燃料电池

未来的重要能源

 •  
 •  
 • rán
 • liào
 • diàn
 • chí
 • zhǔ
 • yào
 • yóu
 • rán
 • liào
 •  
 • yǎng
 • huà
 •  
 • diàn
 •  
 • diàn
 •  燃料电池主要由燃料、氧化剂、电极、电
 • jiě
 • chéng
 •  
 • shǐ
 • yòng
 • de
 • rán
 • liào
 • fēi
 • cháng
 • guǎng
 • fàn
 •  
 • qīng
 •  
 • jiǎ
 • chún
 • 解液组成。使用的燃料非常广泛,如氢、甲醇
 •  
 • ān
 •  
 • jǐng
 •  
 • tīng
 • děng
 •  
 • rán
 • liào
 • diàn
 • chí
 • bān
 • diàn
 • chí
 • lèi
 • 、液氨、肼、烃等。燃料电池和一般电池类似
 •  
 • dōu
 • shì
 • tōng
 • guò
 • diàn
 • shàng
 • de
 • yǎng
 • huà
 • --
 • hái
 • yuán
 • fǎn
 • yīng
 • shǐ
 • huà
 • xué
 • néng
 • ,都是通过电极上的氧化--还原反应使化学能
 • zhuǎn
 • huàn
 • chéng
 • diàn
 • néng
 •  
 • dàn
 • bān
 • diàn
 • chí
 • nèi
 • de
 • fǎn
 • yīng
 • 转换成电能。但一般电池内部的反应

  燃料电池

 •  
 •  
 • wèi
 • lái
 • de
 • néng
 • yuán
 • jiā
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • hěn
 • zhòng
 • yào
 • de
 • chéng
 • yuán
 •  未来的能源家族中,有一个很重要的成员
 •  
 • jiāng
 • zhōng
 • shí
 • wéi
 • rén
 • lèi
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • rán
 • liào
 • diàn
 • chí
 •  
 • ,将忠实地为人类服务,这就是燃料电池。
 •  
 •  
 • rán
 • liào
 • diàn
 • chí
 • zhǔ
 • yào
 • yóu
 • rán
 • liào
 •  
 • yǎng
 • huà
 •  
 • diàn
 •  
 •  燃料电池主要由燃料、氧化剂、电极、
 • diàn
 • jiě
 • chéng
 •  
 • shǐ
 • yòng
 • de
 • rán
 • liào
 • fēi
 • cháng
 • guǎng
 • fàn
 •  
 • qīng
 •  
 • jiǎ
 • 电解液组成。使用的燃料非常广泛,如氢、甲
 • chún
 •  
 • ān
 •  
 • pián
 •  
 • tīng
 • děng
 •  
 • rán
 • liào
 • diàn
 • chí
 • 醇、液氨、胼、烃等。燃料电池和一