钻木取火

钻木取火的传说

 •  
 •  
 • yuán
 • shǐ
 • rén
 • qún
 • dào
 • shì
 • gōng
 • shè
 • chū
 • rén
 • lèi
 • shēng
 • huó
 • shì
 •  原始人群到氏族公社初期人类生活是
 • zěn
 • yàng
 • jìn
 • huà
 • de
 •  
 • guó
 • dài
 • yǒu
 • duō
 • chuán
 • shuō
 •  
 • chuán
 • shuō
 • zhōng
 • 怎样进化的,我国古代也有许多传说。传说中
 • yǒu
 • xiē
 • rén
 •  
 • zhè
 • xiē
 • rén
 • wǎng
 • wǎng
 • shì
 • shǒu
 • lǐng
 •  
 • yòu
 • shì
 • 有一些大人物,这些人往往既是首领,又是一
 • míng
 • jiā
 •  
 • zhè
 • zhǒng
 • chuán
 • shuō
 • duō
 • bàn
 • shì
 • rén
 • gēn
 • yuǎn
 • shí
 • dài
 • 个发明家。这种传说多半是古人根据远古时代
 • de
 • yuán
 • shǐ
 • rén
 • shēng
 • huó
 • xiǎng
 • xiàng
 • chū
 • lái
 • de
 •  
 • 的原始人生活想象出来的。
 •  
 •  
 • yuán
 •  原