文明

 • 作文字数1250字
 • W
 • wén
 • míng
 • W文明
 • wén
 • míng
 • shì
 • shè
 • huì
 • zhǎn
 • jìn
 • de
 • biāo
 • zhì
 •  
 • shè
 • huì
 • de
 • 文明是社会发展和进步的标志。一个社会的
 • wén
 • míng
 • chéng
 • de
 • gāo
 •  
 • fǎn
 • yìng
 • le
 • zhè
 • shè
 • huì
 • quán
 • chéng
 • yuán
 • zōng
 • 文明程度的高低,反映了这个社会全体成员综
 • zhì
 • de
 • shuǐ
 • píng
 •  
 • 合素质的水平。
 • wén
 • míng
 • xiàn
 • zài
 • měi
 • rén
 • de
 • háng
 • wéi
 • zhǐ
 • shàng
 •  
 • yào
 • yǎng
 • chéng
 • zhěng
 • 文明体现在每个人的行为举止上,要养成整
 • shè
 • huì
 • jiǎng
 • wén
 • míng
 • de
 • fēng
 •  
 • jiù
 • yào
 • cóng
 • měi
 • rén
 • zuò
 •  
 • cóng
 • 个社会讲文明的风气,就要从每个人做起,从
 • zuò
 •  
 • zài
 • cháng
 • shēng
 • huó
 • zhōng
 • péi
 • yǎng
 • wén
 • míng
 • háng
 • wéi
 •  
 • 自己做起,在日常生活中培养自己文明行为。
 • zhōu
 • ēn
 • lái
 • de
 • fēng
 • cǎi
 • 周恩来的风采
 • shì
 • rén
 • chú
 • le
 • jìng
 • pèi
 • zhōu
 • ēn
 • lái
 • de
 • gāo
 • shàng
 • qíng
 • cāo
 •  
 • xiàn
 • shēn
 • jīng
 • shén
 • 世人除了敬佩周恩来的高尚情操、献身精神
 •  
 • jīng
 • míng
 • zhì
 • huì
 • xué
 • shí
 • yuān
 • wài
 •  
 • hái
 • shí
 • fèn
 • yǎng
 • de
 • 、精明智慧和学识渊博外,还十分仰慕他的迷
 • rén
 • fēng
 • cǎi
 •  
 • biǎo
 • zhěng
 • jié
 •  
 • zhǐ
 • wén
 • míng
 •  
 • tài
 • yōu
 •  
 • 人风采。他仪表整洁,举止文明,态度优雅。
 • shēn
 • wéi
 • guó
 • jiā
 • zǒng
 •  
 • dàn
 • zǒng
 • shì
 • qiān
 • gōng
 • yǒu
 •  
 • yuán
 • gěi
 • 他身为国家总理,但总是谦恭有礼,服务员给
 • duān
 • chá
 •  
 • cháng
 • cháng
 • shēn
 • shuāng
 • shǒu
 • jiē
 • guò
 •  
 • bìng
 • wēi
 • xiào
 • diǎn
 • tóu
 • 他端茶,他常常起身双手接过去,并微笑点头
 • biǎo
 • shì
 • gǎn
 • xiè
 •  
 • wài
 • chū
 • shì
 • chá
 •  
 • měi
 • dào
 • chù
 •  
 • zǒng
 • yào
 • 表示感谢;外出视察,每到一处,他总要和服
 • yuán
 •  
 • chú
 • shī
 •  
 • jǐng
 • wèi
 • yuán
 • shǒu
 •  
 • qīn
 • qiē
 • dào
 • xiè
 •  
 • 务员、厨师、警卫员一一握手,亲切地道谢;
 • zài
 • gōng
 • gòng
 • chǎng
 • suǒ
 • zǒng
 • shì
 • fàn
 • zūn
 • shǒu
 • qiē
 • gōng
 • gòng
 • zhì
 •  
 • 在公共场所他总是模范地遵守一切公共秩序,
 • jiàn
 • rén
 • mín
 • qún
 • zhòng
 •  
 • dōu
 • yào
 • wēi
 • zhe
 • xiàng
 • jiā
 • zhāo
 • shǒu
 • zhì
 • 遇见人民群众,他都要微笔着向大家招手致意
 •  
 • měi
 • tiān
 • gōng
