 • le
 • guó
 • jìng
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • dào
 • 12
 • 的配合,将入侵之敌逐出了国境。但是,到12
 • yuè
 • zhōng
 • xún
 •  
 • ào
 • jun
 • duì
 • wàn
 • rén
 •  
 • zài
 • wén
 • shī
 • léi
 • 月中旬,奥地利军队五万余人,在文迪施格雷
 • tǒng
 • xià
 •  
 • zhòng
 • xīn
 • jìn
 • fàn
 • xiōng
 •  
 • shí
 •  
 • xiōng
 • jun
 • zǒng
 • 茨统率下,重新进犯匈牙利。此时,以匈军总
 • lìng
 • ěr
 • gài
 • wéi
 • shǒu
 • de
 • jiù
 • jun
 • guān
 •  
 • tuǒ
 • xié
 •  
 • jìn
 • 司令戈尔盖为首的一批旧军官,企图妥协,进
 • háng
 • xiāo
 • kàng
 • zhàn
 •  
 • zhì
 • shǐ
 • duō
 • nǎo
 • de
 • guó
 • xiàn
 • ào
 • jun
 • 行消极抗战,致使多瑙河以西的国土陷入奥军
 • shǒu
 • zhōng
 •  
 • 1849
 • nián
 • 1
 • yuè
 • 5
 •  
 • pèi
 • xiàn
 • luò
 •  
 • xiōng
 • guó
 • fáng
 • wěi
 • 手中。1849 1 5日,佩斯陷落,匈国防委
 • yuán
 • huì
 • bèi
 • qiān
 • zhì
 • sēn
 •  
 • 3
 • yuè
 • 4
 •  
 • ào
 • tōng
 • 员会被迫迁至德布勒森。3 4 日,奥地利通
 • guò
 • xīn
 • xiàn
 • xuān
 •  
 • jiāng
 • xiōng
 • huá
 • wéi
 • ào
 • de
 • háng
 • 过新宪法宣布,将匈牙利划为奥地利的一个行
 • shěng
 •  
 • le
 • xiōng
 • rén
 • mín
 • de
 • fèn
 • kǎi
 •  
 • jiān
 • shǒu
 • 省。此举大大激起了匈牙利人民的愤慨。坚守
 • zài
 • dōng
 • běi
 • shān
 • de
 • xiōng
 • jun
 •  
 • kāi
 • zhǎn
 • yóu
 • zhàn
 • zhēng
 • 在东部和北部山区的匈军,积极开展游击战争
 •  
 • tóng
 • shí
 •  
 • dào
 • le
 • yóu
 • lán
 • jiāng
 • jun
 • bèi
 • děng
 • rén
 • zhǐ
 • huī
 • de
 • wài
 • ,同时,得到了由波兰将军贝姆等人指挥的外
 • guó
 • zhì
 • yuàn
 • jun
 • tuán
 • de
 • zhī
 • yuán
 •  
 • yīn
 • ér
 • 4
 • yuè
 • chū
 • zhuǎn
 • fǎn
 • gōng
 •  
 • 国志愿军团的支援,因而于 4月初转入反攻,
 • xiàng
 • shōu
 • piàn
 • guó
 •  
 • 4
 • yuè
 • 14
 •  
 • xiōng
 • huì
 • 相继收复大片国土。4 14日,匈牙利议会发
 • biǎo
 •  
 • xuān
 • yán
 •  
 •  
 • xuǎn
 • wéi
 • guó
 • jiā
 • yuán
 • shǒu
 •  
 • 5
 • 表《独立宣言》,选举科苏特为国家元首。5
 • yuè
 • 21
 •  
 • xiōng
 • jun
 • guāng
 • pèi
 •  
 • mìng
 • xíng
 • shì
 • hǎo
 • zhuǎn
 •  
 • 21日,匈军光复佩斯。革命形势日趋好转。
 • rán
 • ér
 •  
 • xiōng
 • rén
 • mín
 • de
 • shèng
 • què
 • shǐ
 • guó
 • fǎn
 • dòng
 • shì
 • shēn
 • 然而,匈牙利人民的胜利却使国际反动势力深
 • wéi
 • ān
 •  
 • dōng
 • miàn
 • de
 • é
 • guó
