成语故事

三折其肱

 •  
 •  
 • jìn
 • guó
 • shí
 •  
 • yǒu
 • fàn
 • shì
 • zhōng
 • háng
 • shì
 • liǎng
 • tuán
 • de
 •  晋国时,有范氏和中行氏两个集团的
 • rén
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • bīng
 • gōng
 • jìn
 • gōng
 •  
 • dāng
 • shí
 • yǒu
 • rén
 • zhǐ
 • chū
 • zhàn
 • shì
 • 人,准备起兵攻打晋定公;当时有人指出战事
 • chéng
 • gōng
 • shī
 • bài
 • de
 • guān
 • jiàn
 •  
 • yào
 • kàn
 • mín
 • zhòng
 • shì
 • fǒu
 • zhī
 • chí
 •  
 • jiǎ
 • 成功和失败的关键,要看民众是否支持,假如
 • néng
 • mín
 • zhòng
 • de
 • xìn
 • rèn
 • zhī
 • chí
 •  
 • biàn
 • jiāng
 • shī
 • bài
 •  
 • 不能取得民众的信任和支持,便将失败无疑。
 • fàn
 • shì
 • zhōng
 • háng
 • shì
 • bīng
 • gōng
 • jìn
 • gōng
 • shì
 • zhǒng
 • fǎn
 • pàn
 • 范氏和中行氏起兵攻打晋定公是一种反叛

  尸位素餐

 •  
 •  
 • shī
 • yīn
 • shǐ
 •  
 • shì
 • dài
 • zhōng
 • de
 • dài
 • biǎo
 • shén
 •  尸音史,是古代祭礼中的一个代表神
 • xiàng
 • duān
 • zuò
 • kàn
 • ér
 • yào
 • zuò
 • rèn
 • dòng
 • zuò
 • de
 • rén
 •  
 •  
 • shū
 • jīng
 •  
 • 像端坐看而不须要做任何动作的人。“书经”
 • yǒu
 • dào
 •  
 •  
 • tài
 • kāng
 • shī
 • wèi
 •  
 •  
 • shī
 • wèi
 • jiù
 • shì
 • yuán
 • chū
 •  
 • 有句道:“太康尸位””尸位就是源出于此,
 • yòng
 • lái
 • yǒu
 • zhí
 • wèi
 • ér
 • méi
 • yǒu
 • gōng
 • zuò
 • zuò
 • de
 • rén
 •  
 • zhèng
 • 用来比喻一个有职位而没有工作做的人,正如
 • zhōng
 • de
 • shī
 •  
 • zhī
 • zuò
 • zài
 • wèi
 • shàng
 •  
 • zuò
 • rèn
 • dòng
 • 祭礼中的尸,只坐在位上,不必做任何动

  四面楚歌

 •  
 •  
 • xiàng
 • liú
 • bāng
 • yuán
 • lái
 • yuē
 • hóng
 • gōu
 •  
 • zài
 • jīn
 •  项羽和刘邦原来约定以鸿沟(在今河
 • nán
 • róng
 • xiàn
 • jìng
 • jiǎ
 •  
 • dōng
 • biān
 • zuò
 • wéi
 • jiè
 • xiàn
 •  
 • qīn
 • fàn
 • 南荣县境贾鲁河)东西边作为界限,互不侵犯
 •  
 • hòu
 • lái
 • liú
 • bāng
 • tīng
 • cóng
 • zhāng
 • liáng
 • chén
 • píng
 • de
 • guī
 • quàn
 •  
 • jiào
 • yīng
 • gāi
 • 。后来刘邦听从张良和陈平的规劝,觉得应该
 • chèn
 • xiàng
 • shuāi
 • ruò
 • de
 • shí
 • hòu
 • xiāo
 • miè
 •  
 • jiù
 • yòu
 • hán
 • xìn
 •  
 • péng
 • yuè
 • 趁项羽衰弱的时候消灭他,就又和韩信、彭越
 •  
 • liú
 • jiǎ
 • huì
 • bīng
 • zhuī
 • zhèng
 • zài
 • xiàng
 • dōng
 • kāi
 • wǎng
 • péng
 • chéng
 •  
 • 、刘贾会合兵力追击正在向东开往彭城(