 • zuò
 • 18
 • xiǎo
 • shí
 •  
 • měi
 • jiē
 • jiàn
 • wài
 • bīn
 •  
 • zǒng
 • shì
 • ;他每天工作18小时,每次接见外宾,总是提
 • qián
 • dào
 •  
 • zhàn
 • zài
 • mén
 • kǒu
 • jiā
 • shǒu
 •  
 • tài
 • ǎi
 • 前到达,站在门口和大家一一握手,态度和蔼
 • chéng
 • kěn
 •  
 • huì
 • jiàn
 • jié
 • shù
 •  
 • zǒng
 • rén
 • sòng
 • dào
 • mén
 • wài
 •  
 • zhí
 • 诚恳,会见结束,他总把客人送到大门外,直
 • dào
 • chē
 • kāi
 • dòng
 • kāi
 •  
 • wài
 • guó
 • zhě
 • zàn
 • měi
 •  
 •  
 • fán
 • jiàn
 • 到汽车开动离开。外国记者赞美他:“大凡见
 • dào
 • de
 • rén
 •  
 • dōu
 • rèn
 • wéi
 • yǒu
 • zhǒng
 • mèi
 •  
 • jīng
 • míng
 • zhì
 • huì
 • 到他的人,都认为他具有一种魅力,精明智慧
 •  
 • rén
 • pǐn
 • fēi
 • fán
 • ér
 • qiě
 • lìng
 • rén
 • shén
 • wǎng
 •  
 •  
 • ,人品非凡而且令人神往。”
 • zǒng
 • dào
 • qiàn
 • 总理道歉
 • huò
 • rèn
 • ào
 • zǒng
 • shí
 •  
 • yǒu
 • zài
 • jiā
 • shāng
 • chǎng
 • 霍克任澳大利亚总理时,有一次在一家商场
 • nèi
 • wèi
 • lǎo
 • rén
 • jiù
 • yǎng
 • lǎo
 • jīn
 • wèn
 • shēng
 • zhēng
 • zhí
 •  
 • huò
 • 内与一位老人就养老金问题发生争执。霍克一
 • shí
 • chōng
 • dòng
 •  
 • wèi
 • lǎo
 • rén
 •  
 •  
 • chǔn
 • de
 • lǎo
 • jiā
 • huǒ
 •  
 •  
 • lǎo
 • 时冲动,骂那位老人:“愚蠢的老家伙。”老
 • rén
 • yīn
 • gào
 • dào
 • yuàn
 •  
 • huò
 • háng
 • zhě
 • zhāo
 • dài
 • huì
 •  
 • 人因此把他告到法院。霍克举行记者招待会,
 • jiù
 • wén
 • míng
 • de
 • yán
 •  
 • gōng
 • kāi
 • xiàng
 • zhè
 • wèi
 • lǎo
 • zhě
 • dào
 • qiàn
 •  
 • 就自己不文明的语言,公开向这位老者道歉。
 • shuō
 •  
 •  
 • tiān
 • fēi
 • cháng
 • kùn
 • nǎo
 •  
 • dàn
 • zhè
 • néng
 • chéng
 • wéi
 • shǐ
 • 他说:“那天我非常困恼,但这不能成为我使
 • yòng
 • zhǒng
 • cuò
 • de
 • yóu
 •  
 • guǒ
 • què
 • shí
 • shāng
 • hài
 • le
 • de
 • huà
 • 用那种措辞的理由。如果我确实伤害了他的话
 •  
 • yuàn
 • jiù
 • xiàng
 • zhè
 • wèi
 • xiān
 • shēng
 • dào
 • qiàn
 •  
 • chéng
 • qǐng
 • kuān
 • róng
 • de
 • ,我愿意就此向这位先生道歉,诚请宽容我的
 • xùn
 •  
 •  
 • 不逊。”
 • [
 • lùn
 • lùn
 • ]
 • [理论论据]
 • shī
 •  
 • liáng
 •  
 • gōng
 •  
 • jiǎn
 •  
 • ràng
 •  
 • 夫子湿、良、恭、俭、让。
 •  
 • lùn
 • ?
 • xué
 • ér
 •  
 • 《论语?学而》
 • xīn
 • píng
 •  
 • fēi
 • yǒu
 • hán
 • yǎng
 • zhě
 • néng
 • zuò
 •  
 • 心平气和四个字,非有涵养者不能做。
 • hóng
 • shī
 •  
