霓虹灯

漂亮的霓虹灯

 •  
 •  
 • jiàng
 • lín
 • le
 •  
 • chéng
 • shì
 • wàn
 • jiā
 • dēng
 • huǒ
 •  
 • jiē
 • dào
 • shàng
 •  夜幕降临了,城市里万家灯火。街道上一
 • tiáo
 • tiáo
 • dēng
 • de
 • zhǎng
 • lóng
 •  
 • gāo
 • de
 • zhù
 • shàng
 • guāng
 • shí
 • de
 • 条条灯的长龙,高大的建筑物披上五光十色的
 • cǎi
 • dēng
 •  
 • hóng
 • dēng
 •  
 • zhēng
 • dòu
 • yàn
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • shì
 • zài
 • bàn
 • shèng
 • 彩灯、霓虹灯,争奇斗艳,就象是在举办盛大
 • de
 • shù
 • dēng
 • zhǎn
 •  
 • 的艺术灯展。
 •  
 •  
 • zài
 • qiān
 • bǎi
 • zhǒng
 • dēng
 • zhōng
 • yào
 • shù
 • hóng
 • dēng
 • zuì
 • měi
 •  
 •  在千百种灯中要数霓虹灯最美丽。它不
 • jǐn
 • néng
 • fàng
 • shè
 • chū
 • cuǐ
 • càn
 • duó
 • 仅能放射出璀璨夺目

  烟花鞭炮与霓虹灯

 •  
 •  
 • yào
 • guò
 • yuán
 • xiāo
 • jiē
 • le
 •  
 • xiàn
 • zài
 • jiě
 • jìn
 • fàng
 • yān
 • g
 • biān
 • pào
 •  
 •  要过元宵节了,现在解禁放烟花鞭炮,
 • yǒu
 • rén
 • jiā
 • mǎi
 • le
 • hěn
 • duō
 • yān
 • huǒ
 • zhǔn
 • bèi
 • yuán
 • xiāo
 • jiē
 • de
 • shí
 • hòu
 • rán
 • 有一户人家买了很多烟火准备元宵节的时候燃
 • fàng
 •  
 • shì
 • jiù
 • men
 • fàng
 • zài
 • yáng
 • tái
 •  
 • 放,于是就把它们放在阳台那里。
 •  
 •  
 • jiàng
 • lín
 •  
 • yān
 • g
 • biān
 • pào
 • zhèng
 • zài
 • guān
 • shǎng
 • jǐng
 • shí
 •  
 •  夜幕降临,烟花鞭炮正在观赏夜景时,
 • yān
 • huǒ
 • tīng
 • dào
 • yáng
 • tái
 • shuō
 • huà
 •  
 •  
 • hóng
 • dēng
 •  
 • xiè
 • xiè
 • 烟火听到阳台说话:“霓虹灯,谢谢

  霓虹灯

 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • jiàng
 • lín
 • shí
 •  
 • měi
 • tiáo
 • jiē
 •  
 • měi
 • dòng
 • lóu
 • de
 •  每当夜幕降临时,每条街,每栋楼的霓
 • hóng
 • dēng
 • zhēn
 • shì
 • shù
 • shèng
 • shù
 • ā
 •  
 • běi
 • jiē
 •  
 • nán
 • xīn
 • jiē
 •  
 • dōng
 • 虹灯真是数不胜数啊!北大街、南新街、东大
 • jiē
 • děng
 • dōu
 • liàng
 • le
 • xuàn
 • duō
 • cǎi
 • de
 • hóng
 • dēng
 •  
 • shì
 • zuì
 • 街等都亮起了绚丽多彩的霓虹灯。可是我最喜
 • huān
 • de
 • yào
 • shù
 • tóng
 • fèng
 • xiáng
 • jiǔ
 • diàn
 •  
 • xiàng
 • zhōu
 • wéi
 • de
 • dēng
 • le
 •  
 • 欢的要数桐凤祥酒店,橡皮坝周围的灯了。
 •  
 •  
 • tóng
 • fèng
 • xiáng
 • jiǔ
 • diàn
 • de
 • hóng
 • dēng
 • shì
 • yǒu
 •  桐凤祥酒店的霓虹灯是有