  三人成虎

 •  
 •  
 • zhàn
 • guó
 • shí
 • dài
 •  
 • xiàng
 • gōng
 •  
 • wéi
 • le
 • shǐ
 • jiā
 • zhēn
 •  战国时代,互相攻伐,为了使大家真
 • zhèng
 • néng
 • zūn
 • shǒu
 • xìn
 • yuē
 •  
 • guó
 • guó
 • zhī
 • jiān
 • tōng
 • cháng
 • dōu
 • jiāng
 • tài
 • jiāo
 • gěi
 • 正能遵守信约,国与国之间通常都将太子交给
 • duì
 • fāng
 • zuò
 • wéi
 • rén
 • zhì
 •  
 •  
 • zhàn
 • guó
 •  
 •  
 •  
 • wèi
 •  
 • yǒu
 • zhè
 • yàng
 • 对方作为人质。“战国策”:“魏策”有这样
 • duàn
 • zǎi
 •  
 • wèi
 • guó
 • chén
 • páng
 • cōng
 •  
 • jiāng
 • yào
 • péi
 • wèi
 • tài
 • dào
 • zhào
 • 一段记载:魏国大臣庞葱,将要陪魏太子到赵
 • guó
 • zuò
 • rén
 • zhì
 •  
 • lín
 • háng
 • qián
 • duì
 • wèi
 • wáng
 • shuō
 •  
 •  
 • xiàn
 • zài
 • 国去作人质,临行前对魏王说:“现在

  司空见惯

 •  
 •  
 • táng
 • cháo
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yǒu
 • yín
 • shī
 • zuò
 • wén
 • zhāng
 • dōu
 •  唐朝的时候,有一个吟诗和作文章都
 • hěn
 • chū
 • de
 • rén
 •  
 • míng
 • jiào
 • liú
 •  
 • zhōng
 • le
 • jìn
 • shì
 • hòu
 •  
 • biàn
 • 很出色的人,名叫刘禹锡,他中了进士后,便
 • zài
 • jīng
 • zuò
 • jiān
 • chá
 • shǐ
 •  
 • yīn
 • wéi
 • de
 • míng
 • fàng
 • dàng
 • de
 • xìng
 • 在京做监察御史;因为他的名放荡不羁的性格
 •  
 • zài
 • jīng
 • zhōng
 • shòu
 • rén
 • pái
 •  
 • bèi
 • biǎn
 • zuò
 • zhōu
 • shǐ
 •  
 • jiù
 • zài
 • ,在京中受人排挤,被贬做苏州刺史。就在苏
 • zhōu
 • shǐ
 • de
 • rèn
 • nèi
 •  
 • dāng
 • yǒu
 • céng
 • rèn
 • guò
 • kōng
 • guān
 • 州刺史的任内,当地有一个曾任过司空官

  四海之内皆兄弟

 •  
 •  
 • chū
 • chù
 •  
 • lùn
 •  
 • yán
 • yuān
 •  
 •  出处《论语·颜渊》
 •  
 •  
 • xià
 • yuē
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jun
 • jìng
 • ér
 • shī
 •  
 • rén
 •  子夏曰:“……君子敬而无失,与人
 • gōng
 • ér
 • yǒu
 •  
 • hǎi
 • zhī
 • nèi
 • jiē
 • xiōng
 •  
 • jun
 • huàn
 • 恭而有礼。四海之内皆兄弟也。君子何患乎无
 • xiōng
 • ?
 •  
 • 兄弟?
 •  
 •  
 • shì
 •  
 • hǎi
 •  
 • zhǐ
 • tiān
 • xià
 •  
 • quán
 • guó
 •  
 • biǎo
 • shì
 • tiān
 •  释义“四海”指天下,全国。表示天
 • xià
 • de
 • rén
 • dōu
 • xiàng
 • xiōng
 • yàng
 •  
 • 下的人都像兄弟一样。
 •  
 •  
 • shì
 • kǒng
 •  故事孔子

  守株待兔

 •  
 •  
 • xiàng
 • chuán
 • zài
 • zhàn
 • guó
 • shí
 • dài
 • sòng
 • guó
 •  
 • yǒu
 • nóng
 • mín
 •  
 •  相传在战国时代宋国,有一个农民,
 • chū
 • ér
 • zuò
 •  
 • ér
 •  
 • dào
 • hǎo
 • nián
 • jǐng
 •  
 • guò
 • gāng
 • 日出而作,日入而息.遇到好年景,也不过刚
 • gāng
 • chī
 • bǎo
 • chuān
 • nuǎn
 •  
 • zāi
 • huāng
 •  
 • jiù
 • yào
 • rěn
 • āi
 • è
 • le
 •  
 • 刚吃饱穿暖;一遇灾荒,可就要忍饥挨饿了.
 • xiǎng
 • gǎi
 • shàn
 • shēng
 • huó
 •  
 • dàn
 • tài
 • lǎn
 •  
 • yòu
 • xiǎo
 •  
 • gàn
 • shí
 • 他想改善生活,但他太懒,胆子又特小,干什
 • me
 • dōu
 • shì
 • yòu
 • lǎn
 • yòu
 •  
 • zǒng
 • xiǎng
 • pèng
 • dào
 • sòng
 • shàng
 • mén
 • lái
 • de
 • 么都是又懒又怕,总想碰到送上门来的意

