我喜欢这样的妈妈

 • 作文字数50字
 •  
 •  
 • de
 • jīn
 • nián
 • sān
 • shí
 • sān
 • suì
 •  
 • zhǎng
 • gāo
 • gāo
 • de
 •  我的妈妈今年三十三岁,她长得高高的
 • ér
 •  
 • liú
 • zhe
 • zhǎng
 • zhǎng
 • de
 • tóu
 •  
 • měi
 • le
 •  
 • 个儿,留着长长的头发,可美丽了!
 •  
 •  
 • zài
 • bǎo
 • xiǎn
 • gōng
 • shàng
 • bān
 •  
 • měi
 • tiān
 • gōng
 • zuò
 • máng
 • le
 •  妈妈在保险公司上班,每天工作可忙了
 •  
 • hěn
 • qín
 • láo
 •  
 • měi
 • tiān
 • xià
 • bān
 • hòu
 • hái
 • máng
 • zhe
 • zuò
 • jiā
 • huó
 •  
 • 。妈妈很勤劳,每天下班后还忙着做家务活,
 • sǎo
 •  
 • zuò
 • fàn
 •  
 •  
 • 扫地、做饭、洗衣服。
 •  
 •  
 • huān
 • zhè
 • yàng
 • de
 •  
 •  我喜欢这样的妈妈!
   

  相关内容

  学滑板

 •  
 •  
 • de
 • shēng
 • huó
 • shí
 • fèn
 • fēng
 •  
 • huān
 • huà
 • huà
 •  
 •  我的课余生活十分丰富,我喜欢画画、
 • tiào
 • shéng
 •  
 • pǎo
 •  
 •  
 • .
 • yóu
 • shì
 • huá
 • huá
 • bǎn
 • chē
 •  
 • yīn
 • wéi
 • néng
 • wéi
 • 跳绳、跑步…。.尤其是滑滑板车,因为它能为
 • dài
 • lái
 • duō
 •  
 • 我带来许多乐趣。
 •  
 •  
 • nián
 • shǔ
 • jiǎ
 • de
 • tiān
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • jiù
 • sòng
 • huá
 •  去年暑假的一天晚上,大舅送我一个滑
 • bǎn
 •  
 • fēi
 • cháng
 • kāi
 • xīn
 •  
 • jiù
 • dài
 • de
 • xué
 • le
 • lái
 •  
 • gāng
 • 板,我非常开心,就迫不及待的学了起来,刚
 • shàng
 • jiù
 •  
 • 上去就“

  “无情而暴力”的爸爸

 •  
 •  
 • de
 • hěn
 • duō
 • shì
 • qíng
 • shàng
 •  
 • duì
 • lěng
 • ér
 • qíng
 •  我的爸爸很多事情上,对我冷酷而无情
 •  
 • bìng
 • qiě
 • duàn
 • ér
 • bào
 •  
 • bào
 • zhī
 • xià
 •  
 • duàn
 • yǔn
 • ,并且独断而暴力,暴力之下,独断得不允许
 • ràng
 • duì
 • yǒu
 • qíng
 •  
 • zài
 • jiā
 • de
 • kǒu
 • tóu
 • chán
 • shì
 • yào
 • xíng
 • chéng
 • 让妈妈对我有情。他在家里的口头禅是要形成
 • jué
 • duì
 • de
 • jiā
 • tíng
 • quán
 • wēi
 •  
 • xìn
 •  
 • men
 • qiáo
 • qiáo
 • ??
 • 绝对的家庭权威!不信,你们瞧瞧??
 •  
 •  
 • tīng
 • jiǎng
 •  
 • de
 • de
 •  
 •  听妈妈讲,我也模糊的记的,

  5月17日星期日阴

 • 5
 • yuè
 • 17
 • xīng
 • yīn
 • ?
 • qíng
 • 517日星期日阴?
 •  
 •  
 • xīng
 • liù
 •  
 • xiǎo
 • zuò
 • jiā
 • xié
 • huì
 • zhī
 • le
 • yóu
 •  
 •  星期六,小作家协会组织了一次旅游,
 • Do
 • dōu
 • chéng
 •  
 • Do都城。
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • zǎo
 • zǎo
 • de
 • le
 • chuáng
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • hǎo
 • yào
 • dài
 •  那天,我早早的起了床,准备好要带去
 • de
 • dōng
 •  
 • 的东西。
 •  
 •  
 • jīng
 • guò
 • le
 • duō
 • xiǎo
 • shí
 • de
 • chē
 • chéng
 •  
 • zhōng
 • dào
 • le
 •  经过了一个多小时的车程,终于达到了
 • de
 • Do
 • 目的地Do

