覆灭

“神风特攻队”的覆灭

 • 1944
 • nián
 • qiū
 •  
 • měi
 • guó
 • mài
 • ā
 • lǐng
 • nán
 • tài
 • píng
 • yáng
 • duì
 • 1944年秋,美国麦克阿瑟率领西南太平洋部队
 • běi
 • shàng
 • měng
 • gōng
 •  
 • zhǐ
 • huī
 • tài
 • píng
 • yáng
 • jiàn
 • duì
 • xiàng
 • héng
 • sǎo
 •  
 • 北上猛攻,尼米兹指挥太平洋舰队向西横扫。
 • liǎng
 • zhī
 • jìn
 • chéng
 • qián
 • xíng
 • gōng
 • shì
 •  
 • měng
 • xià
 • shān
 •  
 • xùn
 • jìn
 • 两支劲旅成钳形攻势,似猛虎下山,迅速逼进
 • jun
 • zhàn
 • lǐng
 • de
 • tài
 • píng
 • yáng
 • zhàn
 • luè
 • yào
 • fēi
 • bīn
 •  
 • 日军占领的太平洋战略要地菲律宾。
 •  
 •  
 • běn
 • běn
 • yíng
 • jiàn
 • zhuàng
 • jīng
 • kǒng
 • wàn
 • fèn
 •  
 • miàn
 • chǔ
 •  日本大本营见状惊恐万分,于四面楚歌
 •  
 • 英法舰队的覆灭与天气预报

 •  
 •  
 • tiān
 • shì
 • yuán
 • nián
 •  
 • yóu
 • shuí
 • shǒu
 • chuàng
 • de
 • ne
 • le
 •  天气预报是源于哪一年,由谁首创的呢了
 •  
 • 1854
 • nián
 • 11
 • yuè
 • 14
 •  
 • yīng
 • guó
 • guó
 • zhèng
 • zài
 • shā
 • 18541114日,英国和法国正在与沙
 • huáng
 • é
 • guó
 • zuò
 • zhàn
 •  
 • dāng
 • shí
 • yīng
 • lián
 • jun
 • de
 • jiàn
 • duì
 • zhèng
 • tíng
 • zài
 • hēi
 • 皇俄国作战,当时英法联军的舰队正停泊在黑
 • hǎi
 • shàng
 •  
 • rán
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 • yún
 •  
 • chū
 • xiàn
 • le
 • qiáng
 • liè
 • de
 • bào
 • 海上,突然天空中乌云密布,出现了强烈的暴
 • fēng
 •  
 • kuáng
 • fēng
 • juàn
 • zhe
 • làng
 • 风雨、狂风卷着巨浪把