  双管齐下

 •  
 •  
 • táng
 • cháo
 • yǒu
 • wèi
 • zhe
 • míng
 • de
 • huà
 • jiā
 • míng
 • jiào
 • zhāng
 • zào
 •  
 •  唐朝有一位著名的画家名叫张燥,他
 • shàn
 • zhǎng
 • huà
 • shān
 • shuǐ
 •  
 • sōng
 • shí
 •  
 • bié
 • shì
 • huà
 • sōng
 • shù
 • yóu
 • jiào
 • rén
 • chēng
 • 擅长画山水、松石,特别是画松树尤其叫人称
 • jué
 •  
 • zhāng
 • zào
 • zuò
 • huà
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yǒu
 • zhòng
 • tóng
 • de
 • fāng
 • ,
 • néng
 • 绝。张燥作画的时候,有与众不同的地方,他能
 • zuǒ
 • yòu
 • shǒu
 • guǎn
 •  
 • tóng
 • shí
 • zài
 • zhǐ
 • shàng
 • zuò
 • huà
 •  
 • 左右手各握一管笔,可以同时在纸上作画。一
 • guǎn
 • huà
 • cāng
 • cuì
 • de
 • sōng
 • zhī
 •  
 • lìng
 • guǎn
 • huà
 • gàn
 • qiú
 • 管笔画苍翠的松枝,另一管笔画枯干虬

  水深火热

 •  
 •  
 • chū
 • chù
 •  
 • mèng
 •  
 • liáng
 • wáng
 • xià
 •  
 • shuǐ
 • shēn
 •  
 •  出处《孟子·梁急王下》如水益深,
 • huǒ
 •  
 • 如火益热。
 •  
 •  
 • shì
 • hǎo
 • xiàng
 • diào
 • jìn
 • shēn
 • shuǐ
 • liè
 • huǒ
 • zhī
 • zhōng
 • yàng
 • nán
 •  释义好像掉进深水和烈火之中一样难
 • shòu
 •  
 • rén
 • mín
 • shēng
 • huó
 • duān
 • tòng
 • 受。比喻人民生活极端痛苦
 •  
 •  
 • shì
 • zhàn
 • guó
 • shí
 •  
 • yàn
 • wáng
 • kuài
 • gǎi
 • guó
 • zhèng
 •  
 • jun
 •  故事战国时,燕王哙改革国政,把君
 • wèi
 • ràng
 • gěi
 • xiàng
 • guó
 • zhī
 •  
 • jiāng
 • jun
 • shì
 • bèi
 • gōng
 • píng
 •  
 • 位让给相国子之,将军市被和公子平不服,

  势如破竹

 •  
 •  
 • sān
 • guó
 • nián
 •  
 • jìn
 • yán
 • miè
 • diào
 • shǔ
 • guó
 •  
 •  三国末年,晋武帝司马炎灭掉蜀国,
 • duó
 • wèi
 • guó
 • zhèng
 • quán
 • hòu
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • chū
 • bīng
 • gōng
 • dōng
 •  
 • shí
 • xiàn
 • 夺取魏国政权以后,准备出兵攻打东吴,实现
 • tǒng
 • quán
 • zhōng
 • guó
 • de
 • yuàn
 • wàng
 •  
 • zhào
 • wén
 • chén
 • men
 • shāng
 • liàng
 • miè
 • 统一全中国的愿望。他召集文武大臣们商量灭
 •  
 • duō
 • shù
 • rén
 • rèn
 • wéi
 •  
 • guó
 • hái
 • yǒu
 • shí
 •  
 • 大计。多数人认为,吴国还有一定实力,一举
 • xiāo
 • miè
 • kǒng
 •  
 • yǒu
 • le
 • gòu
 • de
 • zhǔn
 • bèi
 • zài
 • 消灭它恐怕不易,不如有了足够的准备再