文明

 • 作文字数1250字
 • W
 • wén
 • míng
 • W文明
 • wén
 • míng
 • shì
 • shè
 • huì
 • zhǎn
 • jìn
 • de
 • biāo
 • zhì
 •  
 • shè
 • huì
 • de
 • 文明是社会发展和进步的标志。一个社会的
 • wén
 • míng
 • chéng
 • de
 • gāo
 •  
 • fǎn
 • yìng
 • le
 • zhè
 • shè
 • huì
 • quán
 • chéng
 • yuán
 • zōng
 • 文明程度的高低,反映了这个社会全体成员综
 • zhì
 • de
 • shuǐ
 • píng
 •  
 • 合素质的水平。
 • wén
 • míng
 • xiàn
 • zài
 • měi
 • rén
 • de
 • háng
 • wéi
 • zhǐ
 • shàng
 •  
 • yào
 • yǎng
 • chéng
 • zhěng
 • 文明体现在每个人的行为举止上,要养成整
 • shè
 • huì
 • jiǎng
 • wén
 • míng
 • de
 • fēng
 •  
 • jiù
 • yào
 • cóng
 • měi
 • rén
 • zuò
 •  
 • cóng
 • 个社会讲文明的风气,就要从每个人做起,从
 • zuò
 •  
 • zài
 • cháng
 • shēng
 • huó
 • zhōng
 • péi
 • yǎng
 • wén
 • míng
 • háng
 • wéi
 •  
 • 自己做起,在日常生活中培养自己文明行为。
 • zhōu
 • ēn
 • lái
 • de
 • fēng
 • cǎi
 • 周恩来的风采
 • shì
 • rén
 • chú
 • le
 • jìng
 • pèi
 • zhōu
 • ēn
 • lái
 • de
 • gāo
 • shàng
 • qíng
 • cāo
 •  
 • xiàn
 • shēn
 • jīng
 • shén
 • 世人除了敬佩周恩来的高尚情操、献身精神
 •  
 • jīng
 • míng
 • zhì
 • huì
 • xué
 • shí
 • yuān
 • wài
 •  
 • hái
 • shí
 • fèn
 • yǎng
 • de
 • 、精明智慧和学识渊博外,还十分仰慕他的迷
 • rén
 • fēng
 • cǎi
 •  
 • biǎo
 • zhěng
 • jié
 •  
 • zhǐ
 • wén
 • míng
 •  
 • tài
 • yōu
 •  
 • 人风采。他仪表整洁,举止文明,态度优雅。
 • shēn
 • wéi
 • guó
 • jiā
 • zǒng
 •  
 • dàn
 • zǒng
 • shì
 • qiān
 • gōng
 • yǒu
 •  
 • yuán
 • gěi
 • 他身为国家总理,但总是谦恭有礼,服务员给
 • duān
 • chá
 •  
 • cháng
 • cháng
 • shēn
 • shuāng
 • shǒu
 • jiē
 • guò
 •  
 • bìng
 • wēi
 • xiào
 • diǎn
 • tóu
 • 他端茶,他常常起身双手接过去,并微笑点头
 • biǎo
 • shì
 • gǎn
 • xiè
 •  
 • wài
 • chū
 • shì
 • chá
 •  
 • měi
 • dào
 • chù
 •  
 • zǒng
 • yào
 • 表示感谢;外出视察,每到一处,他总要和服
 • yuán
 •  
 • chú
 • shī
 •  
 • jǐng
 • wèi
 • yuán
 • shǒu
 •  
 • qīn
 • qiē
 • dào
 • xiè
 •  
 • 务员、厨师、警卫员一一握手,亲切地道谢;
 • zài
 • gōng
 • gòng
 • chǎng
 • suǒ
 • zǒng
 • shì
 • fàn
 • zūn
 • shǒu
 • qiē
 • gōng
 • gòng
 • zhì
 •  
 • 在公共场所他总是模范地遵守一切公共秩序,
 • jiàn
 • rén
 • mín
 • qún
 • zhòng
 •  
 • dōu
 • yào
 • wēi
 • zhe
 • xiàng
 • jiā
 • zhāo
 • shǒu
 • zhì
 • 遇见人民群众,他都要微笔着向大家招手致意
 •  
 • měi
 • tiān
 • gōng
