小老鼠打电话

 •  
 •  
 • dōng
 • tiān
 • dào
 • le
 •  
 • tiān
 • yuè
 • lái
 • yuè
 • lěng
 • le
 •  
 • xiǎo
 • lǎo
 • shǔ
 • men
 •  冬天到了,天气也越来越冷了,小老鼠们
 • dōu
 • zài
 • kuài
 •  
 • nuǎn
 • le
 •  
 • dàn
 • tiān
 • suī
 • lěng
 •  
 • zǒng
 • yào
 • chī
 • 都挤在一块,可暖和了。但天虽冷,总得要吃
 • fàn
 • ba
 •  
 • zhè
 • chī
 • fàn
 • shì
 • huì
 • è
 • de
 • ā
 •  
 • zhè
 • me
 • lěng
 • de
 • 饭吧,这不吃饭可是会饿死的啊。可这么冷的
 • tiān
 •  
 • jiào
 • shuí
 • chū
 • zhǎo
 • chī
 • de
 • ne
 •  
 • xiǎo
 • lǎo
 • shǔ
 • men
 • tuī
 •  
 • 天,叫谁出去找吃的呢?小老鼠们你推我,我
 • tuī
 • de
 • shuí
 • yuàn
 •  
 • shì
 • zhè
 • què
 • zhēng
 •  
 • 推你的谁也不愿意去。可是这肚子却不争气,
 • de
 • zhí
 • jiào
 • tíng
 •  
 • zhōng
 • yǒu
 • zhī
 • jiào
 •  
 • 咕噜咕噜的直叫个不停。其中有一只叫“咪咪
 •  
 • de
 • xiǎo
 • lǎo
 • shǔ
 • yǒu
 • diǎn
 • rěn
 • zhù
 • le
 •  
 •  
 • háng
 •  
 • háng
 •  
 • zhè
 • ”的小老鼠有点忍不住了,“不行,不行,这
 • yàng
 • xià
 • huì
 • méi
 • mìng
 • de
 •  
 • dǎo
 • yǒu
 • hǎo
 • zhǔ
 •  
 • xiǎo
 • lǎo
 • shǔ
 • men
 • 样下去会没命的,我倒有个好主意。小老鼠们
 • tīng
 • jiǎng
 • wán
 • zhè
 • huà
 • yǒu
 • xìng
 • le
 •  
 •  
 • kuài
 • shuō
 •  
 • yǒu
 • 听咪咪讲完这句话可有兴趣了,“你快说,有
 • shí
 • me
 • hǎo
 • bàn
 •  
 •  
 •  
 • yǒu
 • péng
 • yǒu
 • jiào
 •  
 • shàng
 • 什么好办法?”“我有个朋友叫嘻嘻,上次去
 • jiā
 • zuò
 • jiù
 • yǒu
 • hǎo
 • duō
 • nǎi
 • yóu
 • miàn
 • bāo
 •  
 • xiàn
 • zài
 • hái
 • yǒu
 • hǎo
 • duō
 • ba
 • 他家作客就有好多奶油面包,现在还有好多吧
 •  
 • men
 • jiā
 • xiē
 • huí
 • lái
 • ba
 •  
 •  
 • jiā
 • dōu
 • gāo
 • xìng
 • ,我们去他家拿一些回来吧。”大家都高兴地
 • shuō
 •  
 •  
 • hǎo
 • ā
 •  
 • hǎo
 • ā
 •  
 •  
 • yòu
 • yǒu
 • zhī
 • xiǎo
 • lǎo
 • shǔ
 • huà
 • le
 • 说:“好啊,好啊。”又有一只小老鼠发话了
 •  
 •  
 •  
 • yào
 • shì
 • men
 • le
 •  
 • zài
 • jiā
 •  
 • men
 • :“咪咪,要是我们去了,嘻嘻不在家,我们
 • shì
 • bái
 • le
 • ma
 •  
 •  
 • yǎn
 • jīng
 • zhuǎn
 •  
 • yòu
 • yǒu
 • le
 • 不是白去了吗?”咪咪眼睛骨碌一转,又有了
 • zhǔ
 •  
 •  
 • zhè
 • hái
 • néng
 • nán
 • dǎo
 • men
 •  
 • xiàn
 • zài
 • jìn
 • le
 •  
 • 主意,“这还能难倒我们,现在科技进步了,
 • diàn
 • huà
 • wèn
 • wèn
 • jiù
 • háng
 • le
 • ma
 •  
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • diàn
 • 打个电话问问不就行了吗?”咪咪赶紧拿起电
 • huà
 • tōng
 • le
 • diàn
 • huà
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • ma
 •  
 • shàng
 • zài
 • 话拨通了电话,“吱,吱,是嘻嘻吗?上次在
 • jiā
 • chī
 • de
 • nǎi
 • yóu
 • miàn
 • bāo
 • hǎo
 • chī
 • le
 •  
 • hái
 • yǒu
 • ma
 •  
 • hái
 • xiǎng
 • 你家吃的奶油面包可好吃了,还有吗?我还想
 • chī
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • miāo
 •  
 • jiā
 • nǎi
 • yóu
 • miàn
 • bāo
 • duō
 • le
 •  
 • guò
 • lái
 • 吃呢!”“喵,我家奶油面包可多了,你过来
 • ba
 •  
 •  
 • xià
 • jiào
 •  
 •  
 • ya
 •  
 • cuò
 • diàn
 • huà
 • hào
 • 拿吧!”咪咪吓得大叫:“呀,拨错电话号码
 • le
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • pǎo
 •  
 • rán
 • gěi
 • xiǎo
 • chá
 • chū
 • zhè
 • hào
 • chū
 • zán
 • 了,得赶紧跑,不然给小猫查出这号码出自咱
 • men
 • jiā
 •  
 • hái
 • gěi
 • chī
 • le
 •  
 •  
 • shuō
 • wán
 •  
 • rēng
 • xià
 • diàn
 • huà
 • jiù
 • 们家,还不得给猫吃了?”说完,扔下电话就
 • pǎo
 • le
 •  
 • 跑了。
   