 • yán
 • bié
 •  
 • 弘一大师《格言别录》
 • rén
 • zhě
 • ài
 • rén
 •  
 • yǒu
 • zhě
 • jìng
 • rén
 •  
 • ài
 • rén
 • zhě
 •  
 • rén
 • héng
 • ài
 • zhī
 • 仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之
 •  
 • jìng
 • rén
 • zhě
 •  
 • rén
 • héng
 • jìng
 • zhī
 •  
 • ;敬人者,人恒敬之。
 •  
 • mèng
 • ?
 • lóu
 • xià
 •  
 • 《孟子?离娄下》
 • zhī
 • yòng
 •  
 • wéi
 • guì
 •  
 • 礼之用,和为贵。
 •  
 • lùn
 • ?
 • xué
 • ér
 •  
 • 《论语?学而》
 • yuē
 • zhī
 •  
 • zhī
 •  
 • 约之以礼,驱之以法。
 • sòng
 • ?
 • xún
 •  
 • zhāng
 • zhōu
 • huà
 • xiàng
 •  
 • ?苏洵《张益州画像记》
 • wéi
 • běn
 •  
 • xíng
 • zhèng
 • wéi
 •  
 • 礼乐为本,刑政为末。
 • sòng
 • ?
 • zhé
 •  
 • nán
 • jìn
 • shì
 • wèn
 • sān
 • shǒu
 •  
 • ?苏辙《河南府进士策问三首》
 • yán
 • zhī
 • měi
 •  
 • huáng
 • huáng
 •  
 • 言语之美,穆穆皇皇。
 •  
 • xún
 • ?
 • luè
 •  
 • 《荀子?大略》
 • è
 • yán
 • chū
 • kǒu
 •  
 • gǒu
 • liú
 • ěr
 •  
 • 恶言不出口,苟语不留耳。
 •  
 • dèng
 • ?
 • zhuǎn
 • piān
 •  
 • 《邓析子?转辞篇》
 • yán
 •  
 • zhì
 • tóng
 • zàn
 •  
 • 言得其宜,智愚同赞。
 • táng
 • ?
 • liú
 •  
 • líng
 • běi
 • tíng
 •  
 • ?刘禹锡《武陵北亭记》
 • wén
 • míng
 • jiù
 • shì
 • zào
 • jiù
 • wén
 • míng
 • de
 • rén
 •  
 • 文明就是造就文明的人。
 • [
 • yīng
 • ]
 • luó
 • jīn
 •  
 • gǎn
 • lǎn
 • g
 • guàn
 •  
 • []罗斯金《野橄榄花冠》
 • shí
 • dài
 • de
 • wén
 • míng
 • chéng
 • wéi
 • xià
 • shí
 • dài
 • de
 • féi
 • liào
 •  
 • 一个时代的文明成为下一个时代的肥料。
 • [
 • yīng
 • ]
 • kāng
 • nuò
 •  
 • píng
 • jìng
 • de
 • fén
 •  
 • []康诺利《不平静的坟墓》
 • wén
 • míng
 • de
 • zhēn
 • zhèng
 • yàn
 • zhèng
 • shì
 • rén
 • kǒu
 • tǒng
 • shù
 •  
 • shì
 • chéng
 • 文明的真正验证不是人口统计数字,不是城
 • shì
 • guī
 •  
 • shì
 • nóng
 • zuò
 • de
 • chǎn
 • liàng
 • ??
 • ér
 • shì
 • guó
 • jiā
 • 市规模,也不是农作物的产量??而是一个国家
 • néng
 • zào
 • jiù
 • chū
 • zěn
 • yàng
 • de
 • rén
 •  
 • 能造就出怎样的人。
 • [
 • měi
 • ]
 • ài
 • shēng
 •  
 • wén
 • míng
 •  
 • []爱默生《文明》
 • zēng
 • duō
 • de
 • zhì
 • cái
 • zēng
 • duō
 • de
 • kōng
 • shí
 • jiān
 • shì
 • jìn
 • rén
 • 增多的物质财富和增多的空余时间是促进人
 • lèi
 • wén
 • míng
 • de
 • liǎng
 • yīn
 •  
 • 类文明的两大因素。
 • [
 • yīng
 • ]
