自求加刑

自求加刑的犯人

  •  
  •  
  • yīng
  • guó
  • nán
  • huò
  • yīn
  • duì
  • 10
  • suì
  • tóng
  • xìng
  • qīn
  • fàn
  •   英国男子霍姆斯因对一个10岁女童性侵犯
  • ér
  • bèi
  • tíng
  • pàn
  • xíng
  • 9
  • nián
  •  
  • lìng
  • rén
  • men
  • xiǎng
  • dào
  • de
  • shì
  •  
  • zài
  • 而被法庭判刑9年。令人们想不到的是,在法
  • guān
  • xuān
  • pàn
  • le
  • de
  • xíng
  • zhī
  • hòu
  •  
  • huò
  • dāng
  • tíng
  • biǎo
  • shì
  • guān
  • 官宣判了他的刑期之后,霍姆斯当庭表示法官
  • liàng
  • xíng
  • tài
  • qīng
  •  
  • yào
  • qiú
  • guān
  • gěi
  • jiā
  • xíng
  •  
  • 量刑太轻,他要求法官给他加刑。
  •  
  •  
  • huò
  • chéng
  • rèn
  • zài
  • jiāo
  • shī
  • zhù
  • suǒ
  • zǒu
  • le
  • zhè
  •   霍姆斯承认在教区牧师住所掳走了这