闲聊

 •  
 • duì
 • fàn
 • hòu
 • zuò
 • zài
 • tīng
 • xián
 • liáo
 •  
 • 一对夫妻饭后坐在客厅闲聊。
 •  
 •  
 • rèn
 • shí
 • wèi
 • jié
 • hūn
 • 30
 • nián
 • de
 • nán
 • shì
 •  
 • měi
 • wǎn
 • “我认识一位结婚已30年的男士,每晚
 • dōu
 • zài
 • jiā
 • péi
 • bàn
 • de
 •  
 • 30
 • nián
 •  
 • cóng
 • wèi
 • jiān
 • duàn
 • 都在家陪伴他的妻子,30年如一日,从未间断
 •  
 •  
 • 。”
 •  
 •  
 • zhè
 • zhēn
 • shì
 • zhēn
 • zhèng
 • de
 • ài
 • qíng
 •  
 •  
 • gǎn
 • tàn
 • dào
 •  
 • “这真是真正的爱情!”妻子感叹道。
 •  
 •  
 • shì
 • shēng
 • què
 • shuō
 •  
 • néng
 • shì
 • huàn
 • shàng
 • le
 • tān
 • huàn
 • “可是医生却说,他可能是患上了瘫痪
 • zhèng
 •  
 • fǒu
 • zhèng
 • cháng
 • de
 • nán
 • rén
 • shì
 • huì
 • yàng
 • de
 •  
 • 症,否则一个正常的男人是不会那个样子的。
 •  
 •  

  相关内容

  老鼠送礼

 • xiǎo
 • lǎo
 • shǔ
 •  
 • sòng
 •  
 • 小老鼠,去送礼,
 • qiú
 • bié
 • zài
 • chī
 •  
 • 求猫别再吃自己,
 • xiào
 • le
 •  
 • xiè
 • xiè
 •  
 • 猫笑了,谢谢你,
 • zhuā
 • jìn
 • zuǐ
 •  
 • 一把抓进嘴巴里。
 •  
 • xiǎng
 • xiǎng
 •  
 •  
 • xiǎo
 • lǎo
 • shǔ
 • rán
 • xiǎng
 • chū
 • zhè
 • yàng
 • shǎ
 • de
 • bàn
 • 【想一想】:小老鼠居然想出这样傻的办
 •  
 • zhēn
 • shì
 • yòu
 • lián
 • yòu
 • xiào
 •  
 • 法,真是又可怜又可笑。

  肉体与精神

 •  
 • rén
 •  
 •  
 • zhǔ
 • rén
 • zài
 • ma
 •  
 •  
 • 客人:“主人在吗?”
 •  
 • rén
 •  
 •  
 • zài
 •  
 • shuō
 • zài
 •  
 •  
 • 夫人:“在,也可以说不在。”
 •  
 • rén
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 客人:“?!”
 •  
 • rén
 •  
 •  
 • zuò
 • wéi
 • ròu
 • de
 • zuò
 • zài
 • shōu
 • yīn
 • páng
 •  
 • zuò
 • 夫人:“作为肉体的他坐在收音机旁,作
 • wéi
 • jīng
 • shén
 • de
 • zài
 • bàng
 • qiú
 • chǎng
 •  
 •  
 • 为精神的他在棒球场。”

  一定需要这个东西

 •  
 •  
 • zài
 • lún
 • dūn
 •  
 • wèi
 • xué
 • shēng
 • zhǎo
 • dào
 • gōng
 • zuò
 •  
 •  在伦敦,一位大学毕业生急于找到工作,
 • zhǎo
 • le
 • yuè
 • réng
 • méi
 • zhǎo
 • dào
 •  
 • le
 •  
 • shì
 • chōng
 • jìn
 • 找了一个月仍没找到,他急了,几乎是冲进一
 • jiā
 • guǎn
 •  
 • duì
 • jīng
 • shuō
 •  
 •  
 • nín
 • men
 • yào
 • hǎo
 • biān
 • ma
 • 家报馆,对经理说:“您们需要一个好编辑吗
 •  
 •  
 • ?”
 •  
 •  
 •  
 • yào
 •  
 •  
 • jīng
 • kàn
 • le
 • yǎn
 •  
 • nài
 • fán
 •  “不需要。”经理看了他一眼,不耐烦
 • dào
 •  
 • 地答道。
 •  
 •  
 •  
 • me
 •  
 • pái
 • gōng
 • rén
 • ne
 •  
 •  “那么,排字工人呢?

