老博士

“老博士”

 • zhè
 • jiǎng
 • de
 •  
 • lǎo
 • shì
 •  
 •  
 • shì
 • shí
 • me
 • zhuān
 • jiā
 • xué
 • zhě
 •  
 • 这里讲的“老博士”,可不是什么专家学者,
 • ér
 • shì
 • zhī
 • lǎo
 •  
 • zài
 • dòng
 • tiān
 •  
 • zài
 • tóng
 • huà
 • wáng
 • guó
 • 而是一只老狐狸。在动物天地里,在童话王国
 •  
 • zài
 • yán
 • shì
 • jiè
 • zhōng
 •  
 • zài
 • rén
 • men
 • cháng
 • jiāo
 • tán
 • zhōng
 •  
 • 里,在寓言世界中,在人们日常交谈中,狐狸
 • wǎng
 • wǎng
 • shì
 • guǐ
 • duō
 • duān
 •  
 • yǒu
 • zhì
 • de
 • jiǎo
 •  
 • yǒu
 • xiē
 • chuán
 • wén
 • 往往是诡计多端、颇有智力的角色。有些传闻
 •  
 • gèng
 • shì
 • shén
 • shén
 •  
 • de
 • zhì
 • huì
 • miáo
 • huì
 • ,更是神乎其神,几乎把狐狸的智慧描绘得