习惯动作

 • 作文字数400字
 • péi
 • shěn
 • yuán
 • men
 • gāng
 • gāng
 • zuò
 • hǎo
 •  
 • tíng
 • zhǎng
 • jiù
 • duì
 • men
 • jiǎng
 • huà
 •  
 • shuō
 • 陪审员们刚刚坐好,庭长就对他们讲话,说
 • míng
 • men
 • de
 • quán
 •  
 • rèn
 •  
 • tíng
 • zhǎng
 • jiǎng
 • huà
 • de
 • shí
 • hòu
 • 明他们的权力、责任和义务。庭长讲话的时候
 •  
 • zhù
 • biàn
 • huàn
 • shì
 •  
 • ér
 • yòng
 • zuǒ
 • zhǒu
 • zài
 • zhuō
 • ,不住地变换姿势:一忽儿用左胳膊肘倚在桌
 • shàng
 •  
 • ér
 • yòng
 • yòu
 • zhǒu
 • zài
 • zhuō
 • shàng
 •  
 • ér
 • kào
 • zhe
 • 上,一忽儿用右胳膊肘倚在桌上,一忽儿靠着
 • de
 • bèi
 •  
 • ér
 • kào
 • zhe
 • de
 • quān
 • de
 • shǒu
 •  
 • 他的椅背,一忽儿靠着他的圈椅的扶手,一忽
 • ér
 • dié
 • zhǐ
 • de
 • zhǐ
 • biān
 • nòng
 •  
 • ér
 • suō
 • cái
 • zhǐ
 • 儿把一叠纸的纸边弄齐,一忽儿摩挲一把裁纸
 •  
 • ér
 • zhī
 • qiān
 •  
 •  
 • [
 • é
 • ]
 • liè
 • ?
 • tuō
 • ěr
 • tài
 • 她,一忽儿摸一支铅笔。([]列夫?托尔斯泰
 •  
 •  
 • huó
 •  
 • 40
 •  
 • :《复活》第40页)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • de
 • shēng
 • yīn
 • yǒu
 • diǎn
 • shā
 •  
 • jiǎn
 • .......他的声音有点沙哑,词句简
 • duǎn
 •  
 • gàn
 • cuì
 •  
 • lìng
 • rén
 • gǎn
 • dào
 • yǒu
 • zhǒng
 • qián
 • chéng
 • de
 • liàng
 •  
 • jiǎng
 • 短,干脆,令人感到有一种虔诚的力量。他讲
 • huà
 • de
 • shí
 • hòu
 • lǎo
 • shì
 • yòng
 • máo
 • róng
 • róng
 • de
 • zuǒ
 • shǒu
 • zài
 • kōng
 • zhōng
 • kǎn
 • kǎn
 • 话的时候老是用毛茸茸的左手在空中一砍一砍
 • de
 •  
 • ér
 • yòu
 • shǒu
 • què
 • lǎo
 • shì
 • suō
 • zài
 • dài
 •  
 •  
 • [
 • ]
 • gāo
 • ěr
 • 的,而右手却老是缩在衣袋里。([]高尔基
 •  
 •  
 • de
 • xué
 •  
 • 83
 •  
 • 84
 •  
 • :《我的大学》第8384页)
 • shí
 • xiǎn
 • chū
 • ān
 •  
 •  
 • fán
 • de
 • yàng
 •  
 • 希特勒不时显出不安、疲乏、腻烦的样子,
 • yào
 • rán
 • yòu
 • xià
 • biàn
 • tǎo
 • rén
 • huān
 •  
 • mèi
 •  
 • hěn
 • 要不然又一下变得讨人喜欢、富于魅力。他很
 • shǎo
 • yǒu
 • ān
 • jìng
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • shí
 • nuó
 • dòng
 • liǎng
 • zhī
 • jiǎo
 •  
 • tóu
 • niǔ
 • 少有安静的时候。他不时挪动两只脚,把头扭
 • lái
 • niǔ
 •  
 • huò
 • shì
 • liǎng
 • zhī
 • shǒu
 • jǐn
 • zài
 • xiōng
 • qián
 •  
 • huò
 • shì
 • zhī
 • 来扭去,或是两只手紧握在胸前,或是把一只
 • shǒu
 • fàng
 • zài
 • lìng
 • zhī
 • shǒu
 • shàng
 • miàn
 •  
 • huò
 • shì
 • yòng
 • liǎng
 • zhī
 • shǒu
 • zuò
 • shǒu
 • shì
 •  
 • 手放在另一只手上面,或是用两只手做手势,
 • xīn
 • zài
 • yān
 • gēn
 • duō
 • shù
 • rén
 • tán
 • huà
 •  
 • běn
 • zhèng
 • jīng
 • gēn
 • shǎo
 • 心不在焉地跟大多数人谈话,一本正经地跟少
 • shù
 • rén
 • tán
 • huà
 •  
 • jīng
 • cháng
 • dǒu
 • dòng
 • gài
 •  
 • yǒu
 • kàn
 • jiàn
 • 数人谈话,经常抖动膝盖。有一次帕格看见他
 • cóng
 • zhī
 • pán
 • le
 • xiē
 • guǒ
 • táng
 • de
 • xiǎo
 • bǐng
 • gàn
 • chī
 •  
 • 从一只盘子里拿了些裹糖衣的小饼干吃:他一
 • biān
 • gēn
 • guà
 • mǎn
 • xūn
 • zhāng
 • de
 • rén
 • tán
 • huà
 •  
 • biān
 • tān
 • lán
 • bǐng
 • 边跟一个挂满勋章的人谈话,一边贪婪地拿饼
 • gàn
 • wǎng
 • zuǐ
 • sāi
 •  
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 •  
 •  
 • zhàn
 • zhēng
 • fēng
 • yún
 •  
 • 72
 • 干往嘴里塞。([]沃克:《战争风云》第72
 •  
 • 页)
   