  中秋之夜

 •  
 •  
 • nián
 • de
 • zhōng
 • qiū
 • jiē
 • dào
 • le
 •  
 • shì
 • guó
 • de
 •  一年一度的中秋节到了。它可是我国的
 • chuán
 • tǒng
 • jiē
 •  
 • jīn
 • tiān
 • quán
 • guó
 • rén
 • mín
 • dōu
 • zài
 • huān
 • zhè
 • jiē
 •  
 • 传统节日!今天全国人民都在欢度这个节日.
 •  
 •  
 • fàng
 • xué
 •  
 • jiù
 • zài
 • mén
 • kǒu
 • jìng
 • jìng
 • děng
 • zhe
 • lái
 • jiē
 •  一放学,我就在门口静静等着妈妈来接
 •  
 • zhōng
 • lái
 • le
 •  
 • biàn
 • fēi
 • bān
 • de
 • tiào
 • shàng
 • le
 • 我.妈妈终于来了,我便飞一般的跳上了妈妈
 • de
 • chē
 • zhí
 • bēn
 • wài
 • jiā
 •  
 • chī
 • guò
 • wǎn
 • fàn
 •  
 • 的车直奔外婆家.吃过晚饭,

  松树

 •  
 •  
 • zài
 • gōng
 • yuán
 •  
 • cháng
 • jiàn
 • dào
 • sōng
 • shù
 •  
 • sōng
 • shù
 • de
 • shù
 • gàn
 •  在公园里,我常见到松树。松树的树干
 • yòu
 • yòu
 • gāo
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • zhēn
 •  
 • xià
 • miàn
 • yǒu
 • shí
 • gēn
 • 又粗又高,叶子就像针,下面有七八十根胡须
 • de
 • xiǎo
 • gēn
 •  
 • 似的小根。
 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 •  
 • sōng
 • shù
 • chōu
 • chū
 • nèn
 • de
 • zhī
 • tiáo
 •  
 • zhèn
 • fēng
 • chuī
 •  春天,松树抽出嫩绿的枝条。一阵风吹
 • lái
 •  
 • zhī
 • tiáo
 • suí
 • fēng
 • dòng
 •  
 • xià
 • tiān
 •  
 • huǒ
 • de
 • tài
 • yáng
 • sàn
 • 来,枝条随风舞动;夏天,火辣辣的太阳散发
 • chū
 • guāng
 • zhào
 • zài
 • sōng
 • shù
 • shàng
 • 出热光照在松树上

  热门内容

  戒姻糖

 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • chǎng
 • de
 • yān
 • cōng
 • zhēn
 • tǎo
 • yàn
 •  
 • zhěng
 • tiān
 • mào
 •  妈妈:“这个厂的大烟囱真讨厌。整天冒
 • hēi
 • yān
 •  
 • qiàng
 • dōu
 • chuǎn
 • guò
 • lái
 •  
 •  
 •  
 • xiǎo
 • hóng
 •  
 •  
 • 黑烟。呛得我都喘不过气来。 小红:“不
 • yào
 • jǐn
 •  
 • gěi
 • nín
 • de
 • jiè
 • yān
 • táng
 •  
 •  
 • 要紧,我给您拿爸爸的戒烟糖去。”

  我家的小白兔

 •  
 •  
 • jiā
 • yǒu
 • zhī
 • xiǎo
 • bái
 •  
 • bái
 • bái
 • de
 • máo
 • ér
 •  
 • lái
 •  我家有只小白兔,白白的毛儿,摸起来
 • huá
 • huá
 • de
 •  
 • hěn
 • shū
 • de
 • máo
 • ér
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • chuáng
 • shàng
 • tǎng
 • zài
 • yàng
 • 滑滑的,很舒服的毛儿。好像在床上躺在一样
 • de
 • chuáng
 • tǎn
 •  
 • shì
 •  
 • xiàn
 • zài
 • de
 • xiǎo
 • bái
 • zhèng
 • zài
 • tuō
 • máo
 • shí
 •  
 • 的床毯,可是,现在的小白兔正在脱毛时期,
 • yào
 • zhù
 • de
 • máo
 • máo
 • huì
 • huì
 • fēi
 • jìn
 • tīng
 •  
 • 要注意它的毛毛会不会飞进客厅!
 •  
 •  
 • zhè
 • zhī
 • xiǎo
 • méi
 • yǒu
 • zhè
 • me
 • tīng
 • huà
 • de
 •  
 • jiǎn
 •  这只小兔子可没有这么听话的,简

