被判死刑

被判死刑的熊

 • zhè
 • shì
 • shēng
 • zài
 • é
 • guó
 • shā
 • huáng
 • shí
 • dài
 • de
 • shì
 •  
 • 这是发生在俄国沙皇时代的事。
 •  
 •  
 • nián
 • dōng
 • tiān
 •  
 • tiān
 • xún
 • cháng
 • lěng
 •  
 • jiān
 •  那年冬天,天气异乎寻常地冷。夜间
 •  
 • mián
 • yáng
 • shèn
 • zhì
 • zài
 • yáng
 • quān
 • dòng
 •  
 • shù
 • shàng
 • de
 • wǎng
 • wǎng
 • ,绵羊甚至在羊圈里冻死,树上的乌鸦也往往
 • bèi
 • dòng
 • jiāng
 •  
 • diē
 • luò
 • zài
 • dòng
 • xiàng
 • shí
 • tóu
 • bān
 • jiān
 • yìng
 • de
 • shàng
 • 被冻僵,跌落在冻得像石头一般坚硬的土地上
 •  
 • é
 • guó
 • de
 • yán
 • hán
 • de
 • què
 • shì
 • gòu
 • rén
 • shòu
 • de
 •  
 • jiù
 • zài
 • zhè
 • shí
 •  
 • shèng
 • 。俄国的严寒的确是够人受的。就在这时,圣
 • dàn
 • jiē
 • jiāng
 • 诞节即将