文明

 • 作文字数1250字
 • W
 • wén
 • míng
 • W文明
 • wén
 • míng
 • shì
 • shè
 • huì
 • zhǎn
 • jìn
 • de
 • biāo
 • zhì
 •  
 • shè
 • huì
 • de
 • 文明是社会发展和进步的标志。一个社会的
 • wén
 • míng
 • chéng
 • de
 • gāo
 •  
 • fǎn
 • yìng
 • le
 • zhè
 • shè
 • huì
 • quán
 • chéng
 • yuán
 • zōng
 • 文明程度的高低,反映了这个社会全体成员综
 • zhì
 • de
 • shuǐ
 • píng
 •  
 • 合素质的水平。
 • wén
 • míng
 • xiàn
 • zài
 • měi
 • rén
 • de
 • háng
 • wéi
 • zhǐ
 • shàng
 •  
 • yào
 • yǎng
 • chéng
 • zhěng
 • 文明体现在每个人的行为举止上,要养成整
 • shè
 • huì
 • jiǎng
 • wén
 • míng
 • de
 • fēng
 •  
 • jiù
 • yào
 • cóng
 • měi
 • rén
 • zuò
 •  
 • cóng
 • 个社会讲文明的风气,就要从每个人做起,从
 • zuò
 •  
 • zài
 • cháng
 • shēng
 • huó
 • zhōng
 • péi
 • yǎng
 • wén
 • míng
 • háng
 • wéi
 •  
 • 自己做起,在日常生活中培养自己文明行为。
 • zhōu
 • ēn
 • lái
 • de
 • fēng
 • cǎi
 • 周恩来的风采
 • shì
 • rén
 • chú
 • le
 • jìng
 • pèi
 • zhōu
 • ēn
 • lái
 • de
 • gāo
 • shàng
 • qíng
 • cāo
 •  
 • xiàn
 • shēn
 • jīng
 • shén
 • 世人除了敬佩周恩来的高尚情操、献身精神
 •  
 • jīng
 • míng
 • zhì
 • huì
 • xué
 • shí
 • yuān
 • wài
 •  
 • hái
 • shí
 • fèn
 • yǎng
 • de
 • 、精明智慧和学识渊博外,还十分仰慕他的迷
 • rén
 • fēng
 • cǎi
 •  
 • biǎo
 • zhěng
 • jié
 •  
 • zhǐ
 • wén
 • míng
 •  
 • tài
 • yōu
 •  
 • 人风采。他仪表整洁,举止文明,态度优雅。
 • shēn
 • wéi
 • guó
 • jiā
 • zǒng
 •  
 • dàn
 • zǒng
 • shì
 • qiān
 • gōng
 • yǒu
 •  
 • yuán
 • gěi
 • 他身为国家总理,但总是谦恭有礼,服务员给
 • duān
 • chá
 •  
 • cháng
 • cháng
 • shēn
 • shuāng
 • shǒu
 • jiē
 • guò
 •  
 • bìng
 • wēi
 • xiào
 • diǎn
 • tóu
 • 他端茶,他常常起身双手接过去,并微笑点头
 • biǎo
 • shì
 • gǎn
 • xiè
 •  
 • wài
 • chū
 • shì
 • chá
 •  
 • měi
 • dào
 • chù
 •  
 • zǒng
 • yào
 • 表示感谢;外出视察,每到一处,他总要和服
 • yuán
 •  
 • chú
 • shī
 •  
 • jǐng
 • wèi
 • yuán
 • shǒu
 •  
 • qīn
 • qiē
 • dào
 • xiè
 •  
 • 务员、厨师、警卫员一一握手,亲切地道谢;
 • zài
 • gōng
 • gòng
 • chǎng
 • suǒ
 • zǒng
 • shì
 • fàn
 • zūn
 • shǒu
 • qiē
 • gōng
 • gòng
 • zhì
 •  
 • 在公共场所他总是模范地遵守一切公共秩序,
 • jiàn
 • rén
 • mín
 • qún
 • zhòng
 •  
 • dōu
 • yào
 • wēi
 • zhe
 • xiàng
 • jiā
 • zhāo
 • shǒu
 • zhì
 • 遇见人民群众,他都要微笔着向大家招手致意
 •  
 • měi
 • tiān
 • gōng
