节省

节省

 •  
 •  
 • xiàng
 • zhàng
 • kuā
 • yào
 • shuō
 •  
 •  
 • kàn
 • duō
 • huì
 • guò
 •  妻子向丈夫夸耀自己说:“看我多会过日
 •  
 • yuè
 •  
 • jiē
 • shěng
 • duō
 • shǎo
 • féi
 • zào
 •  
 •  
 • 子,衣服几月洗一次,节省多少肥皂。”
 •  
 •  
 • zhàng
 • kuā
 • yào
 • shuō
 •  
 •  
 • xiāng
 • yān
 • zhī
 • jiē
 •  丈夫也夸耀自己说:“我香烟一支接
 • zhe
 • zhī
 •  
 • kàn
 •  
 • jiē
 • shěng
 • duō
 • shǎo
 • huǒ
 • chái
 • ya
 •  
 •  
 • 着一支吸,你看,节省多少火柴呀?”

  节省

 •  
 •  
 • xiàng
 • zhàng
 • kuā
 • yào
 • shuō
 •  
 •  
 • kàn
 • duō
 • huì
 • guò
 •  妻子向丈夫夸耀自己说:“看我多会过日
 •  
 • yuè
 •  
 • jiē
 • shěng
 • duō
 • shǎo
 • féi
 • zào
 •  
 • 子,衣服几个月洗一次,节省多少肥皂。
 •  
 •  
 • zhàng
 • jiē
 • kǒu
 • kuā
 • yào
 • shuō
 •  
 •  
 • xiāng
 • yān
 • zhī
 • jiē
 •  丈夫接口夸耀自己说:“我香烟一支接
 • zhe
 • zhī
 •  
 • kàn
 •  
 • jiē
 • shěng
 • duō
 • shǎo
 • huǒ
 • chái
 • ya
 •  
 •  
 • 着一支吸,你看,节省多少火柴呀!”