暴君詹姆士二世

暴君詹姆士二世

 •  
 •  
 • gōng
 • yuán
 • 1685
 • nián
 • 2
 • yuè
 • 2
 •  
 • yīng
 • guó
 • guó
 • wáng
 • chá
 • èr
 • shì
 •  公元168522日,英国国王查理二世突
 • rán
 • huàn
 • bìng
 •  
 • chuáng
 •  
 • dào
 • 2
 • yuè
 • 6
 • biàn
 • shì
 • le
 •  
 • shì
 • chū
 • 然患病,卧床不起,到26日便去世了。事出
 • rán
 •  
 • wáng
 • wèi
 • kōng
 • quē
 •  
 • yīng
 • guó
 • de
 • tǒng
 • zhì
 • tuán
 •  
 • wéi
 • le
 • miǎn
 • 突然,王位空缺。英国的统治集团,为了避免
 • zào
 • chéng
 • hún
 • luàn
 •  
 • méi
 • yǒu
 • jīng
 • guò
 • chōng
 • fèn
 • yùn
 • niàng
 •  
 • jiù
 • cōng
 • cōng
 • máng
 • máng
 • 造成混乱,没有经过充分酝酿,就匆匆忙忙地
 • zhān
 • shì
 • yōng
 • shàng
 • le
 • wáng
 • wèi
 •  
 • shǐ
 • chēng
 • zhān
 • shì
 • 把詹姆士拥上了王位,史称詹姆士