 • zuò
 • 18
 • xiǎo
 • shí
 •  
 • měi
 • jiē
 • jiàn
 • wài
 • bīn
 •  
 • zǒng
 • shì
 • ;他每天工作18小时,每次接见外宾,总是提
 • qián
 • dào
 •  
 • zhàn
 • zài
 • mén
 • kǒu
 • jiā
 • shǒu
 •  
 • tài
 • ǎi
 • 前到达,站在门口和大家一一握手,态度和蔼
 • chéng
 • kěn
 •  
 • huì
 • jiàn
 • jié
 • shù
 •  
 • zǒng
 • rén
 • sòng
 • dào
 • mén
 • wài
 •  
 • zhí
 • 诚恳,会见结束,他总把客人送到大门外,直
 • dào
 • chē
 • kāi
 • dòng
 • kāi
 •  
 • wài
 • guó
 • zhě
 • zàn
 • měi
 •  
 •  
 • fán
 • jiàn
 • 到汽车开动离开。外国记者赞美他:“大凡见
 • dào
 • de
 • rén
 •  
 • dōu
 • rèn
 • wéi
 • yǒu
 • zhǒng
 • mèi
 •  
 • jīng
 • míng
 • zhì
 • huì
 • 到他的人,都认为他具有一种魅力,精明智慧
 •  
 • rén
 • pǐn
 • fēi
 • fán
 • ér
 • qiě
 • lìng
 • rén
 • shén
 • wǎng
 •  
 •  
 • ,人品非凡而且令人神往。”
 • zǒng
 • dào
 • qiàn
 • 总理道歉
 • huò
 • rèn
 • ào
 • zǒng
 • shí
 •  
 • yǒu
 • zài
 • jiā
 • shāng
 • chǎng
 • 霍克任澳大利亚总理时,有一次在一家商场
 • nèi
 • wèi
 • lǎo
 • rén
 • jiù
 • yǎng
 • lǎo
 • jīn
 • wèn
 • shēng
 • zhēng
 • zhí
 •  
 • huò
 • 内与一位老人就养老金问题发生争执。霍克一
 • shí
 • chōng
 • dòng
 •  
 • wèi
 • lǎo
 • rén
 •  
 •  
 • chǔn
 • de
 • lǎo
 • jiā
 • huǒ
 •  
 •  
 • lǎo
 • 时冲动,骂那位老人:“愚蠢的老家伙。”老
 • rén
 • yīn
 • gào
 • dào
 • yuàn
 •  
 • huò
 • háng
 • zhě
 • zhāo
 • dài
 • huì
 •  
 • 人因此把他告到法院。霍克举行记者招待会,
 • jiù
 • wén
 • míng
 • de
 • yán
 •  
 • gōng
 • kāi
 • xiàng
 • zhè
 • wèi
 • lǎo
 • zhě
 • dào
 • qiàn
 •  
 • 就自己不文明的语言,公开向这位老者道歉。
 • shuō
 •  
 •  
 • tiān
 • fēi
 • cháng
 • kùn
 • nǎo
 •  
 • dàn
 • zhè
 • néng
 • chéng
 • wéi
 • shǐ
 • 他说:“那天我非常困恼,但这不能成为我使
 • yòng
 • zhǒng
 • cuò
 • de
 • yóu
 •  
 • guǒ
 • què
 • shí
 • shāng
 • hài
 • le
 • de
 • huà
 • 用那种措辞的理由。如果我确实伤害了他的话
 •  
 • yuàn
 • jiù
 • xiàng
 • zhè
 • wèi
 • xiān
 • shēng
 • dào
 • qiàn
 •  
 • chéng
 • qǐng
 • kuān
 • róng
 • de
 • ,我愿意就此向这位先生道歉,诚请宽容我的
 • xùn
 •  
 •  
 • 不逊。”
 • [
 • lùn
 • lùn
 • ]
 • [理论论据]
 • shī
 •  
 • liáng
 •  
 • gōng
 •  
 • jiǎn
 •  
 • ràng
 •  
 • 夫子湿、良、恭、俭、让。
 •  
 • lùn
 • ?
 • xué
 • ér
 •  
 • 《论语?学而》
 • xīn
 • píng
 •  
 • fēi
 • yǒu
 • hán
 • yǎng
 • zhě
 • néng
 • zuò
 •  
 • 心平气和四个字,非有涵养者不能做。
 • hóng
 • shī
 •  