 • zuò
 • 18
 • xiǎo
 • shí
 •  
 • měi
 • jiē
 • jiàn
 • wài
 • bīn
 •  
 • zǒng
 • shì
 • ;他每天工作18小时,每次接见外宾,总是提
 • qián
 • dào
 •  
 • zhàn
 • zài
 • mén
 • kǒu
 • jiā
 • shǒu
 •  
 • tài
 • ǎi
 • 前到达,站在门口和大家一一握手,态度和蔼
 • chéng
 • kěn
 •  
 • huì
 • jiàn
 • jié
 • shù
 •  
 • zǒng
 • rén
 • sòng
 • dào
 • mén
 • wài
 •  
 • zhí
 • 诚恳,会见结束,他总把客人送到大门外,直
 • dào
 • chē
 • kāi
 • dòng
 • kāi
 •  
 • wài
 • guó
 • zhě
 • zàn
 • měi
 •  
 •  
 • fán
 • jiàn
 • 到汽车开动离开。外国记者赞美他:“大凡见
 • dào
 • de
 • rén
 •  
 • dōu
 • rèn
 • wéi
 • yǒu
 • zhǒng
 • mèi
 •  
 • jīng
 • míng
 • zhì
 • huì
 • 到他的人,都认为他具有一种魅力,精明智慧
 •  
 • rén
 • pǐn
 • fēi
 • fán
 • ér
 • qiě
 • lìng
 • rén
 • shén
 • wǎng
 •  
 •  
 • ,人品非凡而且令人神往。”
 • zǒng
 • dào
 • qiàn
 • 总理道歉
 • huò
 • rèn
 • ào
 • zǒng
 • shí
 •  
 • yǒu
 • zài
 • jiā
 • shāng
 • chǎng
 • 霍克任澳大利亚总理时,有一次在一家商场
 • nèi
 • wèi
 • lǎo
 • rén
 • jiù
 • yǎng
 • lǎo
 • jīn
 • wèn
 • shēng
 • zhēng
 • zhí
 •  
 • huò
 • 内与一位老人就养老金问题发生争执。霍克一
 • shí
 • chōng
 • dòng
 •  
 • wèi
 • lǎo
 • rén
 •  
 •  
 • chǔn
 • de
 • lǎo
 • jiā
 • huǒ
 •  
 •  
 • lǎo
 • 时冲动,骂那位老人:“愚蠢的老家伙。”老
 • rén
 • yīn
 • gào
 • dào
 • yuàn
 •  
 • huò
 • háng
 • zhě
 • zhāo
 • dài
 • huì
 •  
 • 人因此把他告到法院。霍克举行记者招待会,
 • jiù
 • wén
 • míng
 • de
 • yán
 •  
 • gōng
 • kāi
 • xiàng
 • zhè
 • wèi
 • lǎo
 • zhě
 • dào
 • qiàn
 •  
 • 就自己不文明的语言,公开向这位老者道歉。
 • shuō
 •  
 •  
 • tiān
 • fēi
 • cháng
 • kùn
 • nǎo
 •  
 • dàn
 • zhè
 • néng
 • chéng
 • wéi
 • shǐ
 • 他说:“那天我非常困恼,但这不能成为我使
 • yòng
 • zhǒng
 • cuò
 • de
 • yóu
 •  
 • guǒ
 • què
 • shí
 • shāng
 • hài
 • le
 • de
 • huà
 • 用那种措辞的理由。如果我确实伤害了他的话
 •  
 • yuàn
 • jiù
 • xiàng
 • zhè
 • wèi
 • xiān
 • shēng
 • dào
 • qiàn
 •  
 • chéng
 • qǐng
 • kuān
 • róng
 • de
 • ,我愿意就此向这位先生道歉,诚请宽容我的
 • xùn
 •  
 •  
 • 不逊。”
 • [
 • lùn
 • lùn
 • ]
 • [理论论据]
 • shī
 •  
 • liáng
 •  
 • gōng
 •  
 • jiǎn
 •  
 • ràng
 •  
 • 夫子湿、良、恭、俭、让。
 •  
 • lùn
 • ?
 • xué
 • ér
 •  
 • 《论语?学而》
 • xīn
 • píng
 •  
 • fēi
 • yǒu
 • hán
 • yǎng
 • zhě
 • néng
 • zuò
 •  
 • 心平气和四个字,非有涵养者不能做。
 • hóng
 • shī
 •  
