谁来坐镇银河系中心

谁来坐镇银河系中心

 •  
 •  
 • rén
 • rèn
 • wéi
 •  
 • rén
 • lèi
 • zhù
 • de
 • qiú
 • shì
 • zhòu
 • zhōng
 •  古希腊人认为,人类居住的地球是宇宙中
 • xīn
 •  
 • dào
 • 16
 • shì
 •  
 • bái
 • jiàng
 • wéi
 • tōng
 • háng
 • xīng
 • 心。到16世纪,哥白尼把它降为一颗普通行星
 •  
 • tài
 • yáng
 • zuò
 • wéi
 • zhòu
 • zhōng
 • xīn
 • tiān
 •  
 • dào
 • 18
 • shì
 •  
 • xiē
 • ,把太阳作为宇宙中心天体。到18世纪,赫歇
 • ěr
 • rèn
 • wéi
 •  
 • tài
 • yáng
 • shì
 • yín
 • zhōng
 • xīn
 •  
 • 20
 • shì
 •  
 • 尔认为,太阳是银河系中心。20世纪,卡普利
 • tài
 • yáng
 • liú
 • fàng
 • dào
 • yín
 • de
 • xuán
 • shàng
 •  
 • 把太阳流放到银河系的悬臂上,