  相关内容

  一问三不知

 •  
 •  
 • chū
 • chù
 •  
 • zuǒ
 • chuán
 •  
 • āi
 • gōng
 • èr
 • shí
 • nián
 •  
 •  出处《左传·哀公二十七年》
 •  
 •  
 • jun
 • zhī
 • móu
 •  
 • shǐ
 •  
 • zhōng
 •  
 • zhōng
 • jiē
 • zhī
 •  
 • ér
 •  君子之谋也,始、衷、终皆举之,而
 • hòu
 • yān
 •  
 • jīn
 • sān
 • zhī
 • ér
 • zhī
 •  
 • nán
 • !
 • shì
 • 后入焉。今我三不知而入之,不亦难乎!释义一
 • wèn
 • sān
 • zhī
 •  
 • jiù
 • shì
 • cóng
 • gǒu
 • yáo
 • de
 • huà
 • zhōng
 • gài
 • chū
 • lái
 • de
 •  
 • 问三不知,就是从苟瑶的话语中概括出来的。
 • de
 • yuán
 • shì
 • duì
 • mǒu
 • shì
 • qíng
 • de
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • zhǎn
 •  
 • jié
 • guǒ
 • 它的原意是对某一事情的开始、发展、结果

  廉颇负荆请罪

 •  
 •  
 • qín
 • zhāo
 • xiāng
 • wáng
 • xīn
 • yào
 • shǐ
 • zhào
 • guó
 •  
 • jiē
 • lián
 • qīn
 •  秦昭襄王一心要使赵国屈服,接连侵
 • zhào
 • guó
 • biān
 • jìng
 •  
 • zhàn
 • le
 • xiē
 • fāng
 •  
 • gōng
 • yuán
 • qián
 •  
 •  
 •  
 • nián
 • 入赵国边境,占了一些地方。公元前279年
 •  
 • yòu
 • shuǎ
 • le
 • g
 • zhāo
 •  
 • qǐng
 • zhào
 • huì
 • wén
 • wáng
 • dào
 • qín
 • miǎn
 • chí
 •  
 • ,他又耍了个花招,请赵惠文王到秦地渑池(
 • jīn
 • nán
 • miǎn
 • chí
 • xiàn
 •  
 • miǎn
 • yīn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • huì
 • jiàn
 •  
 • zhào
 • 今河南渑池县西,渑音miǎn)去会见。赵
 • huì
 • wén
 • wáng
 • kāi
 • shǐ
 • bèi
 • qín
 • guó
 • kòu
 • liú
 •  
 • gǎn
 •  
 • jiāng
 • 惠文王开始怕被秦国扣留,不敢去。大将

  狐狸和鹤

 •  
 •  
 •  
 • gěi
 • jiǎng
 • jiǎng
 • guān
 • guāng
 • guò
 • de
 • suǒ
 • yǒu
 • guó
 • jiā
 • de
 • qíng
 • kuàng
 • ba
 •  “给我讲讲你观光过的所有国家的情况吧
 •  
 •  
 • duì
 • yuǎn
 • yóu
 • guī
 • lái
 • de
 • shuō
 •  
 • 。”狐狸对远游归来的鹤说。
 •  
 •  
 • guàn
 • shì
 • jiǎng
 • dào
 • guò
 • de
 • shuǐ
 •  
 • piàn
 •  鹳于是大讲它到过的一个个水洼,一片
 • piàn
 • shī
 • rùn
 • de
 • cǎo
 •  
 • jiǎng
 • zài
 • ér
 • xiǎng
 • yòng
 • guò
 • de
 • měi
 • wèi
 • de
 • 片湿润的草地,大讲它在那儿享用过的美味的
 • qiū
 • yǐn
 • féi
 • pàng
 • de
 • qīng
 •  
 • 蚯蚓和肥胖的青蛙。
 •  
 •  
 • nín
 • zài
 • dāi
 • guò
 • hěn
 • zhǎng
 • shí
 • jiān
 •  
 • de
 • xiān
 •  您在巴黎呆过很长时间,我的先