 • yán
 • bié
 •  
 • 弘一大师《格言别录》
 • rén
 • zhě
 • ài
 • rén
 •  
 • yǒu
 • zhě
 • jìng
 • rén
 •  
 • ài
 • rén
 • zhě
 •  
 • rén
 • héng
 • ài
 • zhī
 • 仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之
 •  
 • jìng
 • rén
 • zhě
 •  
 • rén
 • héng
 • jìng
 • zhī
 •  
 • ;敬人者,人恒敬之。
 •  
 • mèng
 • ?
 • lóu
 • xià
 •  
 • 《孟子?离娄下》
 • zhī
 • yòng
 •  
 • wéi
 • guì
 •  
 • 礼之用,和为贵。
 •  
 • lùn
 • ?
 • xué
 • ér
 •  
 • 《论语?学而》
 • yuē
 • zhī
 •  
 • zhī
 •  
 • 约之以礼,驱之以法。
 • sòng
 • ?
 • xún
 •  
 • zhāng
 • zhōu
 • huà
 • xiàng
 •  
 • ?苏洵《张益州画像记》
 • wéi
 • běn
 •  
 • xíng
 • zhèng
 • wéi
 •  
 • 礼乐为本,刑政为末。
 • sòng
 • ?
 • zhé
 •  
 • nán
 • jìn
 • shì
 • wèn
 • sān
 • shǒu
 •  
 • ?苏辙《河南府进士策问三首》
 • yán
 • zhī
 • měi
 •  
 • huáng
 • huáng
 •  
 • 言语之美,穆穆皇皇。
 •  
 • xún
 • ?
 • luè
 •  
 • 《荀子?大略》
 • è
 • yán
 • chū
 • kǒu
 •  
 • gǒu
 • liú
 • ěr
 •  
 • 恶言不出口,苟语不留耳。
 •  
 • dèng
 • ?
 • zhuǎn
 • piān
 •  
 • 《邓析子?转辞篇》
 • yán
 •  
 • zhì
 • tóng
 • zàn
 •  
 • 言得其宜,智愚同赞。
 • táng
 • ?
 • liú
 •  
 • líng
 • běi
 • tíng
 •  
 • ?刘禹锡《武陵北亭记》
 • wén
 • míng
 • jiù
 • shì
 • zào
 • jiù
 • wén
 • míng
 • de
 • rén
 •  
 • 文明就是造就文明的人。
 • [
 • yīng
 • ]
 • luó
 • jīn
 •  
 • gǎn
 • lǎn
 • g
 • guàn
 •  
 • []罗斯金《野橄榄花冠》
 • shí
 • dài
 • de
 • wén
 • míng
 • chéng
 • wéi
 • xià
 • shí
 • dài
 • de
 • féi
 • liào
 •  
 • 一个时代的文明成为下一个时代的肥料。
 • [
 • yīng
 • ]
 • kāng
 • nuò
 •  
 • píng
 • jìng
 • de
 • fén
 •  
 • []康诺利《不平静的坟墓》
 • wén
 • míng
 • de
 • zhēn
 • zhèng
 • yàn
 • zhèng
 • shì
 • rén
 • kǒu
 • tǒng
 • shù
 •  
 • shì
 • chéng
 • 文明的真正验证不是人口统计数字,不是城
 • shì
 • guī
 •  
 • shì
 • nóng
 • zuò
 • de
 • chǎn
 • liàng
 • ??
 • ér
 • shì
 • guó
 • jiā
 • 市规模,也不是农作物的产量??而是一个国家
 • néng
 • zào
 • jiù
 • chū
 • zěn
 • yàng
 • de
 • rén
 •  
 • 能造就出怎样的人。
 • [
 • měi
 • ]
 • ài
 • shēng
 •  
 • wén
 • míng
 •  
 • []爱默生《文明》
 • zēng
 • duō
 • de
 • zhì
 • cái
 • zēng
 • duō
 • de
 • kōng
 • shí
 • jiān
 • shì
 • jìn
 • rén
 • 增多的物质财富和增多的空余时间是促进人
 • lèi
 • wén
 • míng
 • de
 • liǎng
 • yīn
 •  
 • 类文明的两大因素。
 • [
 • yīng
 • ]
