E

“力量倍增器”

 •  
 •  
 • kōng
 • zhōng
 • jǐng
 • zhǐ
 • huī
 • yǒu
 •  
 • qiān
 • yǎn
 •  
 • zhī
 • chēng
 •  
 •  空中预警指挥机素有“千里眼”之称。它
 • shí
 • shàng
 • shì
 • jiāng
 • miàn
 • léi
 • bān
 • dào
 • fēi
 • shàng
 •  
 • dàn
 • gōng
 • néng
 • què
 • 实际上是将地面雷达搬到飞机上,但其功能却
 • yuǎn
 • yuǎn
 • chāo
 • guò
 • le
 • miàn
 • fáng
 • kōng
 • jǐng
 • jiè
 • léi
 •  
 • jǐng
 • shì
 • 远远超过了地面防空警戒雷达。预警机是以预
 • jǐng
 • léi
 • wéi
 • xīn
 •  
 • pèi
 • duō
 • zhǒng
 • tōng
 • xìn
 • shè
 • bèi
 •  
 • dǎo
 • háng
 • shè
 • bèi
 • 警雷达为核心,配以多种通信设备、导航设备
 • diàn
 • shè
 • bèi
 •  
 • chéng
 • wán
 • zhěng
 • de
 • kōng
 • zhōng
 • 及其他电子设备,组成一个完整的空中

  歇后语大全

 •  
 •  
 • é
 • dàn
 • shí
 • diē
 • jìn
 • péng
 •  
 •  
 • qiān
 • guà
 •  鹅蛋石跌进刺蓬里——无牵无挂
 •  
 •  
 •  
 • méi
 • yǒu
 • guà
 • niàn
 • zhī
 • chù
 •  
 •  
 •  (比喻没有挂念之处。)
 •  
 •  
 • ér
 • yǎng
 • niáng
 •  
 •  
 • bái
 • téng
 • le
 • chǎng
 •  儿子不养娘——白疼了一场
 •  
 •  
 • èr
 • chǐ
 • gōu
 • náo
 • yǎng
 •  
 •  
 • shì
 • yìng
 • shǒu
 •  二齿钩子挠痒——是把硬手
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • néng
 • shǒu
 •  
 •  
 •  (比喻是个能手。)
 •  
 •  
 • èr
 • fèn
 • qián
 • kāi
 • dāng
 •  
 •  
 • zhōu
 • zhuǎn
 • kāi
 •  二分钱开当铺——周转不开
 •  
 •  
 • èr
 • liú
 •  
 •  
 • diào
 • ér
 •  二流子打鼓——吊儿

  我是S.H.E.的歌迷

 •  
 •  
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • shǒu
 • zhōng
 • huān
 • de
 • jiù
 • S.H.E.
 •  
 • shì
 •  有很多歌手中我喜欢的就S.H.E.,我是
 • jiào
 • S.H.E.
 • de
 •  
 • hěn
 • huān
 • men
 •  
 • 一个叫S.H.E.组合的歌迷,我很喜欢她们。
 • S.H.E.
 • hěn
 • piāo
 • liàng
 •  
 • chàng
 • liú
 • ,
 • zài
 • xīn
 • zhōng
 • méi
 • rén
 • S.H.E.很漂亮,唱歌一流,在我心中没人
 • néng
 • dài
 • men
 •  
 • hěn
 • huān
 • men
 • de
 • ,
 • shì
 • zhēn
 • de
 • zhēn
 • 能代替她们,我很喜欢她们的歌曲,是真的真
 • de
 • hěn
 • hǎo
 • tīng
 • 的很好听