T

歇后语大全

 •  
 •  
 • niàn
 • de
 • jīng
 •  
 • bài
 • de
 •  
 •  
 • gàn
 • rǎo
 •  他念他的经,我拜我的佛——互不干扰
 •  
 •  
 • de
 • qiú
 •  
 •  
 •  
 •  踏破的皮球———肚子气
 •  
 •  
 • (
 • zhèng
 • zài
 • shēng
 • mèn
 •  
 •  
 •  (比喻正在生闷气。)
 •  
 •  
 • táng
 • niē
 • de
 • rén
 •  
 •  
 •  
 • chuī
 • jiù
 • huà
 •  糖捏的人———吹就化
 •  
 •  
 • táng
 • dāng
 • chē
 •  
 •  
 • liàng
 •  螳臂当车——不自量
 •  
 •  
 • táng
 • láng
 • luò
 • guō
 •  
 •  
 • quán
 • shēn
 • dōu
 • le
 •  螳螂落锅——全身都酥了
 •  
 •  
 • táng
 • láng
 • zuǐ
 •  
 •  
 • qiáo
 •  螳螂肚子蛤蟆嘴——瞧你