 • hěn
 • kuài
 • shēn
 • chū
 • le
 • zhèn
 • lín
 • guó
 • mìng
 • 为不安。东面的俄国很快伸出了镇压邻国革命
 • de
 • xuè
 • shǒu
 •  
 • gēn
 • é
 • ào
 • xié
 •  
 • shā
 • huáng
 • shì
 • pài
 • bīng
 • 的血手。根据俄奥协议,沙皇尼古拉一世派兵
 • shí
 • wàn
 • rén
 •  
 • yóu
 • fǎn
 • dòng
 • jiāng
 • lǐng
 • wéi
 • zhǐ
 • huī
 •  
 • 十四万余人,由反动将领巴斯格维奇指挥,于
 • 5
 • yuè
 • 27
 • fèn
 • bīng
 • liǎng
 • jìn
 • gōng
 • xiōng
 •  
 • xiōng
 • bèi
 • shòu
 • 527日分兵两路进攻匈牙利。匈牙利腹背受
 •  
 • chù
 • jìng
 • fēi
 • cháng
 • wēi
 • xiǎn
 •  
 • 7
 • yuè
 • 7
 •  
 • 11
 •  
 • xiōng
 • jun
 • zài
 • 敌,处境非常危险。7 711日,匈军在科
 • luó
 • é
 • ào
 • lián
 • jun
 • jìn
 • háng
 • jué
 • zhàn
 •  
 • zāo
 • dào
 • cǎn
 • bài
 •  
 • 8
 • yuè
 • 马罗姆与俄奥联军进行决战,遭到惨败。8
 • 9
 •  
 • zài
 • shí
 • zuò
 • zhàn
 • zhōng
 •  
 • bèi
 • de
 • wài
 • guó
 • zhì
 • yuàn
 • 9日,在蒂米什瓦拉作战中,贝姆的外国志愿
 • jun
 • tuán
 • quán
 • jun
 • méi
 •  
 • 11
 •  
 • zài
 • tóu
 • jiàng
 • pài
 • de
 • xié
 • zhī
 • xià
 •  
 • 军团全军覆没。11日,在投降派的胁迫之下,
 • jiāo
 • chū
 • le
 • zhèng
 • quán
 •  
 • chū
 • zǒu
 • ěr
 •  
 • 13
 •  
 • jiù
 • jun
 • 科苏特交出了政权,出走土耳其。13日,旧军
 • guān
 • ěr
 • gài
 • lǐng
 • xiōng
 • jun
 • èr
 • wàn
 • rén
 • tóu
 • jiàng
 •  
 • 9
 • yuè
 • 27
 • 官戈尔盖率领匈军余部二万余人投降。 927
 •  
 • luó
 • yào
 • sāi
 • xiàn
 • luò
 •  
 • xiōng
 • mín
 • jiě
 • fàng
 • zhàn
 • zhēng
 • 日,科马罗姆要塞陷落。匈牙利民族解放战争
 • shī
 • bài
 • gào
 • zhōng
 •  
 • 以失败告终。
 •  
 •  
 • zhàn
 • zhēng
 • suī
 • rán
 • shī
 • bài
 • le
 •  
 • dàn
 • què
 • qiáng
 • liè
 • zhèn
 • hàn
 • le
 •  战争虽然失败了,但它却强烈地震撼了
 • dōng
 • ōu
 • zhōng
 • de
 • fēng
 • zhuān
 • zhì
 • zhì
 •  
 • zhè
 • chǎng
 • duǎn
 • zàn
 • de
 • mìng
 • zhàn
 • 东欧中部的封建专制制度。这场短暂的革命战
 • zhēng
 • hóng
 • liú
 •  
 • shì
 • yīng
 • xīn
 • xìng
 • guì
 • chǎn
 • jiē
 • de
 • yào
 •  
 • tuī
 • 争洪流,适应新兴贵族和资产阶级的需要,推
 • dòng
 • le
 • xiōng
 • běn
 • zhǔ
 • de
 • jìn
 • zhǎn
 •  
 • tóng
 • shí
 • duì
 • 动了匈牙利资本主义的进一步发展,同时也对
 • ōu
 • guó
 • chǎn
 • shēng
 • le
 • shēn
 • yuǎn
 • yǐng
 • xiǎng
 •  
 • 西欧各国产生了深远影响。
   