  自我介绍

 •  
 •  
 • xìng
 • chén
 •  
 • míng
 • zhī
 •  
 • guǎng
 • rén
 • shì
 •  
 • shí
 •  吾姓陈,名之宇。广西人士也,虚度十
 • chūn
 • qiū
 •  
 • wéi
 • nán
 • zhě
 •  
 • 一春秋,为男者。
 •  
 •  
 • shēn
 • zhǎng
 • chǐ
 • yǒu
 •  
 • shēn
 • cái
 • shì
 • zhōng
 •  
 • liǎn
 • fāng
 • yuán
 •  
 •  吾身长四尺有余,身材适中。脸方圆,
 • shuāng
 • yǒu
 • shén
 •  
 • zuǐ
 • guān
 • gōng
 •  
 • 双目有神,嘴如关公。
 • QQ
 • nǎi
 • shì
 • liǎng
 • sān
 • dāng
 • tóu
 •  
 • pái
 • sān
 •  
 • lóng
 • suí
 • hòu
 • QQ乃是两个三当头,一排第三,窿随后
 •  
 • shù
 • zhī
 • shǒu
 • nǎi
 • pái
 •  
 • hòu
 • miàn
 • ,个数之首乃排四也,后面

  咏月诗句串串烧

 •  
 •  
 • yǒng
 • yuè
 • shī
 • chuàn
 • chuàn
 • shāo
 •  咏月诗句串串烧
 •  
 •  
 • nán
 • shěng
 • fāng
 • chéng
 • xiàn
 • xīng
 • xué
 • xiào
 • 3
 • bān
 • qīng
 • wén
 •  河南省方城县育星学校四3班卢清雯
 •  
 •  
 • kuài
 • guò
 • tiān
 • zhǎng
 • jiǎ
 • hòu
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • fǎn
 •  愉快地度过八天长假后,同学们陆续返
 • huí
 • xué
 • xiào
 •  
 • men
 • bān
 • de
 • tóng
 • xué
 • jìn
 • jiāo
 • shì
 •  
 • fēn
 • fēn
 • bèi
 • sòng
 • 回学校。我们班的同学一进教室,纷纷背诵起
 • wài
 • zuò
 • lái
 •  
 • shì
 • men
 • wén
 • lǎo
 • shī
 • bié
 • chū
 • xīn
 • cái
 • zhì
 • 课外作业来。那是我们语文老师别出心裁布置
 • de
 • 爸爸的“礼物”

 •  
 •  
 • cóng
 • chū
 • shēng
 • dào
 • xiàn
 • zài
 •  
 • shōu
 • dào
 • le
 • duō
 • duō
 • de
 •  从出生到现在,我收到了许多许多的礼
 •  
 • yǒu
 • jiù
 • sòng
 • de
 • yín
 • liàn
 •  
 • tóng
 • xué
 • sòng
 • de
 • shēng
 •  
 • shū
 • 物,有舅妈送的银链,同学送的生日贺卡,叔
 • shū
 • ā
 • mǎi
 • de
 • xīn
 •  
 • xīn
 • xié
 •  
 •  
 •  
 • gěi
 • de
 • 叔阿姨买的新衣服、新鞋……礼物,它给我的
 • shì
 • jīng
 •  
 • cháng
 • cháng
 • ràng
 • rěn
 • zhù
 • xìng
 • fèn
 • xiàng
 • bié
 • rén
 • xuàn
 • yào
 • 是惊喜,它常常让我忍不住兴奋地向别人炫耀
 •  
 • shì
 • chǒng
 • de
 • bǎo
 • bèi
 •  
 • xiàn
 • zài
 •  
 • xiǎng
 • gào
 • :我是得宠的宝贝。现在,我想告