近代科技

快速发展的近代科技

 •  
 •  
 • jìn
 • dài
 • xué
 • de
 • zuì
 • diǎn
 • shì
 • yòng
 • shí
 • yàn
 • fāng
 • shù
 • xué
 •  近代科学的最大特点是用实验方法和数学
 • shǒu
 • duàn
 • yán
 • jiū
 • rán
 • jiè
 •  
 • zhè
 • shì
 • rén
 • lèi
 • rán
 • jiè
 • duì
 • huà
 • de
 • 手段研究自然界,这是人类与自然界对话的特
 • shū
 • fāng
 • shì
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • xué
 • shù
 • de
 • zhǎn
 • kāi
 • shǐ
 • 殊方式。这一时期,科学技术的发展开始打破
 • le
 • guó
 • jiā
 • de
 • jiè
 • xiàn
 •  
 • tiān
 • wén
 • xué
 •  
 • xué
 •  
 • shù
 • xué
 •  
 • 了国家和地域的界限,天文学、力学、数学、
 • shēng
 • xué
 •  
 • huà
 • xué
 •  
 • xué
 • děng
 • xué
 • dōu
 • dào
 • le
 • 生物学、化学、物理学等学科都得到了

  洋务运动与近代科技的发展

 •  
 •  
 • cóng
 • 19
 • shì
 • 60
 • nián
 • dài
 • dào
 • 90
 • nián
 • dài
 • de
 • 35
 • nián
 • shí
 • jiān
 •  
 •  从19世纪60年代到90年代的35年时间,历
 • shǐ
 • xué
 • jiè
 • jīng
 • cháng
 • chēng
 • wéi
 •  
 • yáng
 • yùn
 • dòng
 •  
 • shí
 •  
 • zhè
 • shí
 • 史学界经常把它称为“洋务运动”时期。这时
 •  
 • qīng
 • cháo
 • shàng
 • céng
 • tǒng
 • zhì
 • tuán
 • zài
 • guó
 • nèi
 • wài
 • zhèng
 • fāng
 • miàn
 • yǒu
 • ,清朝上层统治集团在国内外政策方面有一个
 • jiào
 • de
 • biàn
 • huà
 •  
 • xiān
 • le
 • zhèn
 • xìng
 • bàn
 • yáng
 • cháo
 •  
 • suǒ
 • wèi
 • 较大的变化,掀起了一阵兴办洋务热潮。所谓
 •  
 • yáng
 •  
 •  
 • chú
 • le
 • duì
 • wài
 • jiāo
 • shè
 • de
 • nèi
 • “洋务”,除了对外交涉的内