老约翰妮讲

老约翰妮讲了些什么

 •  
 •  
 • fēng
 • zài
 • lǎo
 • liǔ
 • shù
 • jiān
 • sōu
 • sōu
 • guā
 • zhe
 •  
 •  风在老柳树间嗖嗖地刮着!
 •  
 •  
 • rén
 • men
 • jiù
 • xiàng
 • shì
 • zài
 • tīng
 • shǒu
 •  
 • fēng
 • chàng
 • chū
 • de
 •  人们就像是在听一首歌;风唱出它的
 •  
 • shù
 • jiǎng
 • chū
 • de
 • shì
 •  
 • ruò
 • shì
 • tīng
 • dǒng
 •  
 • biàn
 • 曲子,树讲出它的故事。若是你听不懂,那便
 • wèn
 • pín
 • yuàn
 • de
 • lǎo
 • yuē
 • hàn
 • ba
 •  
 • zhī
 • dào
 •  
 • shì
 • zài
 • zhè
 • 问济贫院的老约翰妮吧。她知道,她是在这个
 • jiāo
 • chū
 • shēng
 • de
 •  
 • duō
 • shǎo
 • nián
 • qián
 •  
 • dāng
 • huáng
 • jiā
 • dào
 • chuān
 • guò
 • 教区里出生的。多少年以前,当皇家大道穿过
 • zhè
 • 老约翰妮讲的故事

 •  
 •  
 • fēng
 • ér
 • zài
 • lǎo
 • liǔ
 • shù
 • jiān
 • xiào
 •  
 •  风儿在老柳树间呼啸。
 •  
 •  
 • zhè
 • tīng
 • lái
 • xiàng
 • zhī
 •  
 • fēng
 • ér
 • chàng
 • chū
 • de
 • diào
 •  这听起来像一支歌,风儿唱出它的调
 •  
 • shù
 • ér
 • jiǎng
 • chū
 • de
 • shì
 •  
 • guǒ
 • dǒng
 • de
 • huà
 • 子,树儿讲出它的故事。如果你不懂得它的话
 •  
 • me
 • qǐng
 • wèn
 • zhù
 • zài
 • pín
 • yuàn
 • de
 • yuē
 • hàn
 • ba
 •  
 • ,那么请你去问住在济贫院里的约翰妮吧。她
 • zhī
 • dào
 •  
 • yīn
 • wéi
 • shì
 • zài
 • zhè
 • chū
 • shēng
 • de
 •  
 • 知道,因为她是在这个区域里出生的。
 •  
 •  
 • duō
 •  多

  老约翰妮讲的故事

 •  
 •  
 • fēng
 • ér
 • zài
 • lǎo
 • liǔ
 • shù
 • jiān
 • xiào
 •  
 •  风儿在老柳树间呼啸。
 •  
 •  
 • zhè
 • tīng
 • lái
 • xiàng
 • zhī
 •  
 • fēng
 • ér
 • chàng
 • chū
 • de
 • diào
 •  这听起来像一支歌,风儿唱出它的调子
 •  
 • shù
 • ér
 • jiǎng
 • chū
 • de
 • shì
 •  
 • guǒ
 • dǒng
 • de
 • huà
 •  
 • ,树儿讲出它的故事。如果你不懂得它的话,
 •  
 • 那 
 •  
 •  
 • me
 • qǐng
 • wèn
 • zhù
 • zài
 • pín
 • yuàn
 • de
 • yuē
 • hàn
 • ba
 •  
 •  么请你去问住在济贫院里的约翰妮吧。
 • zhī
 • dào
 •  
 • yīn
 • wéi
 • shì
 • zài
 • zhè
 • 她知道,因为她是在这个区域里