  相关内容

  不情愿的收获

 •  
 •  
 • dài
 • wéi
 • ?
 • ěr
 • shì
 • yīn
 • qín
 • yǎn
 • zòu
 • jiā
 •  
 • dàn
 • kāi
 •  戴维?沃尔特是低音提琴演奏家。但他开
 • shǐ
 • xué
 • yīn
 • shí
 •  
 • xué
 • de
 • bìng
 • shì
 • yīn
 • qín
 •  
 • ér
 • shì
 • xiǎo
 • 始学习音乐时,学的并不是低音提琴,而是小
 • qín
 •  
 • ér
 • qiě
 • zài
 • 12
 • suì
 • shēng
 • tiān
 •  
 • hái
 • háng
 • le
 • chǎng
 • 提琴。而且在他12岁生日那天,还举行了一场
 • xiǎo
 • qín
 • zòu
 • huì
 •  
 • hòu
 • lái
 •  
 • ǒu
 • rán
 • de
 • huì
 •  
 • shǐ
 • 小提琴独奏会。后来,一个偶然的机会,使它
 • gǎi
 • biàn
 • le
 • de
 • shù
 • dào
 •  
 • 改变了自己的艺术道路。

  阿尔及利亚抗法战争

 •  
 •  
 • suī
 • bài
 • yóu
 • róng
 • de
 • ā
 • ěr
 • kàng
 • zhàn
 • zhēng
 •  虽败犹荣的阿尔及利亚抗法战争
 •  
 •  
 • ā
 • ěr
 • rén
 • mín
 • fǎn
 • kàng
 • guó
 • zhí
 • mín
 • qīn
 • luè
 • de
 • zhàn
 •  阿尔及利亚人民反抗法国殖民侵略的战
 • zhēng
 •  
 • shēng
 • zài
 • 1832
 • nián
 •  
 • 1847
 • nián
 •  
 • 1830
 • nián
 • ā
 • ěr
 • 争,发生在1832年~1847年。1830年阿尔及利
 • bèi
 • guó
 • zhàn
 • lǐng
 • hòu
 •  
 • jìng
 • nèi
 • rén
 • mín
 • fēn
 • fēn
 • lái
 • fǎn
 • kàng
 • 亚被法国占领后,境内各地人民纷纷起来反抗
 •  
 • duàn
 • kāi
 • zhǎn
 • dòu
 • zhēng
 •  
 • zhōng
 •  
 • guī
 • ,不断开展斗争。其中,规

  海豚为什么救人

 •  
 •  
 • guān
 • hǎi
 • tún
 • jiù
 • rén
 •  
 • yǒu
 • duō
 • dòng
 • rén
 • de
 • shì
 •  
 • rén
 • men
 •  关于海豚救人,有许多动人的故事。人们
 • tīng
 • le
 • zhè
 • xiē
 • shì
 • jìn
 • yào
 • wèn
 •  
 • hǎi
 • tún
 • wéi
 • shí
 • me
 • huì
 • jiù
 • rén
 • ne
 • 听了这些故事不禁要问:海豚为什么会救人呢
 •  
 •  
 •  
 • wéi
 • le
 • jiě
 • kāi
 • zhè
 •  
 • xué
 • jiā
 • men
 • hǎi
 • tún
 • zhuō
 • lái
 •  为了解开这个谜,科学家们把海豚捉来
 •  
 • yǎng
 • zài
 • shuǐ
 • chí
 • jìn
 • háng
 • guān
 • chá
 •  
 • ,养在水池里进行观察。
 •  
 •  
 • yuán
 • lái
 •  
 • hǎi
 • tún
 • bìng
 • shì
 •  
 • ér
 • shì
 • zhǒng
 • hǎi
 • shòu
 •  
 •  原来,海豚并不是鱼,而是一种海兽。
 • 火药