  学习害怕

 •  
 •  
 • cóng
 • qián
 • yǒu
 • qīn
 •  
 • yǒu
 • liǎng
 • ér
 •  
 • ér
 •  从前有一个父亲,他有两个儿子,大儿子
 • cōng
 • míng
 • líng
 •  
 • shí
 • me
 • dōu
 • kěn
 • gàn
 •  
 • xiǎo
 • ér
 • chǔn
 • bèn
 • zhuō
 •  
 • shí
 • 聪明伶俐,什么都肯干;小儿子愚蠢笨拙,什
 • me
 • dǒng
 •  
 • xué
 •  
 • rén
 • men
 • kàn
 • jiàn
 •  
 • zǒng
 • shì
 • shuō
 •  
 •  
 • 么也不懂,也不学。人们看见他,总是说:“
 • zhè
 • hái
 •  
 • zhēn
 • shì
 • qīn
 • de
 • lèi
 • zhuì
 •  
 •  
 • jiā
 • yǒu
 • shí
 • me
 • shì
 • 这孩子,真是他父亲的累赘!”家里有什么事
 • qíng
 •  
 • lùn
 • zài
 • shí
 • me
 • shí
 • hòu
 •  
 • dōu
 • ér
 • zuò
 •  
 • yǒu
 • 情,无论在什么时候,都得大儿子去做。有

  三年与三天

 •  
 •  
 • sòng
 • dài
 • zhe
 • míng
 • shū
 • huà
 • jiā
 • fèi
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 • zài
 • shú
 • guǎn
 • xué
 •  宋代著名书画家米芾,小时候在私塾馆学
 • xiě
 •  
 • xué
 • le
 • sān
 • nián
 •  
 • méi
 • xué
 • chéng
 •  
 • 写字,学了三年,也没学成。
 • tiān
 •  
 • yǒu
 • wèi
 • jìn
 • jīng
 • gǎn
 • kǎo
 • de
 • xiù
 • cái
 • guò
 • cūn
 •  
 • 一天,有一位进京赶考的秀才路过村里。米
 • fèi
 • tīng
 • shuō
 • zhè
 • wèi
 • xiù
 • cái
 • xiě
 • shǒu
 • hǎo
 •  
 • jiù
 • pǎo
 • qiú
 • jiāo
 •  
 • 芾听说这位秀才写得一手好字,就跑去求教。
 • xiù
 • cái
 • fān
 • kàn
 • le
 • fèi
 • lín
 • tiē
 • xiě
 • de
 • zhǐ
 •  
 • ruò
 • yǒu
 • suǒ
 • 秀才翻看了米芾临帖写的一沓子纸,若有所悟
 •  
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • ,对他说:“

  热门内容

  沁源围困战

 •  
 •  
 • kuàng
 • chí
 • jiǔ
 • de
 • qìn
 • yuán
 • wéi
 • kùn
 • zhàn
 •  旷日持久的沁源围困战
 • 1942
 • nián
 • 10
 • yuè
 •  
 • zhù
 • shān
 • jun
 • 69
 • shī
 • tuán
 • duì
 • 1942 10月,驻山西日军第 69师团对
 • tài
 • yuè
 • kàng
 • gēn
 • běi
 • jìn
 • háng
 •  
 • sǎo
 • dàng
 •  
 •  
 • l1
 • yuè
 • zhǔ
 • 太岳抗日根据地北部进行“扫荡”,l1月主力
 • chè
 • huí
 • yuán
 • fáng
 •  
 • liú
 • duì
 • fèn
 • wěi
 • jun
 • zài
 • qìn
 • yuán
 • xiàn
 • chéng
 • 撤回原防,留一个大队和部分伪军在沁源县城
 • yán
 • zhài
 •  
 • zhōng
 • diàn
 •  
 • jiāo
 • kǒu
 • děng
 • zhèn
 • xiū
 • diāo
 • bǎo
 • 和阎寨、中峪店、交口等镇修建碉堡