 • lèi
 •  
 • bǎo
 • shǒu
 • de
 • yuán
 •  
 • []狄斯累里《保守的原则》
 • men
 • jiǎn
 • zhǐ
 • jiǎ
 • shì
 • wéi
 • le
 • jiě
 • chú
 • de
 • fáng
 • wèi
 • néng
 • 我们剪去指甲不是为了解除自己的防卫能力
 •  
 • qià
 • qià
 • xiàng
 • fǎn
 •  
 • zhè
 • shì
 • wéi
 • le
 • shǐ
 • men
 • xiǎn
 • gèng
 • wén
 • míng
 • ,恰恰相反:这是为了使我们自己显得更文明
 •  
 • zhè
 • yàng
 •  
 • zài
 • men
 • xiān
 • jǐn
 • yòng
 • zhǎo
 • dòu
 • gèng
 • wéi
 • qíng
 • ,这样,在比我们祖先仅用利爪搏斗更为无情
 • de
 • dòu
 • zhēng
 • zhōng
 •  
 • men
 • cái
 • néng
 • bài
 • zhī
 •  
 • 的斗争中,我们才能立于不败之地。
 • [
 • ]
 • lán
 • lóu
 •  
 • chéng
 • shí
 • zhī
 • huān
 •  
 • []皮兰德娄《诚实之欢乐》
 • xiǎng
 • yùn
 • yòng
 • dào
 • zhēn
 • shí
 • de
 • shì
 • shàng
 •  
 • biàn
 • yǒu
 • le
 • wén
 • míng
 •  
 • 把理想运用到真实的事物上,便有了文明。
 • [
 • ]
 • guǒ
 • []雨果
 • fēi
 • shì
 •  
 • fēi
 • tīng
 •  
 • fēi
 • yán
 •  
 • fēi
 • dòng
 • 非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动
 •  
 •  
 • lùn
 • ?
 • yán
 • yuān
 •  
 • 《论语?颜渊》
 • wén
 • míng
 • shì
 • lóng
 • tǒng
 • zào
 • chéng
 • de
 •  
 • shì
 • diǎn
 • de
 • jìn
 • huà
 •  
 • 文明不是笼统造成的,是一点一滴的进化。
 • shì
 • 胡适
 • qīn
 • ài
 • de
 • péng
 • yǒu
 •  
 • qīng
 • chú
 • tóu
 • nǎo
 • de
 • huà
 •  
 • 我亲爱的朋友,清除你头脑里的粗话。
 • [
 • yīng
 • ]
 • yuē
 • hàn
 • xùn
 •  
 • yǐn
 • bào
 • wéi
 • ěr
 •  
 • yuē
 • hàn
 • xùn
 • chuán
 •  
 • []约翰逊,引自鲍斯韦尔《约翰逊传》
 • shuō
 • huà
 • fàng
 • yuán
 • liàng
 •  
 • zhī
 • biàn
 • shì
 • zhī
 •  
 • 说话放肆不可原谅,须知不得体便是无知。
 • [
 • yīng
 • ]
 • lóng
 •  
 • lùn
 • shī
 •  
 • []狄龙《论译诗》
 • qīn
 • shàn
 • chǎn
 • shēng
 • xìng
 •  
 • wén
 • míng
 • dài
 • lái
 • xié
 •  
 • 亲善产生幸福,文明带来和谐。
 • [
 • ]
 • guǒ
 • []雨果
 • zhēn
 • zhèng
 • de
 • wén
 • míng
 • rén
 • zhī
 • dào
 • rén
 • shēng
 • de
 • shǐ
 • mìng
 •  
 • 真正的文明人知道自己人生的使命。
 • [
 • é
 • ]
 • liè
 • ?
 • tuō
 • ěr
 • tài
 • []列夫?托尔斯泰
 • shàn
 • yán
 • nuǎn
 •  
 • shāng
 • yán
 • shēn
 • máo
 •  
 • 善言暖于布帛,伤言深于矛戟。
 •  
 • xún
 • ?
 • róng
 •  
 • 《荀子?荣辱》
 • nǎi
 •  
 • wéi
 • shàn
 •  
 • nán
 • wéi
 • fēi
 •  
 • 奶习礼义,易与为善,难与为非。
 • sòng
 • ?
 • zhé
 • ?苏辙
   