 • yán
 • bié
 •  
 • 弘一大师《格言别录》
 • rén
 • zhě
 • ài
 • rén
 •  
 • yǒu
 • zhě
 • jìng
 • rén
 •  
 • ài
 • rén
 • zhě
 •  
 • rén
 • héng
 • ài
 • zhī
 • 仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之
 •  
 • jìng
 • rén
 • zhě
 •  
 • rén
 • héng
 • jìng
 • zhī
 •  
 • ;敬人者,人恒敬之。
 •  
 • mèng
 • ?
 • lóu
 • xià
 •  
 • 《孟子?离娄下》
 • zhī
 • yòng
 •  
 • wéi
 • guì
 •  
 • 礼之用,和为贵。
 •  
 • lùn
 • ?
 • xué
 • ér
 •  
 • 《论语?学而》
 • yuē
 • zhī
 •  
 • zhī
 •  
 • 约之以礼,驱之以法。
 • sòng
 • ?
 • xún
 •  
 • zhāng
 • zhōu
 • huà
 • xiàng
 •  
 • ?苏洵《张益州画像记》
 • wéi
 • běn
 •  
 • xíng
 • zhèng
 • wéi
 •  
 • 礼乐为本,刑政为末。
 • sòng
 • ?
 • zhé
 •  
 • nán
 • jìn
 • shì
 • wèn
 • sān
 • shǒu
 •  
 • ?苏辙《河南府进士策问三首》
 • yán
 • zhī
 • měi
 •  
 • huáng
 • huáng
 •  
 • 言语之美,穆穆皇皇。
 •  
 • xún
 • ?
 • luè
 •  
 • 《荀子?大略》
 • è
 • yán
 • chū
 • kǒu
 •  
 • gǒu
 • liú
 • ěr
 •  
 • 恶言不出口,苟语不留耳。
 •  
 • dèng
 • ?
 • zhuǎn
 • piān
 •  
 • 《邓析子?转辞篇》
 • yán
 •  
 • zhì
 • tóng
 • zàn
 •  
 • 言得其宜,智愚同赞。
 • táng
 • ?
 • liú
 •  
 • líng
 • běi
 • tíng
 •  
 • ?刘禹锡《武陵北亭记》
 • wén
 • míng
 • jiù
 • shì
 • zào
 • jiù
 • wén
 • míng
 • de
 • rén
 •  
 • 文明就是造就文明的人。
 • [
 • yīng
 • ]
 • luó
 • jīn
 •  
 • gǎn
 • lǎn
 • g
 • guàn
 •  
 • []罗斯金《野橄榄花冠》
 • shí
 • dài
 • de
 • wén
 • míng
 • chéng
 • wéi
 • xià
 • shí
 • dài
 • de
 • féi
 • liào
 •  
 • 一个时代的文明成为下一个时代的肥料。
 • [
 • yīng
 • ]
 • kāng
 • nuò
 •  
 • píng
 • jìng
 • de
 • fén
 •  
 • []康诺利《不平静的坟墓》
 • wén
 • míng
 • de
 • zhēn
 • zhèng
 • yàn
 • zhèng
 • shì
 • rén
 • kǒu
 • tǒng
 • shù
 •  
 • shì
 • chéng
 • 文明的真正验证不是人口统计数字,不是城
 • shì
 • guī
 •  
 • shì
 • nóng
 • zuò
 • de
 • chǎn
 • liàng
 • ??
 • ér
 • shì
 • guó
 • jiā
 • 市规模,也不是农作物的产量??而是一个国家
 • néng
 • zào
 • jiù
 • chū
 • zěn
 • yàng
 • de
 • rén
 •  
 • 能造就出怎样的人。
 • [
 • měi
 • ]
 • ài
 • shēng
 •  
 • wén
 • míng
 •  
 • []爱默生《文明》
 • zēng
 • duō
 • de
 • zhì
 • cái
 • zēng
 • duō
 • de
 • kōng
 • shí
 • jiān
 • shì
 • jìn
 • rén
 • 增多的物质财富和增多的空余时间是促进人
 • lèi
 • wén
 • míng
 • de
 • liǎng
 • yīn
 •  
 • 类文明的两大因素。
 • [
 • yīng
 • ]
