魔笔

魔笔

 •  
 •  
 • chī
 • zǎo
 • fàn
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • shuō
 • le
 • jiàn
 • shēng
 • zài
 •  吃早饭的时候,妈妈说了一件发生在
 • de
 • shì
 • qíng
 •  
 • jīn
 • tiān
 • shì
 • nóng
 • sān
 • shí
 •  
 • zài
 • shàng
 • suǒ
 • 夜里的事情。今天是农历三十,可她在上厕所
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • le
 • yuán
 • yuán
 • de
 • yuè
 • liàng
 •  
 • shì
 • diǎn
 • duō
 • 的时候,看见了圆圆的月亮。那是夜里一点多
 • zhōng
 •  
 • yuè
 • liàng
 • hǎo
 •  
 • xiàng
 • guō
 • gài
 •  
 • zhào
 • jiù
 • gēn
 • bái
 • 钟,月亮好大,像个大锅盖,照得屋里就跟白
 • tiān
 • yàng
 •  
 • ér
 • qiě
 • fǎng
 • jiù
 • zài
 • jiā
 • yuàn
 • de
 • shàng
 • kōng
 • 天一样,而且它仿佛就在自家院子的上空

  魔笔

 •  
 •  
 • jiǎ
 • yǒu
 • zhī
 • chōng
 • mǎn
 • de
 •  
 •  假如我有一支充满魔力的笔,
 •  
 •  
 • huì
 • jiè
 • yòng
 • cǎi
 • hóng
 • de
 • yán
 •  
 •  我会借用彩虹的颜色,
 •  
 •  
 • huà
 • chū
 • cǎi
 •  
 •  画出五彩,
 •  
 •  
 • chōng
 • mǎn
 • píng
 • de
 • shì
 • jiè
 •  
 •  充满和平的世界。
 •  
 •  
 • huì
 • huà
 • shàng
 • shàng
 • qiān
 • wàn
 • shuāng
 • yǎn
 • jīng
 •  
 •  我会画上上千万双眼睛。
 •  
 •  
 • men
 • pèi
 • zài
 • máng
 • rén
 • de
 • yǎn
 • jīng
 • shàng
 •  
 •  把它们配在盲人的眼睛上,
 •  
 •  
 • zhè
 • yàng
 •  这样他