  文学趣事“数枝开”与“一枝开”

 •  
 •  
 • táng
 • dài
 • yǒu
 • huān
 • xiě
 • shī
 • píng
 • shī
 • de
 • shàng
 •  
 • míng
 • jiào
 •  唐代有个喜欢写诗评诗的和尚,名叫齐己
 •  
 • xiě
 • le
 • shǒu
 • shī
 • wéi
 •  
 • zǎo
 • méi
 •  
 •  
 • 。一次写了首诗为《早梅》:
 •  
 •  
 • wàn
 • dòng
 • shé
 •  
 • gēn
 • nuǎn
 • huí
 •  
 •  万木冻欲折,孤根暖独回。
 •  
 •  
 • qián
 • cūn
 • shēn
 • xuě
 •  
 • zuó
 • shù
 • zhī
 • kāi
 •  
 •  前村深雪里,昨夜数枝开。
 •  
 •  
 • fēng
 • yōu
 • xiāng
 •  
 • qín
 • kuī
 • yàn
 • lái
 •  
 •  风递幽香去,禽窥素艳来。
 •  
 •  
 • míng
 • nián
 • yīng
 •  
 • xiān
 • yìng
 • chūn
 •  明年如应律,先发映春

  眼睛在前,耳朵在后

 •  
 •  
 • ā
 • fán
 • péng
 • yǒu
 • zài
 • shù
 • xià
 • xià
 •  
 • rán
 • tiān
 • kōng
 •  阿凡提和几个朋友在树下下棋,忽然天空
 • shǎn
 • diàn
 • lái
 •  
 • rán
 • hòu
 • yòu
 • chuán
 • lái
 • shēng
 • mèn
 • léi
 •  
 • 打起闪电来,然后又传来几声闷雷。
 •  
 •  
 • wèi
 • hǎo
 • mài
 • nòng
 • cōng
 • míng
 • de
 • péng
 • yǒu
 • wèn
 • ā
 • fán
 •  
 •  
 • ā
 •  一位好卖弄聪明的朋友问阿凡提:“阿
 • fán
 •  
 • wéi
 • shí
 • me
 • léi
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • men
 • zǒng
 • shì
 • xiān
 • kàn
 • dào
 • shǎn
 • 凡提,为什么打雷的时候,我们总是先看到闪
 • diàn
 •  
 • hòu
 • tīng
 • dào
 • léi
 • shēng
 • ne
 •  
 •  
 • 电,后听到雷声呢?”
 •  
 •  
 • ā
 • fán
 • shāo
 • shāo
 • xiǎng
 • le
 • xiǎng
 • huí
 •  阿凡提稍稍想了想回答

  热门内容

  幸福

 •  
 •  
 • zhù
 • xìng
 •  
 •  祝你幸福!
 •  
 •  
 • fēng
 • de
 • xìng
 •  
 • zài
 • cǎi
 • le
 • g
 • fěn
 •  
 • tiān
 • tiān
 • jiān
 •  蜜蜂的幸福,在于采集了花粉,天天坚
 • chí
 • gōng
 • zuò
 •  
 • gòng
 • gěi
 • rén
 • men
 • tián
 • de
 • fēng
 •  
 • ér
 • què
 • 持工作,贡给人们甜滋滋的蜂蜜,而自己却得
 • dào
 • le
 • shí
 • me
 •  
 • shí
 • me
 • méi
 • yǒu
 • dào
 •  
 • 到了什么?什么也没有得到。
 •  
 •  
 • de
 • xìng
 •  
 • zài
 • gòng
 • gěi
 • le
 • rén
 • men
 • shuǐ
 • yuán
 •  
 • gòng
 •  湖泊的幸福,在于贡给了人们水源,贡
 • gěi
 • le
 • chuán
 • háng
 • háng
 •  
 • gòng
 • gěi
 • le
 • 给了大船航行,贡给了