  相关内容

  厨房

 • chú
 • fáng
 •  
 • xiē
 • zhā
 • dài
 • shū
 • tóu
 • de
 • rén
 • zài
 • yōng
 • 厨房里,那些顾不得扎带梳头的女人在拥挤
 •  
 •  
 • suì
 • de
 • hái
 • zài
 • jiào
 •  
 • chú
 • fáng
 • jiǎo
 • luò
 • fàng
 • zhe
 • shèng
 • ;四、五岁的女孩在哭叫;厨房角落放着盛垃
 • de
 • zhì
 • zhǎng
 • mǎn
 • le
 • bái
 • méi
 •  
 • zhǒng
 • rēng
 • jìn
 • 圾的木制大簸箕里长满了白霉,各种垃圾扔进
 •  
 • sàn
 • chū
 • de
 • chòu
 • wèi
 •  
 • qiáng
 • de
 • miàn
 • le
 • chá
 • de
 • 去,散发出刺鼻的臭味;墙的一面涂了茶色的
 • xīn
 • céng
 •  
 • qiáng
 • gēn
 • xià
 • pái
 • kāi
 • le
 • fǎn
 • yìng
 • shēng
 • huó
 • juàn
 • tài
 • de
 • shì
 • xiǎo
 • 锌层,墙根下排开了反映生活倦态的各式小

  忏悔录

 •  
 •  
 • yóu
 • zuò
 • zhě
 • de
 • jīng
 •  
 • yǒu
 • tiáo
 • jiàn
 • zài
 • zhè
 • chuán
 •  由于作者的经历,他有条件在这部自传里
 • zhǎn
 • shì
 • píng
 • mín
 • de
 • shì
 • jiè
 •  
 • shǐ
 • men
 • kàn
 • dào
 • shí
 • shì
 • de
 • 展示一个平民的世界,使我们看到十八世纪的
 •  
 • tīng
 • chà
 •  
 • nóng
 • mín
 •  
 • xiǎo
 • diàn
 • zhǔ
 •  
 • xià
 • céng
 • zhī
 • shí
 • fèn
 • 女仆、听差、农民、小店主、下层知识分子以
 • suō
 • de
 • píng
 • mín
 • jiā
 •  
 • zhōng
 • biǎo
 • jiàng
 •  
 • shī
 •  
 • xiǎo
 • 及卢梭自己的平民家族:钟表匠、技师、小资
 • chǎn
 • jiē
 •  
 • zhè
 • yàng
 • duō
 • de
 • píng
 • mín
 • xíng
 • xiàng
 • dài
 • jìn
 • shí
 • 产阶级妇女。把这样多的平民形象带进十八

  刑具

 • zhè
 • duì
 • qiú
 • fàn
 • de
 • wèi
 • wěi
 • rén
 • sān
 • shí
 • suì
 • zuǒ
 • yòu
 •  
 • xiàng
 • mào
 • hěn
 • hǎo
 • 这队囚犯的未尾一人三十岁左右,相貌很好
 •  
 • zhī
 • shì
 • liǎng
 • yǎn
 • dòu
 •  
 • de
 • jiā
 • suǒ
 • bié
 • rén
 • de
 • tóng
 •  
 • jiǎo
 • ,只是两眼斗鸡。他的枷锁和别人的不同:脚
 • shàng
 • tuō
 • zhe
 • tiáo
 • hěn
 • zhǎng
 • de
 • tiě
 • liàn
 •  
 • chán
 • zhù
 • quán
 • shēn
 •  
 • shàng
 • tào
 • 上拖着一条很长的铁链,缠住全身;脖子上套
 • zhe
 • liǎng
 • tiě
 • quān
 •  
 • quān
 • kòu
 • zài
 • tiě
 • liàn
 • shàng
 •  
 • lìng
 • quān
 • shì
 • 着两个铁圈,一个圈扣在铁链上,另一个圈是
 • suǒ
 • wèi
 • shēn
 • jiā
 • huò
 • chā
 • xíng
 • shēn
 • jiā
 • shàng
 • de
 •  
 • zhè
 • tiě
 • quān
 • 所谓护身枷或叉形护身枷上的。这个铁圈底