 •  
 •  
 • gǎi
 • zào
 • rán
 • shè
 • huì
 • de
 • huǒ
 • yào
 •  改造自然和社会的火药
 •  
 •  
 • huǒ
 • yào
 • shì
 • guó
 • dài
 •  
 • míng
 •  
 • zhī
 •  
 • yīn
 •  火药是我国古代“四大发明”之一。因
 • wéi
 • shì
 • yòng
 • xiāo
 • shí
 •  
 • liú
 • huáng
 • tàn
 • zhè
 • sān
 • zhǒng
 • zhì
 • hún
 • zhì
 • chéng
 • 为是用硝石、硫黄和木炭这三种物质混和制成
 • de
 •  
 • ér
 • dāng
 • shí
 • rén
 • men
 • dōu
 • zhè
 • sān
 • zhǒng
 • dōng
 • zuò
 • wéi
 • zhì
 • bìng
 • de
 • yào
 • 的,而当时人们都把这三种东西作为治病的药
 •  
 • suǒ
 • míng
 •  
 • huǒ
 • yào
 •  
 •  
 • shì
 •  
 • zhe
 • huǒ
 • de
 • yào
 •  
 • 物,所以取名“火药”,意思是“着火的药”
 •  
 • 科尔特

 •  
 •  
 • ěr
 • ?
 • ěr
 •  萨穆尔?科尔特
 •  
 •  
 • shí
 • jiǔ
 • shì
 • zhōng
 •  
 • píng
 • yuán
 • shàng
 • zhù
 •  十九世纪中叶,得克萨斯大平原上居住
 • zhe
 • xiāo
 • yǒng
 • de
 • yìn
 • ān
 • rén
 •  
 • màn
 •  
 • shì
 • cóng
 • 着骁勇的印第安人、科曼奇族。得克萨斯是从
 • fèn
 • chū
 • lái
 • de
 • gòng
 • guó
 •  
 • fèn
 • mín
 • dōu
 • 墨西哥分离出来的独立共和国,大部分居民都
 • shì
 • cóng
 • dōng
 • qiān
 • lái
 • de
 •  
 • yào
 • qiú
 • měi
 • jiān
 • zhòng
 • guó
 • bìng
 • zhè
 • 是从东部迁移来的。要求美利坚合众国合并这
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • gòng
 • 一小小的共和

  热门内容

  祖国我为你歌唱

 •  
 •  
 • guó
 •  
 • wéi
 • chàng
 •  
 •  祖国,我为你歌唱。
 • 1949
 • nián
 • 10
 • yuè
 • 1
 •  
 • zhèn
 • lóng
 • kuì
 • de
 • shēng
 • yīn
 • xiǎng
 • 1949101日,一个振聋发聩的声音响
 • chè
 • běi
 • jīng
 •  
 • dàng
 • le
 • dōng
 • fāng
 • de
 • tiān
 • kōng
 • ??
 • shì
 • wěi
 • rén
 • máo
 • dōng
 • 彻北京,荡破了东方的天空??世纪伟人毛泽东
 • zhàn
 • zài
 • tiān
 • ān
 • mén
 • chéng
 • lóu
 • shàng
 • xiàng
 • quán
 • shì
 • jiè
 • zhuāng
 • yán
 • xuān
 • gào
 •  
 •  
 • zhōng
 • huá
 • 站在天安门城楼上向全世界庄严宣告:“中华
 • rén
 • mín
 • gòng
 • guó
 • chéng
 • le
 •  
 •  
 • jiù
 • shì
 • cóng
 • zhè
 • 人民共和国成立了!”也就是从这一

  祖国在我心中

 •  
 •  
 • guó
 • zài
 • xīn
 • zhōng
 •  祖国在我心中
 •  
 •  
 • wèi
 • xiàn
 • wán
 • quán
 • xiǎo
 • xué
 •  
 • mèng
 • yáng
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  蔚县第一完全小学 李梦阳 四(3
 • bān
 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • kàn
 • dào
 • xīng
 • hóng
 • rǎn
 • rǎn
 • shēng
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • biàn
 •  每当看到五星红旗冉冉升起的时候,便
 • huì
 • yǒu
 • nuǎn
 • liú
 • zài
 • xīn
 • zhōng
 • yǒng
 • dòng
 •  
 •  
 • 会有一股暖流在我心中涌动……
 • 1949
 • nián
 • 10
 • yuè
 • 1
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • guó
 • chéng
 • le
 •  
 • zhōng
 • guó
 • rén
 • 1949101日,新中国成立了,中国人

