我国古代的夜市

 •  
 •  
 • guó
 • de
 • shì
 • yuē
 • shǐ
 • yīn
 •  
 • zhōu
 • zhī
 •  
 •  
 •  我国的集市大约起始于殷、周之际。据《
 • xià
 •  
 • jiè
 • shào
 •  
 • chū
 • de
 • shì
 • jiāo
 • duō
 • shì
 • zài
 • bái
 • 易系辞下》介绍,初期的集市交易大多是在白
 • tiān
 • jìn
 • háng
 • de
 •  
 • suī
 • rán
 • shǐ
 • chēng
 • zhōu
 • cháo
 • shí
 • yǒu
 •  
 • cháo
 • shì
 •  
 •  
 •  
 • 天进行的,虽然史称周朝时已有“朝市”、“
 • shì
 •  
 •  
 • shí
 • shàng
 • zhī
 • shì
 • zǎo
 • shì
 • wǎn
 • shì
 •  
 • hái
 • néng
 • chēng
 • zhī
 • 夕市”,实际上只是早市和晚市,还不能称之
 • wéi
 • shì
 •  
 • 为夜市。
 •  
 •  
 • suí
 • táng
 • shí
 •  
 • suí
 • zhe
 • chéng
 • shì
 • guī
 • de
 • kuò
 • chéng
 • shì
 •  隋唐时期,随着城市规模的扩大和城市
 • jīng
 • de
 • zhǎn
 •  
 • cái
 • chū
 • xiàn
 • le
 • jiào
 • guī
 • de
 • shì
 •  
 • táng
 • cháo
 • 经济的发展,才出现了较大规模的夜市。唐朝
 • rén
 • fāng
 • yuǎn
 • zài
 • de
 •  
 • jīn
 • líng
 •  
 • zhōng
 • jiù
 • zǎi
 • le
 • jīn
 • líng
 •  
 • 人方德远在他的《金陵记》中就记载了金陵(
 • jīn
 • nán
 • jīng
 •  
 • de
 • shì
 •  
 •  
 • rén
 • jiǎ
 • sān
 • shé
 • fāng
 • náng
 • shèng
 • jīn
 • qián
 • 今南京)的夜市。“富人贾三折夜方囊盛金钱
 • yāo
 • jiān
 •  
 • wēi
 • háng
 • shì
 • zhōng
 • mǎi
 • jiǔ
 •  
 • qín
 • shēng
 •  
 • zhì
 • yàn
 •  
 • 于腰间,微行夜市中买酒,呼秦声女,置宴。
 •  
 • táng
 • cháo
 • shī
 • rén
 • zhào
 • lín
 • zài
 • zhǎng
 • shī
 •  
 • zhǎng
 • ān
 •  
 • zhōng
 •  
 • ”唐朝诗人卢照邻在长诗《长安古意》中,也
 • xiàng
 • dāng
 • de
 • piān
 • xiě
 • le
 • zhǎng
 • ān
 • fán
 • huá
 • de
 • shì
 •  
 • bìng
 • shì
 • 以相当大的篇幅写了长安繁华的夜市,并以市
 • jǐng
 • chāng
 • jiā
 • wéi
 • zhōng
 • xīn
 •  
 • xiě
 • le
 • zhǒng
 • zhǒng
 • rén
 • de
 • shēng
 • huó
 •  
 • 井娼家为中心,写了种种人物的夜生活。
 •  
 •  
 • dào
 • le
 • sòng
 • dài
 •  
 • shì
 • xiàng
 • dāng
 • biàn
 • cún
 • zài
 •  到了宋代,夜市已相当普遍地存在于各
 • chéng
 • shì
 • zhōng
 •  
 • yóu
 • shì
 • nán
 • hòu
 • de
 • lín
 • ān
 •  
 • jīn
 • háng
 • zhōu
 •  
 •  
 • 城市中,尤其是南渡后的临安(今杭州),夜
 • shì
 • shí
 • fèn
 • xìng
 • wàng
 •  
 • sòng
 • cháo
 • rén
 • nài
 • wēng
 • zài
 •  
 • dōu
 • chéng
 • shèng
 •  
 • 市十分兴旺。宋朝人耐得翁在其《都城纪胜》
 • chēng
 •  
 • yǐn
 •  
 •  
 • fāng
 • xiàng
 • shì
 • jǐng
 •  
 • mǎi
 • mài
 • guān
 •  
 • 称其“与引司无异”,坊巷市井,买卖关扑,
 • jiǔ
 • lóu
 • guǎn
 •  
 • zhí
 • dào
 • hòu
 • fāng
 • jìng