 • lèi
 •  
 • bǎo
 • shǒu
 • de
 • yuán
 •  
 • []狄斯累里《保守的原则》
 • men
 • jiǎn
 • zhǐ
 • jiǎ
 • shì
 • wéi
 • le
 • jiě
 • chú
 • de
 • fáng
 • wèi
 • néng
 • 我们剪去指甲不是为了解除自己的防卫能力
 •  
 • qià
 • qià
 • xiàng
 • fǎn
 •  
 • zhè
 • shì
 • wéi
 • le
 • shǐ
 • men
 • xiǎn
 • gèng
 • wén
 • míng
 • ,恰恰相反:这是为了使我们自己显得更文明
 •  
 • zhè
 • yàng
 •  
 • zài
 • men
 • xiān
 • jǐn
 • yòng
 • zhǎo
 • dòu
 • gèng
 • wéi
 • qíng
 • ,这样,在比我们祖先仅用利爪搏斗更为无情
 • de
 • dòu
 • zhēng
 • zhōng
 •  
 • men
 • cái
 • néng
 • bài
 • zhī
 •  
 • 的斗争中,我们才能立于不败之地。
 • [
 • ]
 • lán
 • lóu
 •  
 • chéng
 • shí
 • zhī
 • huān
 •  
 • []皮兰德娄《诚实之欢乐》
 • xiǎng
 • yùn
 • yòng
 • dào
 • zhēn
 • shí
 • de
 • shì
 • shàng
 •  
 • biàn
 • yǒu
 • le
 • wén
 • míng
 •  
 • 把理想运用到真实的事物上,便有了文明。
 • [
 • ]
 • guǒ
 • []雨果
 • fēi
 • shì
 •  
 • fēi
 • tīng
 •  
 • fēi
 • yán
 •  
 • fēi
 • dòng
 • 非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动
 •  
 •  
 • lùn
 • ?
 • yán
 • yuān
 •  
 • 《论语?颜渊》
 • wén
 • míng
 • shì
 • lóng
 • tǒng
 • zào
 • chéng
 • de
 •  
 • shì
 • diǎn
 • de
 • jìn
 • huà
 •  
 • 文明不是笼统造成的,是一点一滴的进化。
 • shì
 • 胡适
 • qīn
 • ài
 • de
 • péng
 • yǒu
 •  
 • qīng
 • chú
 • tóu
 • nǎo
 • de
 • huà
 •  
 • 我亲爱的朋友,清除你头脑里的粗话。
 • [
 • yīng
 • ]
 • yuē
 • hàn
 • xùn
 •  
 • yǐn
 • bào
 • wéi
 • ěr
 •  
 • yuē
 • hàn
 • xùn
 • chuán
 •  
 • []约翰逊,引自鲍斯韦尔《约翰逊传》
 • shuō
 • huà
 • fàng
 • yuán
 • liàng
 •  
 • zhī
 • biàn
 • shì
 • zhī
 •  
 • 说话放肆不可原谅,须知不得体便是无知。
 • [
 • yīng
 • ]
 • lóng
 •  
 • lùn
 • shī
 •  
 • []狄龙《论译诗》
 • qīn
 • shàn
 • chǎn
 • shēng
 • xìng
 •  
 • wén
 • míng
 • dài
 • lái
 • xié
 •  
 • 亲善产生幸福,文明带来和谐。
 • [
 • ]
 • guǒ
 • []雨果
 • zhēn
 • zhèng
 • de
 • wén
 • míng
 • rén
 • zhī
 • dào
 • rén
 • shēng
 • de
 • shǐ
 • mìng
 •  
 • 真正的文明人知道自己人生的使命。
 • [
 • é
 • ]
 • liè
 • ?
 • tuō
 • ěr
 • tài
 • []列夫?托尔斯泰
 • shàn
 • yán
 • nuǎn
 •  
 • shāng
 • yán
 • shēn
 • máo
 •  
 • 善言暖于布帛,伤言深于矛戟。
 •  
 • xún
 • ?
 • róng
 •  
 • 《荀子?荣辱》
 • nǎi
 •  
 • wéi
 • shàn
 •  
 • nán
 • wéi
 • fēi
 •  
 • 奶习礼义,易与为善,难与为非。
 • sòng
 • ?
 • zhé
 • ?苏辙
   

