裁缝

巨人和裁缝

 •  
 •  
 • guò
 • yǒu
 • ài
 • chuī
 • niú
 • de
 • cái
 • féng
 • ,
 • shá
 • zhēn
 • cái
 • shí
 •  过去有个爱吹牛皮的裁缝,他无啥真才实
 • xué
 • ,
 • què
 • xiǎng
 • dài
 • zhe
 • zhè
 • tào
 • běn
 • shì
 • zhōu
 • yóu
 • shì
 • jiè
 • ,
 • kāi
 • kāi
 • yǎn
 • jiè
 • .
 • dāng
 • ,却想带着这套本事去周游世界,开开眼界.
 • jiào
 • néng
 • zuò
 • dào
 • zhè
 • qiē
 • shí
 • ,
 • biàn
 • kāi
 • le
 • cái
 • féng
 • diàn
 • ,
 • yuè
 • guò
 • 他觉得能做到这一切时,便离开了裁缝店,越过
 • gāo
 • shān
 • xiá
 • ,
 • shí
 • ér
 • zhè
 • ér
 • ,
 • shí
 • ér
 • ,
 • xiàng
 • qián
 • tíng
 • zǒu
 • 高山峡谷,时而这儿,时而那里,向前不停地走
 • zhe
 • .
 • zài
 • zhōng
 • xiàn
 • yuǎn
 • fāng
 • sǒng
 • .一次他在途中发现远方耸

  走进天堂的裁缝

 •  
 •  
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • tiān
 • qíng
 • lǎng
 •  
 • rén
 • de
 • shàng
 • xiǎng
 • dào
 •  有一天,天气晴朗,仁慈的上帝想到
 • g
 • yuán
 • sàn
 • sàn
 • xīn
 •  
 • shì
 • dài
 • zhe
 • suǒ
 • yǒu
 • shǐ
 • shèng
 • rén
 • 御花园里散散心,于是带着所有使徒和圣人去
 • le
 •  
 • zhī
 • liú
 • xià
 • shèng
 • liú
 • zài
 • tiān
 • táng
 • kàn
 • jiā
 •  
 • shàng
 • lín
 • háng
 • qián
 • 了,只留下圣彼得留在天堂看家。上帝临行前
 • fēn
 • shuō
 • zài
 • wài
 • chū
 • jiān
 • yǒu
 • rén
 • jìn
 • tiān
 • táng
 •  
 • shì
 • 吩咐说在他外出期间不得有人进入天堂,于是
 • shèng
 • zhàn
 • zài
 • tiān
 • táng
 • mén
 • kǒu
 • shǒu
 • zhe
 •  
 • huì
 • ér
 • jiù
 • 圣彼得站在天堂门口守着。可不一会儿就