 •  
 • ér
 • cháo
 • jiāng
 • dòng
 • 酒楼歌馆,直到四鼓后方静,而五鼓朝马将动
 •  
 • yǒu
 • chèn
 • mài
 • zǎo
 • shì
 • zhě
 •  
 • kāi
 • zhāng
 •  
 • lùn
 • shí
 • jiē
 • rán
 • ,其有趁卖早市者,复起开张。无论四时皆然
 •  
 •  
 • zhè
 • zhēn
 • shì
 • shì
 • jiē
 • zǎo
 • shì
 •  
 • tōng
 • xiāo
 • dàn
 •  
 • nián
 • 。”这里真是夜市接早市,通宵达旦,一年四
 •  
 • tiān
 • tiān
 •  
 • míng
 • cháo
 • rén
 • tián
 • chéng
 • zài
 • suǒ
 • zhe
 • de
 •  
 • 季,天天如此。明朝人田汝成在所著的《西湖
 • yóu
 • lǎn
 • zhì
 •  
 • zhōng
 • hái
 • chēng
 • zàn
 • sòng
 • dài
 • lín
 • ān
 • shì
 •  
 •  
 • lùn
 • tōng
 • 游览志余》中还称赞宋代临安夜市:“无论通
 • wěi
 • xiàng
 •  
 • xīng
 • zhū
 • xuán
 •  
 • bái
 •  
 • xuān
 • tián
 • dàn
 •  
 •  
 • 衢委巷,星布珠悬,皎如白日,喧阗达旦。”
 • hái
 • chēng
 • shì
 • zhì
 • hěn
 • hǎo
 •  
 •  
 • gōu
 • dēng
 • jiāo
 •  
 • shí
 • biàn
 • yín
 • qián
 • 他还称夜市秩序很好:“篝灯交易,识辨银钱
 • zhēn
 • wěi
 •  
 • xiān
 • háo
 •  
 •  
 • míng
 • rén
 • huò
 • zōng
 • hái
 • yǒu
 • èr
 • shǒu
 • shī
 • miáo
 • 真伪,纤毫莫欺。”明人霍宗吉还有二首诗描
 • xiě
 • le
 • míng
 • dài
 • háng
 • zhōu
 • shì
 • de
 • shèng
 • kuàng
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • nán
 • xīn
 • kāi
 • 写了明代杭州夜市的盛况。一曰:“南瓦新开
 • yǐng
 • chǎng
 •  
 • mǎn
 • táng
 • míng
 • zhú
 • zhào
 • xìng
 • wáng
 •  
 • kàn
 • kàn
 • nòng
 • dào
 • jiāng
 •  
 • 影戏场,满堂明烛照兴亡。看看弄到乌江渡,
 • yóu
 • yīng
 • xióng
 • shuō
 • wáng
 •  
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 • xiāo
 • jīn
 • xiǎo
 • sǎn
 • jiē
 • gāo
 • biāo
 • 犹把英雄说霸王。”一曰:“销金小伞揭高标
 •  
 • jiāng
 • ǒu
 • qīng
 • méi
 • mǎn
 • dān
 • tiāo
 •  
 • jiù
 • chéng
 • píng
 • fēng
 • jǐng
 • zài
 •  
 • jiē
 • tóu
 • chuī
 • ,江藕青梅满担挑。依旧承平风景在,街头吹
 • chè
 • mài
 • táng
 • xiāo
 •  
 •  
 • qíng
 • jǐng
 • jiāo
 • róng
 • wéi
 • rén
 • men
 • miáo
 • huì
 • chū
 • fán
 • 彻卖饧萧。”情景交融地为人们描绘出一幅繁
 • huá
 • de
 • jǐng
 •  
 • zài
 • rén
 • lái
 • rén
 • wǎng
 • de
 • shì
 • jǐng
 • zhōng
 •  
 • zhī
 • shì
 • yǒu
 • gāo
 • 华的夜景:在人来人往的市井中,不只是有高
 • xuán
 • huǎng
 • zhāo
 • chú
 • de
 • diàn
 •  
 •  
 • hái
 • yǒu
 • shǒu
 • jiān
 • tiāo
 • 悬幌子招除顾客的夜店、夜铺,还有手提肩挑
 • de
 • xiǎo
 • fàn
 •  
 • kōng
 • zhōng
 • huí
 • xiǎng
 • zhe
 • mài
 • táng
 • de
 • yōu
 • yōu
 • xiāo
 • shēng
 •  
 • 的小贩,夜空中回响着卖糖的悠悠萧声。
   

