末代沙皇

末代沙皇

 •  
 •  
 • 1894
 • nián
 • 11
 • yuè
 • 1
 •  
 • é
 • guó
 • shā
 • huáng
 • shān
 • sān
 •  1894111日,俄国沙皇亚历山大三
 • shì
 • shì
 • shì
 •  
 • 26
 • suì
 • de
 • zhàn
 • chéng
 • le
 • huáng
 • wèi
 •  
 • bèi
 • chēng
 • wéi
 • 世逝世,26岁的尼占拉继承了皇位,被称为尼
 • èr
 • shì
 •  
 • 古拉二世。
 •  
 •  
 • jīng
 • shì
 • é
 • guó
 • zuì
 • hòu
 • wèi
 • shā
 • huáng
 • le
 •  
 •  他已经是俄国最后一位沙皇了。
 •  
 •  
 • zài
 • èr
 • shì
 • tǒng
 • zhì
 • jiān
 •  
 • fǎn
 • fēng
 • de
 •  在尼古拉二世统治期间,反封建的革
 • mìng
 • yùn
 • dòng
 • duàn
 • shēng
 • 命运动已不断发生