把盏识英雄

把盏识英雄

 •  
 •  
 • huà
 • shuō
 • dài
 • běn
 • shì
 • zhǎng
 • quán
 • nián
 • jiān
 •  
 • yǒu
 • wèi
 • zhàn
 •  话说古代日本德川氏掌权年间,有一位战
 • gōng
 •  
 • míng
 • chuí
 • shǐ
 • de
 • jiāng
 • jun
 •  
 • míng
 • jiào
 • jǐng
 • zhí
 • xiào
 •  
 • 功赫赫、名垂史册的大将军,名叫井伊直孝。
 • zhè
 • rén
 • shēn
 • cái
 • kuí
 • wěi
 •  
 • shēng
 • ruò
 • zhèn
 • léi
 •  
 • zhāng
 • hēi
 • liǎn
 •  
 • mǎn
 • 这人身材魁伟,声若震雷,一张黑漆脸皮,满
 • sāi
 • nóng
 • rán
 •  
 • shuāng
 • jīng
 • guāng
 • shǎn
 • shuò
 •  
 • wēi
 •  
 • zhè
 • wèi
 • jiāng
 • jun
 • 腮浓髯,双目精光闪烁,不怒自威。这位将军
 • shí
 • liàng
 • shèn
 • háo
 •  
 • jiǔ
 • liàng
 • gèng
 • shì
 • jīng
 • rén
 •  
 • shuō
 • biàn
 • 食量甚豪,酒量更是大得惊人,据说即便喝