  相关内容

  殿阁

 • zhè
 • tiān
 • shàng
 • yǒu
 • sān
 • shí
 • sān
 • zuò
 • tiān
 • gōng
 •  
 •  
 •  
 • gōng
 • gōng
 • tūn
 • jīn
 • wěn
 • 这天上有三十三座天宫,……一宫宫脊吞金稳
 • shòu
 •  
 • yòu
 • yǒu
 • shí
 • èr
 • zhòng
 • bǎo
 • diàn
 •  
 •  
 •  
 • diàn
 • diàn
 • zhù
 • liè
 • lín
 • lín
 • 兽;又有七十二重宝殿,……一殿殿柱列麟鳞
 •  
 • shòu
 • xīng
 • tái
 • shàng
 •  
 • yǒu
 • qiān
 • qiān
 • nián
 • xiè
 • de
 • míng
 • g
 •  
 • liàn
 • yào
 • biān
 • 。寿星台上,有千千年不卸的名花;炼药炉边
 •  
 • yǒu
 • wàn
 • wàn
 • zǎi
 • cháng
 • qīng
 • de
 • ruì
 • cǎo
 •  
 • yòu
 • zhì
 • cháo
 • shèng
 • lóu
 • qián
 •  
 • jiàng
 • ,有万万载常青的瑞草。又至那朝圣楼前,绛
 • shā
 •  
 • xīng
 • chén
 • càn
 • làn
 •  
 • róng
 • guàn
 •  
 • jīn
 • huī
 • huáng
 •  
 • zān
 • 纱衣,星辰灿烂;芙蓉冠,金壁辉煌。玉簪

  月光

 • yuè
 • guāng
 • mǎn
 • le
 • zhè
 • yuán
 • tíng
 •  
 • yuǎn
 • chù
 • de
 • shù
 • lín
 •  
 • dǐng
 • shàng
 • zǎi
 • zhe
 • yín
 • 月光洒满了这园庭,远处的树林,顶上载着银
 • de
 • guāng
 • huá
 •  
 • lín
 • hōng
 • chū
 • nóng
 • hòu
 • de
 • hēi
 • yǐng
 •  
 • jìng
 • yán
 • de
 • 色的光华,林里烘出浓厚的黑影,寂静严肃的
 • zài
 • jìn
 • ér
 •  
 • pēn
 • shuǐ
 • chí
 • de
 • pēn
 • shuǐ
 •  
 • chí
 • de
 • wēi
 •  
 • dōu
 • 压在那进而。喷水池的喷水,池里的微波,都
 • fǎn
 • shè
 • zhe
 • jié
 • de
 • yuè
 •  
 • zài
 • de
 • dàng
 • yàng
 •  
 • jiǎo
 • xià
 • de
 • 反射着皎洁的月色,在那里的荡漾,她脚下的
 • yīn
 • jìn
 • páng
 • de
 • g
 • cǎo
 • bèi
 • le
 • yuè
 • guāng
 •  
 • róu
 • ruǎn
 • shēng
 • zài
 • 绿茵和近旁的花草也被了月光,柔软无声在

  《伟大的女性

 •  
 •  
 • zuó
 • tiān
 • shì
 •  
 • sān
 • guó
 • jiē
 •  
 •  
 • zài
 • zhè
 • zhuāng
 •  昨天是“三八国际妇女节”,在这个庄
 • zhòng
 • de
 • jiē
 • měi
 • dōu
 • huì
 • yóu
 • xiǎng
 • men
 • de
 • qīn
 •  
 • 重的节日里每个都会不由地想起我们的母亲。
 •  
 •  
 • shuí
 • néng
 • gào
 • zài
 • yín
 • piào
 • de
 • qiú
 • shàng
 •  
 • cóng
 •  谁能告诉我在银河一票的地球上,从
 • dào
 • jīn
 • yǒu
 • duō
 • shǎo
 • wěi
 • de
 • xìng
 •  
 • shuí
 • néng
 • gào
 • zhī
 •  
 • zài
 • 古到今有多少伟大的女性?谁能告知我,在我
 • men
 • 965
 • wàn
 • píng
 • fāng
 • gōng
 • de
 • guó
 • 965万平方公里的国土