 • lèi
 •  
 • bǎo
 • shǒu
 • de
 • yuán
 •  
 • []狄斯累里《保守的原则》
 • men
 • jiǎn
 • zhǐ
 • jiǎ
 • shì
 • wéi
 • le
 • jiě
 • chú
 • de
 • fáng
 • wèi
 • néng
 • 我们剪去指甲不是为了解除自己的防卫能力
 •  
 • qià
 • qià
 • xiàng
 • fǎn
 •  
 • zhè
 • shì
 • wéi
 • le
 • shǐ
 • men
 • xiǎn
 • gèng
 • wén
 • míng
 • ,恰恰相反:这是为了使我们自己显得更文明
 •  
 • zhè
 • yàng
 •  
 • zài
 • men
 • xiān
 • jǐn
 • yòng
 • zhǎo
 • dòu
 • gèng
 • wéi
 • qíng
 • ,这样,在比我们祖先仅用利爪搏斗更为无情
 • de
 • dòu
 • zhēng
 • zhōng
 •  
 • men
 • cái
 • néng
 • bài
 • zhī
 •  
 • 的斗争中,我们才能立于不败之地。
 • [
 • ]
 • lán
 • lóu
 •  
 • chéng
 • shí
 • zhī
 • huān
 •  
 • []皮兰德娄《诚实之欢乐》
 • xiǎng
 • yùn
 • yòng
 • dào
 • zhēn
 • shí
 • de
 • shì
 • shàng
 •  
 • biàn
 • yǒu
 • le
 • wén
 • míng
 •  
 • 把理想运用到真实的事物上,便有了文明。
 • [
 • ]
 • guǒ
 • []雨果
 • fēi
 • shì
 •  
 • fēi
 • tīng
 •  
 • fēi
 • yán
 •  
 • fēi
 • dòng
 • 非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动
 •  
 •  
 • lùn
 • ?
 • yán
 • yuān
 •  
 • 《论语?颜渊》
 • wén
 • míng
 • shì
 • lóng
 • tǒng
 • zào
 • chéng
 • de
 •  
 • shì
 • diǎn
 • de
 • jìn
 • huà
 •  
 • 文明不是笼统造成的,是一点一滴的进化。
 • shì
 • 胡适
 • qīn
 • ài
 • de
 • péng
 • yǒu
 •  
 • qīng
 • chú
 • tóu
 • nǎo
 • de
 • huà
 •  
 • 我亲爱的朋友,清除你头脑里的粗话。
 • [
 • yīng
 • ]
 • yuē
 • hàn
 • xùn
 •  
 • yǐn
 • bào
 • wéi
 • ěr
 •  
 • yuē
 • hàn
 • xùn
 • chuán
 •  
 • []约翰逊,引自鲍斯韦尔《约翰逊传》
 • shuō
 • huà
 • fàng
 • yuán
 • liàng
 •  
 • zhī
 • biàn
 • shì
 • zhī
 •  
 • 说话放肆不可原谅,须知不得体便是无知。
 • [
 • yīng
 • ]
 • lóng
 •  
 • lùn
 • shī
 •  
 • []狄龙《论译诗》
 • qīn
 • shàn
 • chǎn
 • shēng
 • xìng
 •  
 • wén
 • míng
 • dài
 • lái
 • xié
 •  
 • 亲善产生幸福,文明带来和谐。
 • [
 • ]
 • guǒ
 • []雨果
 • zhēn
 • zhèng
 • de
 • wén
 • míng
 • rén
 • zhī
 • dào
 • rén
 • shēng
 • de
 • shǐ
 • mìng
 •  
 • 真正的文明人知道自己人生的使命。
 • [
 • é
 • ]
 • liè
 • ?
 • tuō
 • ěr
 • tài
 • []列夫?托尔斯泰
 • shàn
 • yán
 • nuǎn
 •  
 • shāng
 • yán
 • shēn
 • máo
 •  
 • 善言暖于布帛,伤言深于矛戟。
 •  
 • xún
 • ?
 • róng
 •  
 • 《荀子?荣辱》
 • nǎi
 •  
 • wéi
 • shàn
 •  
 • nán
 • wéi
 • fēi
 •  
 • 奶习礼义,易与为善,难与为非。
 • sòng
 • ?
 • zhé
 • ?苏辙
   