  吹竖笛

 •  
 •  
 • zuó
 • tiān
 • xià
 •  
 • zài
 • jiā
 • xué
 •  
 • yuē
 • diǎn
 • zuǒ
 •  昨天下午,我在家里学习,大约四点左
 • yòu
 •  
 • jiǎn
 • chá
 • le
 • de
 • zuò
 •  
 • kàn
 • kàn
 • yǒu
 • méi
 • yǒu
 • méi
 • zuò
 • 右,我检查起了自己的作业,看看有没有没做
 • de
 • fāng
 •  
 • de
 • guāng
 • tíng
 • zài
 •  
 • chuī
 • chū
 • shù
 •  
 • zhè
 • lán
 • zhōng
 • 的地方。我的目光停在“吹出竖笛”这一栏中
 •  
 • hái
 • méi
 • yǒu
 • gōu
 •  
 • suī
 • rán
 • jīng
 • huì
 • chuī
 •  
 • hóng
 •  
 • zhè
 • ,我还没有钩,虽然我已经会吹《红河谷》这
 • shǒu
 • le
 •  
 • dàn
 • chén
 • lǎo
 • shī
 • shuō
 • jiē
 • zòu
 • duì
 • 一首歌了,但陈老师说我节奏不对

  铅笔盒里的风波

 •  
 •  
 • shù
 • xué
 •  
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 • men
 • zuò
 •  
 • zhèng
 • zhǔn
 • bèi
 • de
 •  数学课,老师让我们做题,我正准备的
 • kāi
 • wén
 •  
 • rán
 • tīng
 • jiàn
 • dòng
 • qiān
 • mài
 • kuā
 • dào
 •  
 • 打开文具盒,忽然听见自动铅笔自卖自夸道:
 •  
 • yǒng
 • yuǎn
 • huì
 •  
 • dāi
 • huì
 • ér
 • xiǎo
 • zhǔ
 • rén
 • yòng
 •  
 •  
 • “我永远不会秃,呆会儿小主人一定用我。”
 •  
 •  
 • xiàng
 • háo
 • fǎn
 • dào
 •  
 •  
 • xiǎo
 • zhǔ
 • rén
 • xiě
 •  橡皮毫不客气地反驳道:“小主人写
 • cuò
 • le
 •  
 • jiù
 • yào
 • yòng
 • le
 •  
 •  
 • 错字了,就要用我了。”

  十年后的国庆节

 •  
 •  
 • jīn
 • nián
 • guó
 • chéng
 • liù
 • shí
 • zhōu
 • nián
 • le
 •  
 • zài
 • guò
 • shí
 • nián
 •  
 •  今年祖国成立六十周年了,再过十年,
 • guó
 • jiāng
 • yíng
 • lái
 • 70
 • suì
 • shēng
 •  
 • dào
 • shí
 •  
 • jīng
 • kuài
 • xué
 • 祖国将迎来70岁生日。到那时,我已经快大学
 • le
 •  
 • cān
 • jiā
 • le
 • qún
 • zhòng
 • yóu
 • háng
 •  
 • bìng
 • qīn
 • yǎn
 • le
 • zhěng
 • 毕业了。我参加了群众游行,并亲眼目睹了整
 • shèng
 • kuàng
 •  
 • 个盛况。
 •  
 •  
 • zǎo
 • shàng
 • shí
 • diǎn
 •  
 • diǎn
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • zài
 • men
 • de
 • liè
 •  早上十点,大典开始了,在我们的热烈
 • huān
 • yíng
 • xià
 •  
 • lǐng
 • dǎo
 • men
 • 欢迎下,领导们和

  爱拼才会嬴!

 •  
 •  
 • xué
 • qián
 • bān
 • shí
 •  
 • pīn
 • zhe
 • néng
 • duō
 • duó
 • hóng
 • yàn
 • yàn
 • de
 •  学前班时,我拼着能多得几夺红艳艳的
 • xiǎo
 • hóng
 • g
 •  
 • pīn
 • zhe
 • néng
 • dāng
 • shàng
 • měi
 • yuè
 • de
 •  
 • guāi
 •  
 •  
 • dāng
 • 小红花,拼着能当上每个月的“乖娃娃”,当
 • dāng
 • shàng
 • le
 • guāi
 •  
 • zǒng
 • shì
 • zài
 • bié
 • rén
 • miàn
 • qián
 • 我当上了乖娃娃,我总是乐呵呵地在别人面前
 • xuàn
 • yào
 •  
 • zǒng
 • shì
 • àn
 • àn
 • yàng
 • dāng
 • guāi
 • de
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • 炫耀,总是暗暗与和我一样当乖娃娃的小朋友
 • jiào
 • jìn
 •  
 • sài
 • xiě
 •  
 • zuò
 • kǒu
 • suàn
 •  
 • 较劲,和他比赛写字,做口算。于