  我是一只小小鸟

 •  
 •  
 •  
 • shì
 • zhī
 • xiǎo
 • xiǎo
 • niǎo
 •  
 •  《我是一只小小鸟》
 •  
 •  
 • shān
 • shěng
 • shuò
 • zhōu
 • shì
 • shí
 • yàn
 • xiǎo
 • xué
 • èr
 • nián
 • èr
 • bān
 •  
 • chén
 •  山西省朔州市实验小学二年级二班 陈
 • péng
 • háo
 • 鹏豪
 •  
 •  
 • jiā
 • hǎo
 •  
 • shì
 • zhī
 • zhǎng
 • zhe
 • cǎi
 • bīn
 • fēn
 • máo
 • de
 •  大家好,我是一只长着五彩缤纷羽毛的
 • xiǎo
 • xiǎo
 • niǎo
 •  
 • zhù
 • zài
 • yòu
 • yòu
 • mào
 • shèng
 • de
 • róng
 • shù
 • shàng
 •  
 • 小小鸟,我住在一棵又大又茂盛的榕树上。
 •  
 •  
 • zhù
 • de
 • zhè
 • róng
 • shù
 • wèi
 • tiān
 • cūn
 • de
 •  我住的这棵榕树位于天马村的

  锁门

 •  
 •  
 • ā
 • fán
 • jiā
 • de
 • yuàn
 • luò
 • sān
 • miàn
 • yǒu
 • qiáng
 •  
 • miàn
 • kāi
 • zhe
 •  
 •  阿凡提家的院落三面有墙,一面敞开着。
 • tiān
 •  
 • yào
 • chū
 • mén
 •  
 • suǒ
 • suǒ
 • mén
 • shí
 •  
 • bèi
 • 一天,他要出门,拿一把锁去锁大门时,被一
 • wèi
 • péng
 • yǒu
 • kàn
 • jiàn
 • le
 •  
 • péng
 • yǒu
 • chà
 • wèn
 • dào
 •  
 •  
 • ā
 • wán
 •  
 • 位朋友看见了,朋友诧异地问道:“阿丸提,
 • jiā
 • yuàn
 • qiáng
 • quē
 • miàn
 •  
 • què
 • yòng
 • zhǎng
 • de
 • suǒ
 • lái
 • suǒ
 • 你家院墙缺一面,你却用一把巴掌大的锁来锁
 • mén
 •  
 • zhè
 • yǒu
 • shí
 • me
 • yòng
 •  
 •  
 • 大门,这有什么用?”
 •  
 •  
 • ā
 • fán
 • shuō
 •  
 •  
 •  阿凡提说:“

 •  
 •  
 • le
 •  
 • lái
 • dào
 • le
 • xué
 • xiào
 •  
 • dōu
 • shì
 • shēng
 • de
 • tóng
 • xué
 •  毕业了,来到了学校,都是陌生的同学
 •  
 •  
 •  
 • jìn
 • le
 • liù
 •  
 • 1
 •  
 • bān
 •  
 •  
 • quán
 • nián
 • zuì
 • hǎo
 • de
 • bān
 •  进入了六(1)班,(全年级最好的班级
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • 36
 • rén
 •  
 • zuò
 • zài
 • le
 • de
 • qián
 • miàn
 •  
 • dāng
 • shí
 • hái
 • ,只有36人)我坐在了李波的前面。当时我还
 • shì
 • hěn
 • guāi
 • de
 •  
 • hěn
 • yǒu
 • mào
 • de
 • xiàng
 • hòu
 • miàn
 • zhuǎn
 • le
 • guò
 •  
 • shuō
 •  
 • 是很乖的,很有礼貌的向后面转了过去。说:
 •  
 • hǎo
 •  
 • jiào
 • wáng
 • jié
 •  
 • “你好,我叫王洁,以

  老师是个“骗子”

 •  
 •  
 • shàng
 • xué
 •  
 • tiān
 • hóng
 • cān
 • jiā
 • guó
 • xiàng
 • sài
 •  
 •  上学期,我去天虹参加国际象棋比赛,
 • lǎo
 • shī
 • diàn
 • huà
 • gào
 •  
 • jiào
 • liǎng
 • zhāng
 • cùn
 • zhào
 • piàn
 • 老师打电话告诉我,叫我拿两张一寸照片和户
 • kǒu
 • běn
 • shí
 • kuài
 • qián
 •  
 • shàng
 • de
 • shí
 • hòu
 • jiāo
 • gěi
 •  
 • hěn
 • 口本以及八十块钱,上课的时候交给她。我很
 • dòng
 •  
 • zhōng
 • zài
 • chū
 • zhàn
 •  
 • shàng
 •  
 • dào
 • 激动,终于可以再次出战啦。上次,我可得到
 • le
 • hái
 • jiào
 • cuò
 • de
 • chéng
 • ne
 •  
 • 了一个还比较不错的成绩呢!