灵丹妙药

灵丹妙药

 •  
 •  
 • wēi
 • shēng
 • zāi
 • huò
 • dài
 • gěi
 • le
 • rén
 • lèi
 •  
 • rén
 • lèi
 • suī
 • zài
 • tòng
 •  微生物把灾祸带给了人类,人类虽在痛苦
 • zhōng
 • zhèng
 • zhā
 •  
 • dàn
 • cóng
 • lái
 • méi
 • yǒu
 • xiàng
 • zhè
 • xiē
 • bìng
 •  
 • ér
 • shì
 • wán
 • 中挣扎,但从来没有向这些病魔屈服,而是顽
 • qiáng
 • zhè
 • xiē
 • bìng
 • zuò
 • dòu
 • zhēng
 •  
 • zuì
 • zhōng
 •  
 • rén
 • lèi
 • wǎng
 • wǎng
 • dōu
 • néng
 • 强地与这些病魔作斗争。最终,人类往往都能
 • zhàn
 • shèng
 • bìng
 •  
 • 战胜病魔。
 •  
 •  
 • rén
 • lèi
 • kuì
 • shì
 • wàn
 • zhī
 • líng
 •  
 • tōng
 • guò
 • yùn
 • yòng
 • de
 •  人类不愧是万物之灵,通过运用自己的
 • cōng
 • míng
 • cái
 • zhì
 • ér
 • guò
 • le
 • 聪明才智而度过了一个