C

奇怪的“3C48”和“3C273”

 •  
 •  
 • èr
 • shì
 • jiè
 • zhàn
 • hòu
 •  
 • suí
 • zhe
 • léi
 • shù
 • de
 • duàn
 •  第二次世界大战后,随着雷达技术的不断
 • zhǎn
 •  
 • shè
 • diàn
 • tiān
 • wén
 • xué
 • huò
 • hěn
 • kuài
 • de
 • zhǎn
 •  
 • yīng
 • guó
 • jiàn
 • 发展,射电天文学也获得很快的发展。英国剑
 • qiáo
 • xué
 • wéi
 • suǒ
 • xiàn
 • de
 • shè
 • diàn
 • yuán
 • biān
 • hào
 •  
 • 1950
 • nián
 • biān
 • zhì
 • de
 • 桥大学为所发现的射电源编号,1950年编制的
 • shè
 • diàn
 • yuán
 • biǎo
 • jiào
 • zuò
 • 1C
 •  
 • 1956
 • nián
 • biān
 • de
 • biǎo
 • chēng
 • 3C
 •  
 • zhōng
 • 3C
 • 射电源表叫做1C1956年编的表称3C。其中3C
 • 48
 • 3C273
 • shì
 • liǎng
 • 483C273是两

  歇后语大全

 •  
 •  
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • zhuō
 • cáng
 •  
 •  
 • chù
 • cáng
 • shēn
 •  操场上捉迷藏——无处藏身
 •  
 •  
 • yān
 • zhī
 • fěn
 • jìn
 • guān
 • cái
 •  
 •  
 • yào
 • miàn
 •  擦胭脂粉进棺材——死要面子
 •  
 •  
 •  
 • fēi
 • cháng
 • hǎo
 • liǎn
 •  
 •  
 •  (比喻非常好脸。)
 •  
 •  
 • cái
 • zhuǎn
 • xiàng
 •  
 •  
 • zǒu
 • suàn
 • zhàng
 •  财迷转向——走路算帐
 •  
 •  
 •  
 • zǒng
 • shì
 • zài
 • suàn
 •  
 •  (比喻总是在算计)
 •  
 •  
 • cái
 • shén
 • fàng
 • zhàng
 •  
 •  
 •  财神爷放帐——无利可图
 •  
 •  
 •  
 • móu
 • dào
 • hǎo
 • chù
 •  
 •  
 •  (比喻谋取不到好处。)
 •  
 •  
 • cái
 •  财

  我的“C”天空[转载]

 • 2004
 • yáng
 • zhōu
 • shì
 • zhōng
 • kǎo
 • mǎn
 • fèn
 • zuò
 • wén
 •  
 • 2004扬州市中考满分作文 
 •  
 •  
 • de
 •  
 • C
 •  
 • tiān
 • kōng
 •  我的“C”天空
 • C
 •  
 • shì
 • shí
 • me
 •  
 •  
 • C
 •  
 • jiù
 • shì
 •  
 • computer
 •  
 •  
 • C”是什么?“C”就是“computer”(
 • diàn
 • nǎo
 •  
 •  
 • diàn
 • nǎo
 • jiù
 • shì
 • de
 • tiān
 • kōng
 •  
 • fēi
 • xiáng
 • jiān
 •  
 • zhēn
 •  
 • 电脑)。电脑就是我的天空,飞翔其间,真“
 • ràng
 • huān
 • ràng
 • yōu
 •  
 •  
 • 让我欢喜让我忧”。
 •  
 •  
 • jiā
 •  我家

  我的“C”天空[转载]

 • 2004
 • yáng
 • zhōu
 • shì
 • zhōng
 • kǎo
 • mǎn
 • fèn
 • zuò
 • wén
 •  
 • 2004扬州市中考满分作文 
 •  
 •  
 • de
 •  
 • C
 •  
 • tiān
 • kōng
 •  我的“C”天空
 • C
 •  
 • shì
 • shí
 • me
 •  
 •  
 • C
 •  
 • jiù
 • shì
 •  
 • computer
 •  
 •  
 • C”是什么?“C”就是“computer”(
 • diàn
 • nǎo
 •  
 •  
 • diàn
 • nǎo
 • jiù
 • shì
 • de
 • tiān
 • kōng
 •  
 • fēi
 • xiáng
 • jiān
 •  
 • zhēn
 •  
 • 电脑)。电脑就是我的天空,飞翔其间,真“
 • ràng
 • huān
 • ràng
 • yōu
 •  
 •  
 • 让我欢喜让我忧”。
 •  
 •  
 • jiā
 •  我家