芹菜

芹菜

 •  
 •  
 • qín
 • cài
 •  
 • shǔ
 • sǎn
 • xíng
 •  
 • yǒu
 • shuǐ
 • qín
 •  
 • hàn
 • qín
 • liǎng
 • zhǒng
 •  
 • gōng
 •  芹菜,属伞形科。有水芹、旱芹两种,功
 • néng
 • xiàng
 • jìn
 •  
 • yào
 • yòng
 • hàn
 • qín
 • wéi
 • jiā
 •  
 • 能相近,药用以旱芹为佳。
 •  
 •  
 • běn
 • pǐn
 • wèi
 • gān
 •  
 • liáng
 •  
 •  
 •  本品味甘、凉、无毒。
 •  
 •  
 • běn
 • pǐn
 • yǒu
 • jiàn
 • wèi
 •  
 • niào
 •  
 • jìng
 • xuè
 • diào
 • jīng
 •  
 • jiàng
 • xuè
 •  本品有健胃、利尿、净血调经、降血压
 •  
 • zhèn
 • jìng
 • děng
 • zuò
 • yòng
 •  
 • shì
 • yòng
 • gāo
 • xuè
 •  
 • yuè
 • jīng
 • diào
 • 、镇静等作用。适用于高血压,妇女月经不调
 •  
 • chì
 • bái
 • dài
 • xià
 •  
 • ,赤白带下,

  芹菜

 •  
 •  
 • qín
 • cài
 • yòu
 • míng
 • qín
 •  
 • hàn
 • qín
 •  
 • yào
 • qín
 • cài
 • děng
 •  
 • qín
 • cài
 • hán
 • yǒu
 •  芹菜又名芹、旱芹、药芹菜等。芹菜含有
 • dàn
 • bái
 • zhì
 •  
 • kuàng
 • zhì
 • wéi
 • shēng
 • děng
 • duō
 • zhǒng
 • yíng
 • yǎng
 • zhì
 •  
 • yóu
 • 蛋白质、矿物质及维生素等多种营养物质,由
 • qín
 • cài
 • tān
 • yǒu
 • qín
 • cài
 • yóu
 •  
 • yǒu
 • fāng
 • xiāng
 • wèi
 •  
 • yǒu
 • jiàng
 • 于芹菜贪有芹菜油,故具有芳香气味,有降低
 • xuè
 •  
 • jiàn
 • nǎo
 • qīng
 • cháng
 • biàn
 • de
 • zuò
 • yòng
 •  
 • qín
 • cài
 • chǎo
 • shí
 • 血压、健脑和清肠利便的作用。芹菜可以炒食
 •  
 • shēng
 • shí
 • huò
 • yān
 •  
 • 、生食或腌渍。
 •  
 •  
 • qín
 • cài
 • yuán
 •  芹菜起源于