竺可桢

严谨治学

 •  
 •  
 • zhú
 • zhēn
 •  
 • 1890
 •  
 • 1974
 •  
 •  
 • guó
 • zhe
 • míng
 • de
 • xué
 •  竺可桢(18901974),我国著名的科学
 • jiā
 •  
 • jiāo
 • jiā
 •  
 • zài
 • xiàng
 •  
 • hòu
 •  
 •  
 • rán
 • 家、教育家。他在气象、物候、地理、自然科
 • xué
 • fāng
 • miàn
 • dōu
 • yǒu
 • zhuó
 • yuè
 • chéng
 • jiù
 •  
 • shēng
 • zhù
 • zhòng
 • shōu
 • zhōng
 • guó
 • 学方面都有卓越成就。他一生注重收集中国和
 • shì
 • jiè
 • hòu
 • biàn
 • huà
 • liào
 •  
 • duì
 • 5000
 • nián
 • lái
 • de
 • hòu
 • biàn
 • qiān
 • jìn
 • 世界气候变化资料,对5000年来的气候变迁进
 • háng
 • le
 • tǒng
 • fèn
 • yán
 • jiū
 •  
 • zhuàn
 • xiě
 • le
 •  
 • 行了系统分析研究,撰写了《

  竺可桢

 •  
 •  
 • mín
 • guó
 • shí
 •  
 • xué
 • jiā
 • zhú
 • zhēn
 • zài
 • zhè
 • jiāng
 • xué
 •  民国时期,科学家竺可桢在浙江大学
 • rèn
 • xiào
 • zhǎng
 •  
 • shēn
 • shòu
 • shī
 • shēng
 • de
 • ài
 • dài
 •  
 •  
 • 任校长,深受师生的爱戴。 
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • zài
 • lián
 • huān
 • huì
 • de
 • jiē
 • dān
 • shàng
 •  
 • yǒu
 •  
 • xiào
 •  一天,在联欢会的节目单上,有“校
 • zhǎng
 • xùn
 • huà
 •  
 •  
 •  
 • 长训话”。 
 •  
 •  
 • zhú
 • zhēn
 • kàn
 •  
 • gǎn
 • dào
 • zài
 • lián
 • huān
 • huì
 • shàng
 • lái
 •  
 •  竺可桢一看,感到在联欢会上来个“
 • xùn
 • huà
 •  
 •  
 • shí
 • zài
 • miào
 •  
 • shì
 •  
 • zài
 • jiǎng
 • huà
 • shí
 • 训话”,实在不妙。于是,他在讲话时