  相关内容

  毛笔

 •  
 •  
 • guān
 • wěi
 • ér
 • míng
 • de
 • máo
 •  观兔尾曳地而发明的毛笔
 •  
 •  
 • shū
 • shì
 • guó
 • mén
 • de
 • chuán
 • tǒng
 • shù
 •  
 • wéi
 •  书法是我国一门独特的传统艺术,为各
 • guó
 • rén
 • mín
 • suǒ
 • yǎng
 •  
 • de
 • cún
 • zài
 • shì
 • máo
 • zhè
 • 国人民所仰慕,它的存在无疑是得益于毛笔这
 • zhǒng
 • shū
 • de
 • shū
 • xiě
 • gōng
 •  
 • 种特殊的书写工具。
 •  
 •  
 • xiàn
 • dài
 • máo
 • de
 • yuán
 • liào
 • zhǔ
 • yào
 • shì
 • shòu
 • máo
 • zhú
 • guǎn
 •  
 • zài
 •  现代毛笔的原料主要是兽毛和竹管。在
 • wén
 • gōng
 • chǎng
 •  
 • máo
 • de
 • zhì
 • zuò
 • 文具工厂里,毛笔的制作

  空间探测器

 •  
 •  
 • kōng
 • jiān
 • tàn
 •  空间探测器
 •  
 •  
 • wéi
 • tàn
 • suǒ
 • yán
 • jiū
 • tiān
 • de
 • yùn
 • dòng
 •  
 • yuán
 • yǎn
 • huà
 •  为探索和研究天体的运动、起源和演化
 •  
 • rén
 • lèi
 • zǒu
 • guò
 • le
 • màn
 • zhǎng
 • de
 • dào
 •  
 • cóng
 • dào
 • shǐ
 • yòng
 • jiǎn
 • dān
 • ,人类走过了漫长的道路。从目测到使用简单
 • gōng
 •  
 • rén
 • men
 • gōng
 • zuò
 • juàn
 • què
 • shǐ
 • zhōng
 • xiàn
 • zài
 • suǒ
 • 工具,人们工作孜孜不倦却始终局限在自力所
 • piàn
 • yǒu
 • xiàn
 • de
 • tiān
 •  
 • wàng
 • yuǎn
 • jìng
 • de
 • chū
 • xiàn
 • xiē
 • shí
 • yòng
 • 及那片有限的天区。望远镜的出现及一些实用
 • shù
 • de
 • zhǎn
 •  
 • kuò
 • 技术的发展,扩沽

  幻方与数阵

 •  
 •  
 • jiāng
 • 1
 •  
 • 9
 • zhè
 • 9
 • shù
 • tián
 • zài
 • a
 • zhōng
 • de
 • jiǔ
 • fāng
 •  将199个数字填在图 a中的九个方格
 •  
 • shǐ
 • měi
 • héng
 • háng
 •  
 • měi
 • zòng
 • liè
 • liǎng
 • duì
 • jiǎo
 • xiàn
 • shàng
 • de
 • 里,使每一横行、每一纵列和两个对角线上的
 • shù
 • zhī
 • xiàng
 • děng
 •  
 • shǒu
 • xiān
 • men
 • zhù
 • dào
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 • 数字之和相等。首先我们注意到12345
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •  
 • 45
 •  
 • ér
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 678945。而①+②+③+④+⑤
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • +⑥+⑦+⑧+⑨=

