科学巨匠

科学巨匠

 •  
 •  
 • huī
 • huáng
 • fàng
 • shè
 • de
 • jìn
 • dài
 • xué
 •  
 • shì
 • càn
 • làn
 • de
 • niú
 • dùn
 • shí
 •  辉煌放射的近代科学,是以灿烂的牛顿时
 • dài
 • wéi
 • kāi
 • duān
 • de
 •  
 • 代为开端的。
 •  
 •  
 • niú
 • dùn
 • shì
 • jié
 • chū
 • de
 • xué
 • jiā
 •  
 • tiān
 • wén
 • xué
 • jiā
 • shù
 •  牛顿是杰出的物理学家、天文学家和数
 • xué
 • jiā
 •  
 • zài
 • xué
 • shàng
 • de
 • míng
 • chuàng
 • zào
 • zhòng
 •  
 • duì
 • rén
 • lèi
 • 学家,他在科学上的发明创造重大,对人类和
 • xué
 • de
 • gòng
 • xiàn
 • zhuó
 • zhe
 •  
 • 科学的贡献卓著。
 • 1642
 • nián
 •  
 • wěi
 • de
 • xué
 • jiā
 • luè
 • shì
 • 1642年,伟大的科学家伽利略逝

  从花花公子到科学巨匠

 •  
 •  
 • lín
 • chū
 • shēn
 • yǒu
 • qián
 • rén
 • jiā
 •  
 • cóng
 • xiǎo
 • shēng
 • huó
 • shē
 • chǐ
 •  格林尼亚出身于有钱人家,从小生活奢侈
 •  
 • zhèng
 •  
 • rén
 • men
 • dōu
 • shuō
 • shì
 • shì
 • méi
 • yǒu
 • chū
 • de
 •  
 • ,不务正业,人们都说是他是个没有出息的“
 • èr
 • liú
 •  
 •  
 • zài
 • shèng
 • de
 • yàn
 • huì
 • shàng
 •  
 • lín
 • shòu
 • 二流子”。在一次盛大的宴会上,格林尼亚受
 • dào
 • le
 • wèi
 • nián
 • qīng
 • měi
 • mào
 • de
 • niáng
 • de
 • xiū
 •  
 • duì
 • lín
 • 到了一位年轻美貌的姑娘的羞辱。她对格林尼
 • shuō
 •  
 •  
 • qǐng
 • zhàn
 • yuǎn
 • diǎn
 •  
 • zuì
 • tǎo
 • yàn
 • zhè
 • yàng
 • 亚说:“请站远一点,我最讨厌你这样

  从花花公子到科学巨匠

 •  
 •  
 • lín
 • chū
 • shēn
 • yǒu
 • qián
 • rén
 • jiā
 •  
 • cóng
 • xiǎo
 • shēng
 • huó
 • shē
 • chǐ
 •  格林尼亚出身于有钱人家,从小生活奢侈
 •  
 • zhèng
 •  
 • rén
 • men
 • dōu
 • shuō
 • shì
 • shì
 • méi
 • chū
 • de
 •  
 • èr
 • ,不务正业,人们都说是他是个没出息的“二
 • liú
 •  
 •  
 • zài
 • shèng
 • de
 • yàn
 • huì
 • shàng
 •  
 • lín
 • shòu
 • dào
 • 流子”。在一次盛大的宴会上,格林尼亚受到
 • le
 • wèi
 • nián
 • qīng
 • měi
 • mào
 • de
 • niáng
 • de
 • xiū
 •  
 • duì
 • lín
 • 了一位年轻美貌的姑娘的羞辱。她对格林尼亚
 • shuō
 •  
 •  
 • qǐng
 • zhàn
 • yuǎn
 • diǎn
 •  
 • zuì
 • tǎo
 • yàn
 • zhè
 • yàng
 • de
 • 说:“请站远一点,我最讨厌你这样的