ouoop

ouoop;,//

 •  
 •  
 • xuān
 • yuán
 • líng
 • tīng
 • le
 •  
 • xiǎo
 • xīn
 • wèn
 •  
 •  
 • liàn
 • dào
 •  轩辕凌听了,小心翼翼地问:“那练到
 • néng
 • zài
 • yóu
 • kāi
 • hòu
 • mén
 • de
 • shuǐ
 • píng
 • gài
 • shì
 • zěn
 • me
 • yàng
 •  
 •  
 • tóng
 • 能在游戏里开后门的水平大概是怎么样?”同
 • shí
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • zhù
 • dǎo
 •  
 • shuǐ
 • píng
 • qiān
 • wàn
 • bié
 • tài
 • gāo
 • le
 •  
 • rán
 • 时,心中不住祈祷:水平千万别太高了,不然
 • nián
 • yuè
 • cái
 • néng
 • huí
 •  
 • 我何年何月才能回去。
 •  
 •  
 •  
 • ēn
 •  
 •  
 • chà
 • duō
 • píng
 • rén
 • de
 • shí
 • huǐ
 •  “恩……差不多可以凭一个人的实力毁
 • miè
 • 灭一个