W

歇后语大全

 •  
 •  
 • wēn
 • shuǐ
 • huì
 • bǐng
 •  
 •  
 • xīn
 • liáng
 •  温水烩饼子——皮热心凉
 •  
 •  
 • wēn
 • shuǐ
 • tàng
 • máo
 •  
 •  
 • nán
 • chě
 •  温水烫鸡毛——难扯
 •  
 •  
 • wēn
 • shuǐ
 • zhǔ
 • bǎn
 •  
 •  
 • bàn
 • shēng
 • shú
 •  温水煮板栗——半生不熟
 •  
 •  
 • wēn
 • huǒ
 • bào
 • niú
 • ròu
 •  
 •  
 • màn
 • gōng
 •  温火爆牛肉——慢工夫
 •  
 •  
 • wēn
 • tāng
 • zhǔ
 • biē
 •  
 •  
 • huó
 •  温汤里煮鳖——不死不活
 •  
 •  
 • zhe
 • ěr
 • duǒ
 • fàng
 • pào
 •  
 •  
 • tīng
 • piān
 • tīng
 • jiàn
 •  捂着耳朵放炮——怕听偏听见
 •  
 •  
 • zhe
 • qián
 • bāo
 • zhuō
 • zéi
 •  
 •  
 • duō
 • jiā
 • fèn
 • xīn
 •  捂着钱包捉贼——多加一份不心