  相关内容

  撑开我的小蓝伞

 • fēng
 • le
 •  
 • lái
 • le
 • 风起了,雾来了
 • chuāng
 • wài
 • piàn
 • lián
 • lián
 • 窗外一片雨涟涟
 • yào
 • yào
 • 不要怕不要急
 • chēng
 • kāi
 • de
 • xiǎo
 • lán
 • sǎn
 • 撑开我的小蓝伞
 • wa
 • yòu
 • shì
 • lán
 • tiān
 • 哇又是一个蓝天
 • lán
 • tiān
 • shàng
 •  
 • yǒu
 • 蓝天上,有那
 • piāo
 • dòng
 • de
 • yún
 • yān
 • 飘动的云烟
 • lán
 • tiān
 • xià
 • 蓝天下
 • yǒu
 • huān
 • de
 • xiào
 • liǎn
 • 有我欢乐的笑脸
 • sǎn
 • wài
 • shēng
 • jiàn
 • 伞外雨声如箭
 • 滴滴答答
 • hǎo
 • xiàng
 • shì
 • shuí
 • zài
 • shàng
 • yán
 • 好像是谁在上课发言
 • sǎn
 • xià
 • xīn
 • qīng
 • quán
 • 伞下心如清泉
 • dīng
 • dīng
 • dāng
 • dāng
 • 丁丁当当
 • chàng
 • 春雨

 •  
 • shā
 • shā
 •  
 • shā
 • shā
 •  
 •  
 • “沙沙,沙沙,”
 •  
 • shā
 • shā
 •  
 • shā
 • shā
 •  
 •  
 • “沙沙,沙沙,”
 • qiān
 • yín
 • xiàn
 •  
 • 牵起银线,
 • lái
 • diàn
 • huà
 •  
 • 打来电话:
 • chūn
 • tiān
 • lái
 •  
 • bié
 • dōng
 • mián
 •  
 • 春天来啦,别冬眠啦。
 • xiǎo
 • tīng
 • le
 •  
 • bīng
 • dòng
 • róng
 • huà
 •  
 • 小河听了,冰冻融化,
 • shù
 • tīng
 • le
 •  
 • chū
 • xīn
 •  
 • 树木听了,发出新芽,
 • xiǎo
 • cǎo
 • tīng
 • le
 •  
 • kāi
 • chū
 • xiān
 • g
 •  
 •  
 • 小草听了,开出鲜花……

  夕阳

 • tài
 • yáng
 • gōng
 • gōng
 • zǒu
 • le
 • tiān
 •  
 • 太阳公公走了一天,
 • lèi
 • miàn
 • hóng
 • ěr
 • chì
 •  
 • 累得面红耳赤,
 • tiào
 • dào
 • zhōng
 •  
 • 他跳到湖中,
 • tiān
 • de
 • láo
 •  
 • 把一天的疲劳浴洗。
 • āi
 • ya
 •  
 • 哎呀!
 • jiàn
 • le
 •  
 • 他不见了,
 • shì
 • shì
 • chén
 • jìn
 • le
 •  
 • 是不是沉进了湖底?
 •  
 • zhā
 • le
 • měng
 •  
 • 不,他扎了一个猛子,
 • èr
 • tiān
 • yòu
 • cóng
 • dōng
 • àn
 •  
 • 第二天又从湖东岸爬起。