  奇特的井泉

 •  
 •  
 • hǎn
 • quán
 •  
 • ān
 • huī
 • shòu
 • xiàn
 • yǒu
 • guài
 • quán
 •  
 • rén
 • zhàn
 • zài
 • quán
 •  喊泉。安徽寿县有一个怪泉,即人站在泉
 • biān
 • duì
 • quán
 • hǎn
 • jiào
 •  
 • biàn
 • yǒu
 • quán
 • shuǐ
 • yǒng
 • chū
 •  
 • hǎn
 • quán
 • shuǐ
 • 边对泉喊叫,立刻便有泉水涌出。大喊泉水大
 • yǒng
 •  
 • xiǎo
 • hǎn
 • xiǎo
 • yǒng
 •  
 • hǎn
 • yǒng
 •  
 • 涌,小喊小涌,不喊则不涌。
 •  
 •  
 • bīng
 • quán
 •  
 • shǎn
 • lán
 • tián
 • yǒu
 • shēn
 • yuē
 • shù
 • zhàng
 • de
 • jǐng
 • quán
 •  
 •  冰泉:陕西兰田有一深约数丈的井泉,
 • yǒu
 • shuǐ
 • luò
 • dào
 • quán
 • zhōng
 •  
 • jiù
 • shàng
 • chéng
 • bīng
 •  
 • sān
 • tiān
 • zhào
 • yàng
 • 如有水落到泉中,就马上成冰,三伏天也照样
 • 阳台王国

 •  
 •  
 • guī
 • shǒu
 • dōu
 • méng
 • wéi
 • de
 • chéng
 • shì
 • zuò
 • shì
 • wén
 • míng
 • de
 •  乌拉圭首都蒙得维的亚城是座举世闻名的
 • yáng
 • tái
 • wáng
 • guó
 •  
 • zhòng
 • duō
 • de
 • xíng
 • tài
 • de
 • yáng
 • tái
 • jīng
 • měi
 • jué
 • lún
 • 阳台王国。众多的形态各异的阳台和精美绝伦
 • de
 • lán
 • gǎn
 • duì
 • miàn
 • guāng
 • lín
 • lín
 • de
 • gǎng
 • wān
 •  
 • chuān
 • suō
 • wǎng
 • lái
 • de
 • chuán
 • 的栏杆与对面波光粼粼的港湾,穿梭往来的船
 • zhī
 • xiàng
 • yǎn
 • yìng
 •  
 • shuǐ
 • zhōng
 • dǎo
 • yǐng
 • wǎn
 • shén
 • de
 • hǎi
 • shì
 • shèn
 • lóu
 • 只相互掩映,其水中倒影宛如神奇的海市蜃楼
 •  
 • dēng
 • shàng
 • yáng
 • tái
 •  
 • yuǎn
 • tiào
 •  
 • hǎi
 • wān
 • zhōu
 • wéi
 • qún
 • fēng
 • 。登上阳台,举目远眺,海湾周围群峰

  热门内容

  唇亡齿寒

 •  
 • 
 •  
 •  
 • jìn
 • xiàn
 • gōng
 • yào
 • chū
 • bīng
 • gōng
 • guó
 •  
 • guo
 •  
 • guó
 •  
 • shǒu
 • xiān
 •  晋献公要出兵攻打虢(guo)国,首先必
 • jīng
 • guò
 • guó
 •  
 • dàn
 • shì
 • dān
 • xīn
 • guó
 • kěn
 • yīng
 • jiè
 •  
 • 须经过虞国,但是他担心虞国不肯答应借路。
 • zhè
 • shí
 •  
 • jìn
 • guó
 • chén
 • xún
 • duì
 • xiàn
 • gōng
 • shuō
 •  
 •  
 • nín
 • guǒ
 • kěn
 • jiāng
 • 这时,晋国大臣荀息对献公说:“您如果肯将
 • chuí
 •  
 • míng
 •  
 • suǒ
 • chǎn
 • de
 • míng
 • guì
 • shí
 • chǎn
 •  
 • míng
 •  
 • 垂棘(地名)所产的名贵玉石与屈产(地名,
 • jun
 • shǔ
 • jìn
 • guó
 • lǐng
 •  
 • suǒ
 • chū
 • de
 • liáng
 • fèng
 • sòng
 • gěi
 • 均属晋国领土)所出的良马奉送给虞