  雷闪

 • shà
 • shí
 • jiān
 •  
 • sēn
 • lín
 • chuán
 • lái
 • ràng
 • rén
 • xīn
 • jīng
 • chàn
 • de
 • hǒu
 • shēng
 •  
 • suí
 • 霎时间,森林里传来让人心惊胆颤的吼声。随
 • zhe
 • zhè
 • hǒu
 • shēng
 •  
 • chén
 • màn
 • tiān
 •  
 • shù
 • luàn
 • fēi
 •  
 • rán
 •  
 • tiān
 •  
 • 着这吼声,尘土漫天,树叶乱飞。突然,天,
 • xià
 • biàn
 • hēi
 • de
 • xià
 • lái
 • le
 •  
 • zhěng
 • tiān
 • kōng
 •  
 • dōu
 • shì
 • 一下子便黑乌乌的压下来了。整个天空,都是
 • zhà
 • léi
 • de
 • xiǎng
 • shēng
 •  
 • zhèn
 • rén
 • ěr
 • duǒ
 •  
 • chǐ
 • xíng
 • yǒu
 • diàn
 • guāng
 • 炸雷的响声,震得人耳朵发麻;锯齿形有电光
 •  
 • shí
 • chōng
 • zhuàng
 • tiān
 • kōng
 •  
 • shān
 • fēng
 •  
 • zhuǎn
 • yǎn
 • zhī
 • jiān
 •  
 • ,不时地冲撞天空,击打山峰!转眼之间,

  节日

 • jiē
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 •  
 •  
 • tīng
 • jīng
 • shén
 • guān
 • 节日就这样开始了。……大客厅已经神秘地关
 • lái
 •  
 • fàn
 • zhuō
 • shàng
 • jīng
 • bǎi
 • chū
 • xìng
 • rén
 • zuò
 • de
 • táng
 • rén
 • fēi
 • 起来,饭桌上已经摆出杏仁泥作的糖人和咖啡
 • de
 • dàn
 • gāo
 •  
 • chéng
 • miàn
 • jīng
 • shì
 • piàn
 • jiē
 • jǐng
 • xiàng
 • le
 •  
 • xià
 • 色的蛋糕,城里面已经是一片节日景象了。下
 • guò
 • xuě
 •  
 • tiān
 • biàn
 • fēi
 • cháng
 • hán
 • lěng
 •  
 • zài
 • chéng
 • chè
 • de
 •  
 • biān
 • rén
 • 过雪,天气变得非常寒冷,在那澄澈的、砭人
 • de
 • kōng
 •  
 • cóng
 • jiē
 • tóu
 • chuán
 • lái
 • shǒu
 • yáo
 • fēng
 • qín
 • 肌肤的空气里,从街头传来意大利手摇风琴

  热门内容

  蠢人与华贵的袍子

 •  
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • féi
 • tóu
 • pàng
 • ěr
 • de
 • chǔn
 • rén
 •  
 • chuān
 • le
 • shēn
 • huá
 •  我看见一个肥头胖耳的蠢人,穿了一身华
 • guì
 • de
 • páo
 •  
 • zhe
 • ā
 • jun
 •  
 • tóu
 • shàng
 • hái
 • dài
 • zhe
 • 贵的袍子,骑着一匹阿拉伯骏马,头上还戴着
 • tiáo
 • āi
 • de
 • tóu
 • jīn
 •  
 • yǒu
 • rén
 • shuō
 • dào
 •  
 •  
 • 一条埃及细布的头巾。有一个人说道:“萨迪
 •  
 • kàn
 •  
 • zhè
 • yàng
 • míng
 • guì
 • de
 • duàn
 • jìng
 • guǒ
 • zài
 • zhè
 • yàng
 • chǔn
 • de
 • chù
 • !你看,这样名贵的缎子竟裹在这样愚蠢的畜
 • shēng
 • shēn
 • shàng
 •  
 • zhī
 • zuò
 • gǎn
 • xiǎng
 •  
 •  
 • shuō
 • dào
 •  
 •  
 • zhè
 • 生身上,不知你作何感想?”我说道:“这

