献身

壮丽的献身

 •  
 •  
 • zhuàng
 • de
 • xiàn
 • shēn
 •  壮丽的献身
 • ---
 • miǎn
 • huái
 • liè
 • shì
 •  
 • huáng
 • guāng
 • ---缅怀烈士 黄继光
 •  
 •  
 • shì
 • jiè
 • hěn
 • jìng
 •  
 • rén
 • men
 • níng
 • shì
 • zhe
 • zhè
 • dào
 • zài
 • qiāng
 • kǒu
 • shàng
 •  世界很静,人们凝视着这扑到在枪口上
 • de
 • huáng
 • guāng
 •  
 • lèi
 • shēng
 • de
 • huá
 • luò
 • ......
 • 的黄继光,泪无声的滑落......
 •  
 •  
 • fēng
 • huǒ
 • lián
 • tiān
 • ......
 •  烽火连天......
 •  
 •  
 •  
 • hái
 • lèng
 • zhe
 • gàn
 • ma
 • ?
 • huáng
 • guāng
 • tóng
 • zhì
 •  “还愣着干吗?黄继光同志

  献身

 • xiàn
 • shēn
 • 献身
 • jīn
 • zhōng
 • wài
 •  
 • duō
 • shǎo
 • shèng
 • xián
 • háo
 • jié
 •  
 • rén
 • rén
 • zhì
 • shì
 •  
 • men
 • 古今中外,多少圣贤豪杰,仁人志士,他们
 • wéi
 • guó
 • jiā
 •  
 • wéi
 • mín
 •  
 • wéi
 • rén
 • mín
 • de
 •  
 • wéi
 • zhēn
 • zhèng
 • 为国家,为民族,为人民的利益,为真理和正
 • de
 • shì
 •  
 • yǒng
 • shēng
 • rén
 •  
 • jiā
 • tíng
 • de
 • shèn
 • zhì
 • bǎo
 • 义的事业,勇于牺牲个人、家庭的利益甚至宝
 • guì
 • shēng
 • mìng
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • xiàn
 • shēn
 • jīng
 • shén
 •  
 • zhè
 • zhǒng
 • jīng
 • shén
 • yào
 • zhì
 • 贵生命,这就是献身精神。这种精神需要大智
 • yǒng
 •  
 • yào
 • ài
 • rén
 •  
 • zhèng
 • yóu
 • yǒu
 • le
 • zhè
 • zhǒng
 • 大勇,需要无私爱人。正由于有了这种