立体声音响

立体声音响

 •  
 •  
 • shēng
 • yīn
 • xiǎng
 •  立体声音响
 •  
 •  
 • kàn
 • kuān
 • yín
 • shēng
 • diàn
 • yǐng
 • shí
 • ,
 • yǎn
 • yuán
 • zài
 • gāo
 • shān
 • dǐng
 • shàng
 •  看宽银幕立体声电影时,演员在高山顶上
 • chàng
 • ,
 • guān
 • zhòng
 • huì
 • gǎn
 • dào
 • zhè
 • shēng
 • què
 • shì
 • yóu
 • yuǎn
 • chù
 • kōng
 • jiān
 • piāo
 • yáo
 • 唱歌,观众会感到这歌声确是由远处空间飘摇
 • ér
 • lái
 • ;
 • dāng
 • yǐng
 • piàn
 • fàng
 • yìng
 • dào
 • qún
 • zhòng
 • huān
 • chǎng
 • miàn
 • shí
 • ,
 • yóu
 • cóng
 • guān
 • 而来;当影片放映到群众欢呼场面时,犹如从观
 • zhòng
 • tīng
 • zhōu
 • ér
 • ,
 • shǐ
 • rén
 • yǒu
 • shēn
 • lín
 • jìng
 • de
 • gǎn
 • shòu
 •  
 • 众厅四周而起,使人有身临其境的感受。
 •  
 •  
 • tīng
 • shēng
 • yīn
 •  听声音