  相关内容

  小吉姆和他的大卷心菜

 •  
 •  
 • yǒu
 • xiǎo
 • nán
 • hái
 •  
 • yǒu
 • kuài
 • de
 • cài
 •  
 •  有一个小男孩,他有一块自己的菜地,他
 • kuài
 • cài
 • shàng
 • shù
 • zhe
 • pái
 •  
 • zhè
 • nán
 • hái
 • jiào
 • 那块菜地上竖着一个大木牌。这男孩子叫吉姆
 •  
 •  
 •  
 • qiáo
 • dān
 •  
 • de
 • míng
 • zài
 • zhè
 • pái
 • shàng
 • xiě
 • ——吉姆·乔丹。他的名字在他这个木牌上写
 • shàng
 • le
 •  
 • 上了。
 •  
 •  
 • pái
 • shì
 • zhè
 • yàng
 • xiě
 • de
 •  
 •  
 • qiáo
 • dān
 • de
 • cài
 •  大木牌是这样写的:吉姆·乔丹的菜
 •  
 •  
 • zài
 • zhè
 • kuài
 • shàng
 • shù
 • pái
 •  在这块地上竖起木牌

  纠纷

 • bié
 •  
 • yuē
 • bàn
 • zǎi
 •  
 • xié
 • tóng
 • guò
 • yáng
 •  
 • zhí
 • yáng
 • wēng
 • zài
 • mén
 • 既别,约半载,马忽携僮过杨。值杨翁在门
 • wài
 •  
 • yáng
 • mén
 • shī
 •  
 • wéi
 • yòng
 •  
 • tōng
 • xìng
 • shì
 • shǐ
 • zhǔ
 • rén
 •  
 • 外,曝阳扪虱。疑为佣仆,通姓氏使达主人。
 • wēng
 •  
 • huò
 • gào
 • yuē
 •  
 • "
 • wēng
 •  
 • "
 • fāng
 • jīng
 • 翁披絮去。或告曰:"此即其翁也。"马方惊讶
 •  
 • yáng
 • xiōng
 • àn
 • chū
 • yíng
 •  
 • dēng
 • táng
 •  
 • biàn
 • qǐng
 • cháo
 •  
 • wàn
 • ,杨兄弟岸帻出迎。登堂一揖,便请朝父。万
 • shí
 • ǒu
 • yàng
 •  
 • zuò
 • xiào
 •  
 • jiào
 • xiàng
 •  
 • 石辞以偶恙。促坐笑语,不觉向夕。