  忍让

 • rěn
 • ràng
 • 忍让
 • rěn
 • ràng
 •  
 • shì
 • zhì
 • yǒng
 • de
 • biǎo
 • xiàn
 •  
 • jiào
 • shí
 • de
 • 忍让,是大智大勇的表现,它不计较一时的
 • gāo
 •  
 • yǎn
 • qián
 • de
 • shī
 •  
 • ér
 • shì
 • xiōng
 • huái
 • quán
 •  
 • zhe
 • yǎn
 • wèi
 • lái
 • 高低,眼前的得失,而是胸怀全局,着眼未来
 •  
 • rěn
 • ràng
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • měi
 •  
 • kuān
 • guǎng
 • de
 • xiōng
 • huái
 •  
 • ;忍让,是一种美德,它以宽广的胸怀,无私
 • de
 • xīn
 • líng
 • róng
 • rén
 •  
 • tuán
 • jié
 • rén
 •  
 • gǎn
 • huà
 • rén
 •  
 • rěn
 • ràng
 •  
 • shì
 • 的心灵去容纳人,团结人,感化人。忍让,是
 • zhǒng
 • xiū
 • yǎng
 •  
 • miàn
 • duì
 • róng
 • huǐ
 •  
 • jīng
 • 一种修养,它面对荣辱毁誉,不惊不喜

  云朵

 • tài
 • yáng
 • jīng
 • hěn
 • gāo
 • le
 •  
 • shàng
 • yáo
 • yìng
 • zhe
 • sāng
 • shù
 • zhī
 • de
 • suì
 • yǐng
 • 太阳已经很高了,野路上摇映着桑树枝的碎影
 •  
 • jìng
 • de
 • zhǎng
 • kōng
 •  
 • shí
 • shí
 • fēi
 • guò
 • kuài
 • bái
 • yún
 •  
 • jǐng
 • jiù
 • 。净碧的长空里,时时飞过一块白云,野景就
 • huì
 • biàn
 • biàn
 • guāng
 • xiàn
 •  
 • gāo
 • shuǐ
 • tián
 • zhōng
 • jiān
 • de
 • duō
 • de
 • 立刻会变一变光线,高地和水田中间的许多的
 • de
 • shēng
 •  
 • jiù
 • huì
 • míng
 • céng
 • àn
 • céng
 • de
 • dòng
 • huí
 •  
 • 绿色的生物,就会明一层暗一层的移动一回。
 • shù
 • zhī
 • shàng
 • de
 • qiū
 • chán
 • huì
 • shí
 • jìn
 • zhù
 • xiǎng
 •  
 • děng
 • zài
 • 树枝上的秋蝉也会一时噤住不响,等一忽再

  热门内容

  最不受宝宝欢迎的八种妈妈

 • zuì
 • jìn
 •  
 • jiā
 • de
 • ér
 • tóng
 • jiāo
 • zhuān
 • jiā
 •  
 • duì
 • quán
 • guó
 • 最近,加拿大的儿童教育专家,对全国各地
 • 120
 • suǒ
 • yòu
 • ér
 • yuán
 • zhōng
 • 2000
 • míng
 • ér
 • tóng
 • zuò
 • le
 • zhuān
 • 120余所幼儿园中2000余名儿童做了一次专题
 • diào
 • chá
 •  
 • diào
 • chá
 • de
 • zhōng
 • xīn
 • shì
 •  
 • huān
 • yǒu
 • xiē
 • biǎo
 • 调查。调查的中心是:你不喜欢妈妈有哪些表
 • xiàn
 •  
 • tǒng
 • jié
 • guǒ
 • xiǎn
 • shì
 •  
 • yǒu
 • 8
 • zhǒng
 • jiào
 • zhōng
 • shòu
 • 现?统计结果显示:有8种妈妈比较集中地不受
 • hái
 • men
 • huān
 • yíng
 •  
 • 孩子们欢迎。

  生日餐会

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • cān
 • jiā
 • mèng
 • de
 • shēng
 •  
 • zài
 • shàng
 •  今天我去参加李梦琦的生日,在路上我
 • fēi
 • cháng
 • xìng
 • fèn
 •  
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • fàng
 • shǔ
 • jiǎ
 • zhī
 • hòu
 • tóng
 • xué
 • men
 • jiù
 • 非常兴奋,那是因为放暑假之后我和同学们就
 • zài
 • méi
 • zài
 • guò
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • yòu
 • men
 • zài
 • le
 • 再也没在一起过,想到又可以和他们在一起了
 •  
 • xīn
 • béng
 • duō
 • gāo
 • xìng
 • le
 •  
 • 。我心里甭提多高兴了。
 •  
 •  
 • dāng
 • gǎn
 • dào
 • shí
 • suǒ
 • yǒu
 • rén
 • dōu
 • jīng
 • dōu
 • jīng
 • dào
 • le
 •  当我赶到时所有人都已经都已经到齐了
 •  
 • 。我

