捡豆治病

捡豆治病

 •  
 •  
 • zhū
 • dān
 • shì
 • zhōng
 • guó
 • shǐ
 • shàng
 • yǒu
 • míng
 • de
 • shén
 •  
 • shàn
 •  朱丹溪是中国历史上有名的神医,他擅于
 • guān
 • chá
 • bìng
 • qíng
 •  
 • rán
 • hòu
 • duì
 • zhèng
 • xià
 • yào
 •  
 • zhì
 • hǎo
 • le
 • shǎo
 • nán
 • bìng
 • 观察病情,然后对症下药,治好了不少疑难病
 • zhèng
 •  
 • 症。
 •  
 •  
 • yǒu
 • yùn
 • shōu
 • shí
 • hǎo
 • wǎn
 • kuài
 •  
 • xiǎng
 • jiāng
 • fàn
 • lán
 • guà
 •  有个孕妇一次收拾好碗筷,想将饭篮挂
 • dào
 • gōu
 • shàng
 •  
 • yóu
 • tǐng
 • zhe
 •  
 • diǎn
 • jiǎo
 • 到一个钩上,由于她挺着大肚子,必须踮起脚
 • jiān
 •  
 • shì
 • guà
 • shí
 • yòng
 • rán
 • 尖。可是挂时一用力肚子突然