  我当上了小记者

 •  
 •  
 • shàng
 • líng
 • xiǎng
 • le
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • fēi
 • kuài
 • yōng
 • jìn
 • le
 • jiāo
 • shì
 •  上课铃响了,同学们飞快地拥进了教室
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • lǎo
 • shī
 • xià
 • jiá
 • zhe
 • wén
 • běn
 •  
 • xiào
 •  这时,胡老师胳膊下夹着语文课本,笑
 • róng
 • mǎn
 • miàn
 • zǒu
 • jìn
 • jiāo
 • shì
 •  
 • zhàn
 • dào
 • jiǎng
 • tái
 • qián
 •  
 • xiào
 • yíng
 • yíng
 • shuō
 • 容满面地走进教室,站到讲台前,笑盈盈地说
 •  
 •  
 • gào
 • jiā
 • zhèn
 • fèn
 • rén
 • xīn
 • de
 • xiāo
 •  
 • men
 • bān
 • de
 • :“告诉大家一个振奋人心的消息:我们班的
 • chǔ
 • qiān
 • qiū
 • tóng
 • xué
 • dāng
 • shàng
 • le
 •  
 • shǎo
 • nián
 • wén
 • zhāi
 •  
 • de
 • xiǎo
 • 储千秋同学当上了《少年文摘报》的小记

  论神

 •  
 •  
 • (
 • )
 • yīn
 • (causa sui),
 • jiě
 • wéi
 • zhè
 • yàng
 • de
 • dōng
 •  ()自因(causa sui),我理解为这样的东
 • ,
 • de
 • běn
 • zhì
 • (essentia)
 • bāo
 • hán
 • cún
 • zài
 • (existent
 • 西,它的本质(essentia)即包含存在(existent
 • ia),
 • huò
 • zhě
 • de
 • běn
 • xìng
 • zhī
 • néng
 • shè
 • xiǎng
 • wéi
 • cún
 • zài
 • zhe
 • .
 • ia),或者它的本性只能设想为存在着.
 •  
 •  
 • (
 • èr
 • )
 • fán
 • shì
 • wéi
 • tóng
 • xìng
 • zhì
 • de
 • lìng
 • shì
 • suǒ
 •  ()凡是可以为同性质的另一事物所
 • xiàn
 • 热门内容

  有趣的蜗牛

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • xīn
 • xuè
 • lái
 • cháo
 • xiǎng
 • guān
 • chá
 • niú
 • shì
 • zěn
 • me
 •  今天,我心血来潮想去观察蜗牛是怎么
 • chī
 • dōng
 •  
 • zěn
 • me
 • háng
 • zǒu
 • de
 •  
 • shì
 •  
 • biàn
 • jiā
 • mén
 • kǒu
 • 吃东西,和怎么行走的。于是,我便去家门口
 • de
 • cǎo
 • cóng
 • zhōng
 • qiáo
 • le
 • qiáo
 •  
 • yóu
 • gāng
 • xià
 • guò
 •  
 • qīng
 • ér
 • 的草丛中瞧了瞧,由于刚下过雨,我轻而易举
 • jiù
 • zhuō
 • zhù
 • le
 • zhī
 • bái
 • de
 • niú
 •  
 •  
 • 地就捉住了一只白色的大蜗牛。 
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • zhī
 • niú
 • tóu
 • tǐng
 •  
 • zài
 •  这只蜗牛个头挺大,在它

  游中南百草园

 •  
 •  
 • shǔ
 • jiǎ
 • kuài
 • jié
 • shù
 • le
 •  
 • zhōng
 • yǒu
 • shí
 • jiān
 • dài
 • chū
 •  暑假快结束了,妈妈终于有时间带我出
 • wán
 • le
 •  
 • men
 • de
 • hái
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • shì
 • xiǎo
 • huī
 • 去玩了!和我们一起去的还有妈妈的同事小晖
 • ā
 • de
 • ér
 • yáng
 • yáng
 •  
 • yáng
 • yáng
 • yīn
 • wéi
 • zài
 • huàn
 • jiān
 •  
 • 阿姨和她的儿子洋洋,洋洋因为在换牙期间,
 • suǒ
 •  
 • liǎng
 • bǎn
 • diào
 • le
 •  
 • jiā
 • gěi
 • le
 • wài
 • hào
 •  
 • 所以,两颗板牙掉了,大家给他起了个外号,
 • dōu
 • jiào
 •  
 • méi
 • xiǎo
 • bǎo
 •  
 •  
 • 都叫他“没牙小宝” 