  得意

 • qián
 • wén
 • guì
 • yòu
 • yǎn
 • chéng
 • le
 • tiáo
 • féng
 •  
 • yǎn
 • guāng
 • biàn
 • zài
 • 钱文贵又把眼眯成了一条细缝,眼光便在细
 • féng
 • fēi
 • dào
 • zuǒ
 • biān
 • yòu
 • fēi
 • dào
 • yòu
 • biān
 •  
 • měi
 • dāng
 • yào
 • zhuāng
 • chéng
 • tài
 • rán
 • 缝里飞到左边又飞到右边。每当他要装成泰然
 •  
 • yīng
 • yǒu
 • fāng
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • jiù
 • zǒng
 • yǒu
 • zhè
 • biǎo
 • qíng
 • de
 •  
 • ,应付有方的时候,就总有这末一副表情的。
 •  
 • dīng
 • líng
 •  
 •  
 • tài
 • yáng
 • zhào
 • zài
 • sāng
 • gàn
 • shàng
 •  
 • 136
 •  
 • (丁玲:《太阳照在桑干河上》第136页)
 • zhōu
 • shǎn
 • yào
 • zhe
 • de
 •  
 • yùn
 • dòng
 • zhe
 • de
 •  
 • míng
 • xiǎng
 • zhe
 • de
 • shì
 • jiè
 • 四周闪耀着的、运动着的、鸣响着的世界

  北欧的神话传说

 •  
 • hún
 • dùn
 • chū
 • kāi
 • 一、混沌初开
 •  
 •  
 • ěr
 • huó
 • zhe
 • de
 • yuǎn
 • shí
 • dài
 •  
 •  伊米尔活着的远古时代,
 •  
 •  
 • méi
 • yǒu
 • shā
 • huò
 • zhě
 • hǎi
 •  
 • méi
 • yǒu
 • xiōng
 • yǒng
 • de
 • làng
 •  
 •  没有沙或者海,没有汹涌的波浪;
 •  
 •  
 • shì
 • jiè
 • méi
 • yǒu
 •  
 • méi
 • yǒu
 • tiān
 • kōng
 •  
 •  世界没有大地,也没有天空,
 •  
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • kāi
 • liè
 • de
 •  
 • cùn
 • cǎo
 • shēng
 • de
 • hóng
 • gōu
 •  
 •  只有那开裂的、寸草无生的鸿沟。
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ěr
 • yán
 • shū
 •  
 •  —《西比尔预言书》

  柳絮

 • xiàng
 • xuě
 •  
 • xiàng
 • róng
 •  
 • 像雪,像绒,
 • zài
 • fēng
 • piāo
 •  
 • 在风里飘,
 • kāi
 • le
 • shù
 • de
 • huái
 • bào
 •  
 • 离开了树妈妈的怀抱。
 • shù
 • zhī
 • yáo
 • yáo
 •  
 • 树枝摇摇,
 • de
 • shǒu
 • ér
 • zhāo
 • zhāo
 •  
 • 妈妈的手儿招招。
 • bié
 • nán
 • guò
 •  
 • 别难过,
 •  
 • shì
 • wàng
 • de
 • zhǒng
 • bǎo
 • bǎo
 •  
 • 妈妈,我是你希望的种子宝宝。
 • néng
 • gòu
 • zǒng
 • shì
 • jiāng
 • kào
 •  
 • 不能够总是将你依靠。
 • yào
 • jīng
 • shòu
 • fēng
 •  
 • 我要独自经受风雨,
 • zuò
 • 热门内容

  考试的心路

 •  
 •  
 • kǎo
 • de
 • xīn
 •  
 •  考级的心路 
 •  
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • zài
 • wén
 • huì
 • zhōng
 • xué
 • háng
 • zhōng
 • guó
 • mín
 •  今天在文汇中学举行中国民族乐器级
 • bié
 • kǎo
 • shì
 •  
 • míng
 • cān
 • jiā
 • zhēng
 • 8
 • kǎo
 • shì
 •  
 •  
 • 别考试,我也报名参加古筝器乐8级考试。 
 •  
 •  
 • dāng
 • mǎn
 • huái
 • xìn
 • xīn
 • lái
 • dào
 • wén
 • huì
 • zhōng
 • xué
 • bèi
 • kǎo
 • chǎng
 • shí
 •  当我满怀信心地来到文汇中学备考场时
 •  
 • xiàn
 • bèi
 • kǎo
 • chǎng
 • mǎn
 • le
 • zhǔn
 • bèi
 • kǎo
 • de
 • xuǎn
 • shǒu
 •  
 • ,发现备考场已聚满了准备考级的选手,