  迟二十年

 •  
 •  
 • lǎo
 •  
 •  
 • men
 • gōng
 •  
 • yào
 • pìn
 • yòng
 • wèi
 •  老妇:“你们公司里,要聘用一位女
 • zhǔ
 • jiǎo
 •  
 • lái
 • yīng
 • zhēng
 •  
 •  
 •  
 • 主角,我特来应征。” 
 •  
 •  
 • dǎo
 • yǎn
 •  
 •  
 • shì
 • de
 •  
 • dàn
 • lái
 • chí
 • le
 •  
 •  
 •  导演:“是的,但你来迟了。”
 •  
 •  
 • lǎo
 •  
 •  
 • gāng
 • kàn
 • guǎng
 • gào
 •  
 • gǎn
 • lái
 •  
 • zěn
 •  老妇:“我刚看广告,立刻赶来,怎
 • shuō
 • jīng
 • lái
 • chí
 •  
 •  
 •  
 • 说已经来迟?” 
 •  
 •  
 • dǎo
 • yǎn
 •  
 •  
 • lái
 • chí
 • le
 • 20
 • nián
 •  
 •  
 •  导演:“你来迟了20年。”

  因为寂寞

 •  
 •  
 • shǐ
 • men
 • shàn
 • kuī
 • tàn
 •  使我们善于窥探
 •  
 •  
 • zài
 • hēi
 • àn
 • zhōng
 • suǒ
 •  在黑暗中摸索
 •  
 •  
 • bìng
 • qiě
 • háo
 • xuǎn
 •  并且毫无选择
 •  
 •  
 • men
 • jué
 • xiàng
 • shāng
 • hài
 •  我们决定互相伤害
 •  
 •  
 • yòng
 • qiē
 • rén
 • xìng
 • de
 • shǒu
 • duàn
 •  用一切合于人性的手段
 •  
 •  
 • shǐ
 • jué
 • wàng
 •  使彼此绝望
 •  
 •  
 • men
 • dài
 • děng
 • hòu
 •  我们怠于等候
 •  
 •  
 • wán
 • měi
 • de
 • ài
 • de
 • jiè
 • kǒu
 •  一个完美的爱的藉口

  未来人的生活

 • 2028
 • nián
 • de
 • qiú
 • wán
 • quán
 • biàn
 • le
 • yàng
 •  
 • men
 • dōu
 • zài
 • 2028年的地球完全变了模样。他们都在
 • chī
 • xiē
 • guài
 • de
 • shí
 •  
 • yòng
 • xiē
 • guài
 • de
 • shēng
 • huó
 • yòng
 • pǐn
 •  
 • 吃一些奇怪的食物,用一些奇怪的生活用品。

  拼赛车

 •  
 •  
 • zhè
 • tiān
 •  
 • shàng
 • wán
 • xué
 •  
 • lǎo
 • shī
 • shuō
 •  
 •  
 • xià
 •  这一天,上完科学课,老师说:“下一
 • jiē
 •  
 • měi
 • rén
 • dài
 • liàng
 • sài
 • chē
 •  
 •  
 • guài
 • xiǎng
 •  
 • dài
 • 节课,每个人带一辆赛车。”我奇怪得想:带
 • sài
 • chē
 • gàn
 • ma
 •  
 • guǎn
 • sān
 • èr
 • shí
 •  
 • xiān
 • mǎi
 • le
 • zài
 • shuō
 •  
 • 赛车干嘛?管他三七二十一,先买了再说。我
 • yīn
 • mǎi
 • le
 • pīn
 • de
 • sài
 • chē
 •  
 • 因此买了一个拼的赛车。
 •  
 •  
 • zhè
 • liàng
 • sài
 • chē
 • yào
 • pīn
 • shì
 • dào
 • le
 • xué
 • xiào
 • cái
 • xiàn
 • de
 •  
 •  这辆赛车要拼是我到了学校才发现的,
 • shì
 • 那是