  这就是我

 •  
 •  
 • jiā
 • hǎo
 •  
 • jiào
 • zhèng
 • zhōu
 •  
 • shì
 • lín
 • hǎi
 • xiǎo
 • xué
 • nián
 •  大家好,我叫郑州,是临海小学五年级
 • xué
 • shēng
 •  
 • de
 • míng
 • shì
 • de
 •  
 • shuō
 • zhōng
 • guó
 • yǒu
 • 学生。我的名字是我爸爸取的,他说中国有个
 • chéng
 • shì
 • jiào
 • zhèng
 • zhōu
 •  
 • wàng
 • zhǎng
 • yǒu
 • chū
 •  
 • dào
 • chéng
 • shì
 • 大城市叫郑州,希望我长大有出息,到大城市
 • zhèng
 • zhōu
 • gōng
 • zuò
 •  
 • 郑州工作。
 •  
 •  
 • zhǎng
 • zhe
 • shuāng
 • yòu
 • yòu
 • yuán
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • méi
 • máo
 • hěn
 • nóng
 •  我长着一双又大又圆的眼睛,眉毛很浓
 •  
 • gāo
 • gāo
 • de
 • liáng
 •  
 • hóng
 • ,高高的鼻梁,红

  幸福的一家

 •  
 •  
 • ya
 •  
 • shí
 • jiān
 • guò
 • zhēn
 • kuài
 •  
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • pǎo
 • dào
 • diàn
 • shì
 •  呀,时间过得真快……我赶紧跑到电视
 • qián
 • miàn
 •  
 • ér
 • jīng
 • le
 • duō
 • zhōng
 • shí
 • guān
 • zhòng
 •  
 • 机前面。那儿已经聚集了许多忠实观众。
 •  
 •  
 •  
 • xiàng
 • zhāo
 • zhāo
 • shǒu
 •  
 •  
 •  爷爷捋捋胡须,向爸爸招招手:“你不
 • lái
 • kàn
 • xīn
 • wén
 • ma
 •  
 •  
 • fàng
 • xià
 • shǒu
 • zhōng
 • de
 •  
 • zài
 • shēn
 • 来看新闻吗?”爸爸放下手中的笔,在爷爷身
 • páng
 • zuò
 • le
 • xià
 • lái
 • liǎng
 • rén
 • jiāo
 • tán
 • lái
 •  
 • 旁坐了下来两人交谈起来。

  纠纷

 • bié
 •  
 • yuē
 • bàn
 • zǎi
 •  
 • xié
 • tóng
 • guò
 • yáng
 •  
 • zhí
 • yáng
 • wēng
 • zài
 • mén
 • 既别,约半载,马忽携僮过杨。值杨翁在门
 • wài
 •  
 • yáng
 • mén
 • shī
 •  
 • wéi
 • yòng
 •  
 • tōng
 • xìng
 • shì
 • shǐ
 • zhǔ
 • rén
 •  
 • 外,曝阳扪虱。疑为佣仆,通姓氏使达主人。
 • wēng
 •  
 • huò
 • gào
 • yuē
 •  
 • "
 • wēng
 •  
 • "
 • fāng
 • jīng
 • 翁披絮去。或告曰:"此即其翁也。"马方惊讶
 •  
 • yáng
 • xiōng
 • àn
 • chū
 • yíng
 •  
 • dēng
 • táng
 •  
 • biàn
 • qǐng
 • cháo
 •  
 • wàn
 • ,杨兄弟岸帻出迎。登堂一揖,便请朝父。万
 • shí
 • ǒu
 • yàng
 •  
 • zuò
 • xiào
 •  
 • jiào
 • xiàng
 •  
 • 石辞以偶恙。促坐笑语,不觉向夕。