糖精

生日宴会发现了糖精

 •  
 •  
 • měi
 • guó
 • de
 • é
 • guó
 • huà
 • xué
 • jiā
 • bié
 • ěr
 • yǒu
 •  旅居美国的俄国化学家法利德别尔格有一
 • háng
 • shēng
 • yàn
 • huì
 •  
 • gāng
 • gāng
 • cóng
 • shì
 • yàn
 • shì
 • gǎn
 • dào
 • jiā
 • zhōng
 •  
 • 次举行生日宴会,他刚刚从试验室赶到家中,
 • hǎo
 • de
 • qīn
 • yǒu
 • men
 • biàn
 • xún
 • wèn
 • zuì
 • jìn
 • de
 • yán
 • jiū
 • qíng
 • kuàng
 •  
 • suí
 • 好奇的亲友们便询问他最近的研究情况,他随
 • shǒu
 • cóng
 • chèn
 • shān
 • kǒu
 • dài
 • chū
 • qiān
 •  
 • xiàng
 • jiā
 • jiě
 • shì
 • shuō
 •  
 •  
 • 手从衬衫口袋里取出铅笔,向大家解释说:“
 • zhèng
 • zài
 • zuò
 • fāng
 • xiāng
 • huáng
 • suān
 • huà
 • de
 • shí
 • yàn
 •  
 •  
 • 我正在做芳香族磺酸化合物的实验。”

  糖精

 •  
 •  
 • tián
 • qiān
 • dài
 • lái
 • de
 • táng
 • jīng
 •  甜铅笔带来的糖精
 • 19
 • shì
 • 70
 • nián
 • dài
 • de
 • tiān
 •  
 • měi
 • guó
 • de
 • é
 • guó
 • 19世纪70年代的一天,旅居美国的俄国
 • huà
 • xué
 • jiā
 • bié
 • ěr
 • de
 • jiā
 • rén
 • wéi
 • háng
 • shēng
 • yàn
 • huì
 • 化学家法利德别尔格的家人为他举行生日宴会
 •  
 • dāng
 • cóng
 • shí
 • yàn
 • shì
 • huí
 • dào
 • jiā
 • zhōng
 • shí
 •  
 • qīn
 • yǒu
 • men
 • dōu
 • xún
 • wèn
 • 。当他从实验室回到家中时,亲友们都询问他
 • zuì
 • jìn
 • de
 • yán
 • jiū
 • qíng
 • kuàng
 •  
 • bié
 • ěr
 • xiàng
 • jiā
 • jiě
 • shì
 • dào
 • 最近的研究情况。法利德别尔格向大家解释道
 •  
 •  
 • :“我