  楼顶观日落

 •  
 •  
 • huān
 • qún
 • xīng
 • càn
 • làn
 • de
 • kōng
 •  
 • huān
 • chū
 • shí
 • de
 •  我喜欢群星灿烂的夜空,喜欢日出时的
 • rén
 • chén
 • jǐng
 •  
 • dàn
 • gèng
 • jiā
 • huān
 • yáng
 • xià
 • shí
 • de
 • zhuàng
 • guān
 • jǐng
 • 迷人晨景,但我更加喜欢夕阳西下时的壮观景
 • xiàng
 •  
 •  
 • 象。 
 •  
 •  
 • shì
 • shǔ
 • jiǎ
 • de
 • xīng
 • de
 • xià
 •  
 •  那是暑假的一个星期日的下午,我特意
 • dēng
 • shàng
 • le
 • jiā
 • duì
 • miàn
 • de
 • 16
 • céng
 • lóu
 • dǐng
 •  
 • zài
 • zhè
 •  
 • 登上了我家对面的16层楼顶,在这里,我极目
 • tiào
 • wàng
 •  
 • zhè
 • shì
 •  
 • 眺望。这是,

  宝宝屁多很正常

 • xīn
 • shēng
 • ér
 • fàng
 • jiào
 • duō
 •  
 • bān
 • zhè
 • shì
 • zhèng
 • cháng
 • xiàn
 • xiàng
 •  
 • 新生儿放屁比较多,一般这是正常现象,不
 • rán
 • zěn
 • me
 • yǒu
 •  
 • xiǎo
 • hái
 •  
 • de
 • ne
 •  
 • dǎo
 • shì
 • xīn
 • shēng
 • ér
 • zhǎng
 • 然怎么有“小屁孩”的戏语呢。倒是新生儿长
 • shí
 • jiān
 • fàng
 •  
 • yào
 • jiǎn
 • chá
 • shì
 • fǒu
 • wéi
 • gāng
 • zhèng
 • huò
 • gāng
 • mén
 • 时间不放批,要检查是否为无肛症或肛门发育
 • quán
 • ne
 •  
 • fàng
 • de
 • yīn
 • wéi
 • cháng
 • zǒng
 • shì
 • zài
 • 不全呢。放屁的机理因为肠子总是在
 • duàn
 • dòng
 • zhe
 •  
 • zhī
 • yào
 • cháng
 • dòng
 • cún
 • zài
 • 不断地蠕动着,只要肠蠕动存在

  给灾区小朋友的一封信

 •  
 •  
 • qīn
 • ài
 • de
 • zāi
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • men
 •  
 •  亲爱的灾区小朋友们:
 •  
 •  
 • zài
 • 2009
 • nián
 • xīn
 • nián
 • lái
 • lín
 • zhī
 •  
 • zhí
 • huān
 • qìng
 • jiē
 •  在2009年新年来临之际,值此欢庆节日
 • zhī
 • shí
 •  
 • xiàng
 • men
 • biǎo
 • shì
 • xīn
 • nián
 • de
 • wèn
 • hòu
 • zhù
 • !
 • zhù
 • men
 • 之时,我向你们表示新年的问候与祝福!祝你们
 • kuài
 • !
 • xué
 • jìn
 • !
 • yuàn
 • men
 • zǎo
 • huī
 • zhèng
 • cháng
 • shēng
 • huó
 •  
 • 快乐!学习进步!愿你们早日恢复正常生活,抹
 • xīn
 • zhōng
 • de
 • yīn
 • mái
 • !
 • qǐng
 • men
 • xiàng
 • xìn
 •  
 • yuǎn
 • zài
 • tiān
 • 去心中的阴霾!请你们相信,远在天