  吃比萨

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 •  
 • dài
 • chī
 • fēi
 •  
 •  今天,爸爸、妈妈带我去吃菲滋比萨,
 • shì
 • shí
 • me
 • wèi
 • dào
 • de
 • ne
 •  
 • hǎo
 • dài
 • ò
 •  
 • 比萨是什么味道的呢?我好期待哦!
 •  
 •  
 • dào
 • le
 • kàn
 •  
 • huán
 • jìng
 • yōu
 • jìng
 • shū
 • shì
 •  
 • men
 • zài
 •  到了那里一看,环境幽静舒适,我们在
 • kào
 • chuāng
 • de
 • wèi
 • zhì
 • shàng
 • le
 • zuò
 •  
 • kàn
 • kàn
 • chuāng
 • wài
 • de
 • jǐng
 •  
 • 靠窗的位置上入了座,可以看看窗外的景色,
 • gǎn
 • jiào
 • hái
 • cuò
 •  
 • men
 • diǎn
 • le
 • mèng
 • huàn
 • shèng
 • dài
 •  
 • dié
 • 感觉还不错。我们点了梦幻圣代、蝴蝶

 •  
 •  
 • jiā
 • lóu
 • xià
 • ǎi
 • fáng
 • de
 • fáng
 • dǐng
 • shàng
 •  
 • féng
 • zhōng
 • zuàn
 • chū
 • le
 •  我家楼下矮房的房顶上,缝隙中钻出了
 • cǎo
 •  
 • yíng
 • zhe
 • fēng
 •  
 • měi
 • shì
 • me
 • rán
 •  
 • 一颗野草,迎着风,美得是那么自然。
 •  
 •  
 • céng
 • jīng
 • huò
 • guò
 •  
 • wéi
 • shí
 • me
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 •  我曾经疑惑过,为什么一颗小小的
 • cǎo
 •  
 • néng
 • gòu
 • yǒu
 • de
 • jīng
 • shén
 •  
 • kāi
 • de
 • duī
 •  
 • 野草,能够有如此的精神,挤开泥瓦的堆积,
 • zài
 • fēng
 • zhōng
 • ào
 • rán
 • tǐng
 •  
 • ér
 • qiě
 • ,
 • yòu
 • shì
 • 在风雨中傲然挺立。而且,又是

  爱在痛的边缘

 •  
 •  
 • de
 • shí
 • fèn
 • téng
 • ài
 •  
 • gěi
 •  我的爸爸妈妈十分疼爱我,爸爸妈妈给
 • zhǔ
 • fàn
 •  
 • yíng
 • yǎng
 • bǎo
 • jiàn
 • pǐn
 •  
 • hǎo
 • chī
 • de
 • men
 • shě
 • de
 • chī
 • 我煮饭,喝营养保健品,好吃的他们舍不的吃
 •  
 • dōu
 • liú
 • gěi
 • chī
 •  
 • wéi
 • gǎn
 • dào
 • hěn
 • cán
 • kuì
 •  
 • yīn
 • wéi
 • hài
 • ,都留给我吃。为此我感到很惭愧,因为我害
 • shāng
 • le
 • men
 • de
 • shēn
 •  
 • 怕伤了他们的身体。
 •  
 •  
 • zài
 • jiǎng
 • jiǎng
 • men
 • téng
 • ài
 • de
 • shì
 •  
 • zhè
 • shì
 • rén
 •  我再讲讲他们不疼爱我的事,这是我人
 • shēng
 • zhōng
 • de
 • 生中的一

  小水壶迷路

 •  
 •  
 • yǒu
 • xiǎo
 • shuǐ
 •  
 • tiān
 • tiān
 • ài
 • shuǐ
 •  
 • tiān
 • tiān
 • ài
 •  有一把小水壶,天天爱喝水,天天爱
 • zǎo
 •  
 • zhè
 • tiān
 •  
 • xiǎo
 • shuǐ
 • wán
 • zǎo
 • chū
 • wán
 • le
 •  
 • wán
 • zhe
 • 洗澡。这一天,小水壶洗完澡出去玩了。玩着
 • wán
 • zhe
 • le
 •  
 • zhǎo
 • dào
 • jiā
 • le
 •  
 • 玩着迷了路,找不到家了。
 •  
 •  
 • liàng
 • xiǎo
 • chē
 • kāi
 • guò
 • lái
 • shuō
 •  
 •  
 • xiǎo
 • shuǐ
 •  
 • sòng
 •  一辆小车开过来说:“小水壶,我送
 • huí
 • jiā
 • ba
 •  
 •  
 • 你回家吧。”
 •  
 •  
 • xiǎo
 • shuǐ
 • wèn
 •  
 •  
 • zhī
 • dào
 • de
 • jiā
 • zhù
 •  小水壶问:“你知道我的家住哪