追悼会上放相声

追悼会上放相声

 • 1986
 • nián
 • 10
 • yuè
 • 22
 • xià
 •  
 • shàng
 • hǎi
 • bǎo
 • xìng
 • bìn
 • 19861022日下午,上海西宝兴路殡仪
 • guǎn
 • xiǎo
 • tīng
 • háng
 • zhe
 • āi
 • dào
 • jiǎng
 • míng
 • xīng
 • de
 • zhuī
 • dào
 • huì
 •  
 • zhèng
 • dāng
 • qīn
 • 馆一小厅举行着哀悼蒋明星的追悼会。正当亲
 • yǒu
 • men
 • chuí
 • shǒu
 • zhī
 •  
 • yīn
 • chū
 • le
 • duàn
 • xiàng
 • shēng
 •  
 • shǐ
 • 友们垂首之际,录音机里播出了一段相声,使
 • cān
 • jiā
 • zhuī
 • dào
 • huì
 • de
 • qīn
 • yǒu
 • men
 • píng
 • tiān
 • le
 • fèn
 • niàn
 • zhī
 • qíng
 •  
 •  
 • 参加追悼会的亲友们平添了一分思念之情……
 •  
 •  
 • zhě
 • jiǎng
 • míng
 • xīng
 •  
 • nián
 • jǐn
 •  死者蒋明星,年仅