Z

歇后语大全

 •  
 •  
 • huò
 • xiè
 • huò
 • ------
 • méi
 • jìn
 •  
 •  
 •  杂货铺卸货------没进步(布)
 •  
 •  
 • zǎi
 • xiàng
 • de
 • qiān
 • jīn
 • ------
 • chóu
 • jià
 • chū
 •  宰相的千金------不愁嫁不出去
 •  
 •  
 • zǎi
 • xiàng
 • de
 • qiān
 • jīn
 • huáng
 • de
 • ------
 • méi
 • rén
 •  宰相的千金皇帝的女------不怕没人
 • yào
 •  
 •  
 • zǎo
 • chūn
 • de
 • táo
 • g
 • ------
 • hóng
 • jiǔ
 •  早春的桃花------红不久
 •  
 •  
 • zǎo
 • shàng
 • de
 • lín
 • zhōng
 • niǎo
 • ---
 •  早上的林中鸟---

  蒙面超人amp;#8226;Z

 • 25
 • shì
 • de
 • tiān
 •  
 • de
 • guài
 • shòu
 • dào
 • qiú
 • 25世纪的一天,一个巨大的怪兽到地球
 • shàng
 • lái
 • huài
 •  
 • yào
 • qiú
 • huǐ
 • miè
 •  
 • kǒu
 • shuǐ
 • 上来破坏,它似乎要把地球毁灭,一口气把水
 • quán
 • guāng
 • le
 •  
 • rén
 • men
 • kǒu
 • le
 •  
 • dào
 • chù
 • qiǎng
 • shuǐ
 •  
 • 全部喝光了,人们口渴极了,到处抢水喝。
 •  
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • jiào
 •  
 • lán
 • tiān
 •  
 • de
 • shì
 • chū
 •  这时,一个叫“特兰天”的大力士拿出
 • biàn
 • shēn
 • zǒu
 • dào
 • méi
 • rén
 • de
 • fāng
 • biàn
 • chéng
 • le
 • 变身器走到没人的地方变成了