  成长amp;#183;五味瓶

 •  
 •  
 • chéng
 • zhǎng
 • wèi
 • píng
 •  成长五味瓶
 •  
 •  
 • lán
 • xiǎo
 • xué
 •  
 • liù
 • nián
 • bān
 •  
 • péng
 • liàng
 •  建兰路小学 六年级一班 虎鹏亮
 •  
 •  
 • chéng
 • zhǎng
 • jiù
 • shì
 • wài
 • biǎo
 • jīng
 • měi
 • de
 • wèi
 • píng
 •  
 • zhī
 • yào
 •  成长就是一个外表精美的五味瓶,只要
 • kāi
 •  
 • suān
 •  
 • tián
 •  
 •  
 •  
 • xián
 • biàn
 • fēng
 • yōng
 • ér
 • chū
 •  
 • 一打开它,酸、甜、苦、辣、咸便蜂拥而出。
 • jīn
 • tiān
 •  
 • jiù
 • gěi
 • jiā
 • jiǎng
 • shù
 • chéng
 • zhǎng
 • zhōng
 • de
 • shì
 •  
 • 今天,我就给大家讲述我成长中的故事。
 •  
 •  
 • suān
 • ?
 •  酸?

  可以让光走弯路的有机玻璃

 •  
 •  
 • yǒu
 • jiā
 • dōu
 • tīng
 • shuō
 • guò
 •  
 • zhà
 • kàn
 • lái
 •  提起有机玻璃大家都听说过,乍看起来它
 • tōng
 • méi
 • shí
 • me
 • tóng
 •  
 • shí
 • shàng
 • men
 • wán
 • quán
 • 与普通玻璃似乎没什么不同,实际上它们完全
 • yàng
 •  
 • 不一样。
 •  
 •  
 • tōng
 • de
 •  
 •  
 • shì
 • guī
 • suān
 • yán
 •  
 • yǒu
 •  普通玻璃的“父母”是硅酸盐,有机玻
 • de
 •  
 •  
 • què
 • shì
 • bǐng
 • tóng
 •  
 • jiǎ
 • chún
 • qíng
 • huà
 • qīng
 •  
 • yǒu
 • 璃的“父母”却是丙酮、甲醇和氰化氢。有机
 • de
 • xué
 • míng
 • jiào
 • zuò
 • jiǎ
 • bǐng
 • 玻璃的学名叫做聚甲基丙

  开学喽!

 •  
 •  
 • qián
 • tiān
 •  
 • kāi
 • xué
 •  
 • jiù
 • dài
 • de
 • chōng
 • chū
 •  前几天,一开学,我就迫不急待的冲出
 • jiā
 • mén
 •  
 • xiàng
 • xué
 • xiào
 • pǎo
 •  
 • jìn
 • jiāo
 • shì
 • jiù
 • kàn
 • jiàn
 • le
 • de
 • 家门.向学校跑去.一进教室我就看见了我的
 • hǎo
 • péng
 • yǒu
 • cài
 • zhī
 • tóng
 •  
 • xìng
 • fèn
 • hǎn
 •  
 • kāi
 • xué
 • lou
 •  
 • děng
 • zuò
 • 好朋友蔡枝彤.我兴奋地喊:开学喽!等我座
 • le
 • xià
 • lái
 •  
 • páng
 • biān
 • chū
 • xiàn
 • le
 • xīn
 • tóng
 • xué
 •  
 • zuò
 • zài
 • páng
 • biān
 • 了下来,旁边出现了一个新同学,座在我旁边
 • de
 • wèi
 • zhì
 • shàng
 •  
 • hěn
 • kuài
 • men
 • jiù
 • rèn
 • shí
 • le
 • duì
 • fāng
 • 的位置上.很快我们就认识了对方

  落叶

 •  
 •  
 • qiū
 • fēng
 •  
 • tiān
 • liáng
 •  
 • shù
 • huáng
 • le
 •  
 • shù
 • cóng
 • shù
 •  秋风起,天气凉,树叶黄了。树叶从树
 • zhī
 • shàng
 • piàn
 • piàn
 • luò
 • xià
 • lái
 •  
 • shù
 • luò
 • zài
 • shàng
 •  
 • xiǎo
 • niǎo
 • 枝上一片一片地落下来。树叶落在地上,小鸟
 • fēi
 • guò
 • lái
 •  
 • diāo
 • zhe
 • luò
 • dāng
 • zuò
 • měi
 • shí
 •  
 • shù
 • luò
 • zài
 • 飞过来,叼着落叶把它当作美食,树叶落在河
 • xiǎo
 • xiā
 • zài
 • shēn
 • shàng
 • dāng
 • zuò
 •  
 • shù
 • luò
 • dào
 • cǎo
 • cóng
 • 里小虾把它披在身上当作衣服,树叶落到草丛
 • cǎo
 • shé
 • dāng
 • zuò
 • g
 • wén
 •  
 • 里草蛇把它当作花纹。