x光

伦琴与

 •  
 •  
 • xiàn
 • zài
 • jìn
 • háng
 • shēn
 • jiǎn
 • chá
 •  
 • zuò
 • x
 • guāng
 • tòu
 • shì
 •  
 • jīng
 • chéng
 •  现在进行身体检查,做 x光透视,已经成
 • le
 • cháng
 • guī
 •  
 • duō
 • bìng
 • de
 • zhěn
 • duàn
 •  
 • dōu
 • kāi
 • x
 • guāng
 • tòu
 • shì
 • 了常规。许多疾病的诊断,都离不开 x光透视
 •  
 • yǒu
 • shí
 • hái
 • yào
 • pāi
 • chéng
 • jiāo
 • piàn
 •  
 • X
 • guāng
 • shì
 • shuí
 • xiàn
 • de
 • ne
 •  
 • wéi
 • ,有时还要拍成胶片。X光是谁发现的呢?为
 • shí
 • me
 • chēng
 • wéi
 • x
 • shè
 • xiàn
 • ne
 •  
 • X
 • guāng
 • xué
 • shàng
 • chēng
 • zuò
 • x
 • shè
 • xiàn
 •  
 • 什么称为 x射线呢?X光科学上称做 x射线,它
 • shì
 • guó
 • xué
 • jiā
 • lún
 • qín
 • xiàn
 • de
 •  
 • 是德国科学家伦琴发现的,

  对人既有利又有弊的

 • 1895
 • nián
 •  
 • guó
 • de
 • xué
 • jiā
 • lún
 • qín
 • xiàn
 • le
 • x
 • shè
 • 1895年,德国的物理学家伦琴发现了 x
 • xiàn
 •  
 • yóu
 • zhè
 • zhǒng
 • shè
 • xiàn
 • yǒu
 • shǎo
 • miào
 • de
 • xìng
 • zhì
 •  
 • yīn
 • 线。由于这种射线具有不少奇妙的性质,因此
 •  
 • shǎo
 • rén
 • dōu
 • duì
 • gǎn
 • xìng
 •  
 • yǒu
 • wèi
 • shēng
 • jiào
 • ?
 • ,不少人都对它感兴趣。有一位医生叫哈勒?
 • ài
 • huá
 •  
 • jiù
 • shè
 • yīng
 • yòng
 • dào
 • le
 • xué
 • fāng
 • miàn
 •  
 • 爱德华,他就设法把它应用到了医学方面,把
 • biàn
 • chéng
 • le
 • xiàng
 • bìng
 • zuò
 • dòu
 • zhēng
 • de
 •  
 • 它变成了向病魔作斗争的武器。

  对人既有利又有弊的

 • 1895
 • nián
 •  
 • guó
 • de
 • xué
 • jiā
 • lún
 • qín
 • xiàn
 • le
 • x
 • shè
 • 1895年,德国的物理学家伦琴发现了 x
 • xiàn
 •  
 • yóu
 • zhè
 • zhǒng
 • shè
 • xiàn
 • yǒu
 • shǎo
 • miào
 • de
 • xìng
 • zhì
 •  
 • yīn
 • 线。由于这种射线具有不少奇妙的性质,因此
 •  
 • shǎo
 • rén
 • dōu
 • duì
 • gǎn
 • xìng
 •  
 • yǒu
 • wèi
 • shēng
 • jiào
 • ?
 • ,不少人都对它感兴趣。有一位医生叫哈勒?
 • ài
 • huá
 •  
 • jiù
 • shè
 • yīng
 • yòng
 • dào
 • xué
 • fāng
 • miàn
 •  
 • 爱德华,他就设法把它应用到医学方面,把它
 • biàn
 • chéng
 • le
 • xiàng
 • bìng
 • zuò
 • dòu
 • zhēng
 • de
 •  
 • 变成了向病魔作斗争的武器。一