  冬记

 •  
 •  
 • dōng
 • tiān
 •  
 • hǎo
 • lěng
 • hǎo
 • lěng
 •  
 • jiē
 • shàng
 • fǎng
 • kōng
 • dàng
 • dàng
 • de
 •  
 •  冬天,好冷好冷。街上仿佛空荡荡的,
 • yǒu
 • diǎn
 • lìng
 • rén
 • zhì
 • de
 • wèi
 • dào
 •  
 • 有点令人窒息的味道。
 •  
 •  
 • xíng
 • xíng
 • de
 • rén
 • men
 •  
 • chuān
 • shàng
 • le
 • hòu
 • hòu
 • de
 • máo
 •  
 •  形形色色的人们,穿上了厚厚的毛衣、
 • wéi
 • shàng
 • le
 • nuǎn
 • nuǎn
 • de
 • wéi
 • jīn
 •  
 • chuān
 • shàng
 • le
 • piāo
 • liàng
 • de
 • xuē
 •  
 • qiē
 • 围上了暖暖的围巾、穿上了漂亮的靴子。一切
 • dōu
 • xiàng
 • dào
 • liàng
 • de
 • fēng
 • jǐng
 • xiàn
 •  
 • ér
 •  
 • rén
 • zǒu
 • zài
 • 都像一道亮丽的风景线。而自己,一个人走在
 • hěn
 • kuān
 • kuò
 • 很宽阔

  新娘坐轿

 •  
 • yǒu
 • xīn
 • niáng
 • chū
 • jià
 •  
 • bàn
 • zhōng
 • jiào
 • zhuì
 • luò
 •  
 • jiào
 • men
 • shù
 • 有个新娘出嫁,半途中轿底坠落。轿夫们束
 • shǒu
 •  
 • xiàng
 • shuō
 •  
 •  
 • xīn
 • niáng
 • néng
 • háng
 •  
 • fēi
 • chéng
 • jiào
 • 手无策,相议说:“新娘不能步行,非乘轿不
 •  
 • huí
 • huàn
 • xīn
 • jiào
 •  
 • yòu
 • tài
 • yuǎn
 • le
 •  
 •  
 • 可,如回去换新轿子,路又太远了。”
 •  
 • xīn
 • niáng
 • shuō
 •  
 •  
 • men
 • zài
 • wài
 • miàn
 • tái
 • jiào
 •  
 • zài
 • miàn
 • zǒu
 • 新娘说:“你们在外面抬轿,我在里面走
 •  
 • shuí
 • kàn
 • chū
 •  
 • jiù
 • háng
 • le
 • ma
 •  
 •  
 • ,谁也看不出,不就行了吗?”

  主要区别

 •  
 •  
 • yǒu
 • zhě
 • wèn
 • wèi
 • zhe
 • míng
 • de
 • wén
 • xué
 • píng
 • jiā
 •  
 •  
 • nín
 • rèn
 •  有读者问一位著名的文学批评家:“您认
 • wéi
 • shí
 • jiǔ
 • shì
 • de
 • wén
 • xué
 • zuò
 • pǐn
 • dāng
 • dài
 • wén
 • xué
 • zuò
 • pǐn
 • zhī
 • jiān
 • 为十九世纪的文学作品与当代文学作品之间
 • de
 • zhǔ
 • yào
 • bié
 • shì
 • shí
 • me
 •  
 •  
 • 的主要区别是什么?”
 •  
 •  
 • píng
 • jiā
 • huí
 • shuō
 •  
 •  
 • zài
 • diǎn
 • xiǎo
 • shuō
 • zhōng
 •  
 • nán
 • zhǔ
 •  批评家回答说:“在古典小说中,男主
 • rén
 • gōng
 • qīn
 • wěn
 • de
 • pèi
 • ǒu
 • bān
 • huì
 • qián
 • 人公亲吻他的配偶一般不会前于
 •  
 •  
 • bǎi
 • shí
 •  
 • ér
 • zài
 • dāng
 • dài
 • xiǎo
 •  第一百五十页;而在当代小