成语故事

卧薪尝胆

 •  
 •  
 • chūn
 • qiū
 • shí
 •  
 • guó
 • yuè
 • guó
 • shēng
 • le
 • zhàn
 • zhēng
 •  
 • yuè
 • guó
 •  春秋时期,吴国和越国发生了战争。越国
 • bèi
 • guó
 • bài
 •  
 • yuè
 • guó
 • gōu
 • jiàn
 • bèi
 • chà
 •  
 • hòu
 • lái
 •  
 • 被吴国打败,越国勾践被夫差俘虏。后来,吴
 • wáng
 • chà
 • shì
 • fàng
 • le
 • gōu
 • jiàn
 •  
 • ràng
 • huí
 • dào
 • le
 • yuè
 • guó
 • guó
 • dōu
 • huì
 • 王夫差释放了勾践,让他回到了越国国都会稽
 •  
 • gōu
 • jiàn
 • zài
 • zuò
 • de
 • fāng
 • diào
 • le
 •  
 • tǎng
 • zài
 • chái
 • 。勾践在坐卧的地方吊了个苦胆,夜里躺在柴
 • cǎo
 • shàng
 •  
 • miàn
 • duì
 •  
 • měi
 • tiān
 • chī
 • fàn
 • shí
 • dōu
 • cháng
 • cháng
 •  
 • 草上,面对苦胆。每天吃饭时都尝尝苦胆。

  先声夺人

 •  
 •  
 • chū
 • chù
 •  
 • zuǒ
 • chuán
 •  
 • zhāo
 • gōng
 • èr
 • shí
 • nián
 •  
 •  出处《左传·昭公二十一年》
 •  
 •  
 • yuē
 •  
 •  
 •  
 • jun
 • zhì
 •  
 • yǒu
 • zhī
 •  
 • xiān
 • rén
 • yǒu
 • duó
 • rén
 •  濮曰:“《军志》有之,先人有夺人
 • zhī
 • xīn
 •  
 • hòu
 • rén
 • yǒu
 • dài
 • āi
 •  
 •  
 • 之心,后人有待其哀。”
 •  
 •  
 • shì
 •  
 • xiān
 • shēng
 • duó
 • rén
 •  
 • zhè
 • chéng
 • jiù
 • shì
 • cóng
 •  
 •  释义“先声夺人”这则成语就是从《
 • jun
 • zhì
 •  
 • de
 • huà
 • zhuǎn
 • huà
 • ér
 • lái
 • de
 •  
 • biǎo
 • shì
 • xiān
 • zào
 • chéng
 • shēng
 • shì
 •  
 • 军志》里的话转化而来的,表示先造成声势,
 • huài
 • rén
 • de
 • shì
 • 以破坏敌人的士气

  望洋兴叹

 •  
 •  
 • xiàng
 • chuán
 • hěn
 • jiǔ
 • hěn
 • jiǔ
 • qián
 •  
 • huáng
 • yǒu
 • wèi
 •  相传很久很久以前,黄河里有一位河
 • shén
 •  
 • rén
 • men
 • jiào
 •  
 • zhàn
 • zài
 • huáng
 • àn
 • shàng
 •  
 • wàng
 • zhe
 • 神,人们叫他河伯。何伯站在黄河岸上。望着
 • gǔn
 • gǔn
 • de
 • làng
 • tāo
 • yóu
 • ér
 • lái
 •  
 • yòu
 • bēn
 • téng
 • tiào
 • yuè
 • xiàng
 • dōng
 • liú
 •  
 • 滚滚的浪涛由西而来,又奔腾跳跃向东流去,
 • xìng
 • fèn
 • shuō
 •  
 •  
 • huáng
 • zhēn
 • ya
 •  
 • shì
 • shàng
 • méi
 • yǒu
 • tiáo
 • néng
 • 兴奋地说;“黄河真大呀,世上没有哪条河能
 • xiàng
 •  
 • jiù
 • shì
 • zuì
 • de
 • shuǐ
 • shén
 • ā
 •  
 •  
 • 和它相比。我就是最大的水神啊!”

  闻鸡起舞

 •  
 •  
 • jìn
 • dài
 • de
 • shì
 • xiōng
 • huái
 • tǎn
 • dàng
 •  
 • yǒu
 • yuǎn
 •  晋代的祖逖是个胸怀坦荡、具有远大
 • bào
 • de
 • rén
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 • què
 • shì
 • ài
 • shū
 • de
 • táo
 • 抱负的人。可他小时候却是个不爱读书的淘气
 • hái
 •  
 • jìn
 • qīng
 • nián
 • shí
 • dài
 •  
 • shí
 • dào
 • zhī
 • shí
 • de
 • pín
 • 孩子。进入青年时代,他意识到自己知识的贫
 •  
 • shēn
 • gǎn
 • shū
 • xiào
 • guó
 • jiā
 •  
 • shì
 • jiù
 • fèn
 • 乏,深感不读书无以报效国家,于是就发奋读
 • shū
 • lái
 •  
 • guǎng
 • fàn
 • yuè
 • shū
 •  
 • rèn
 • zhēn
 • xué
 • shǐ
 • 起书来。他广泛阅读书籍,认真学习历史

  妄自尊大

 •  
 •  
 • chū
 • chù
 •  
 • hòu
 • hàn
 • shū
 •  
 • yuán
 • chuán
 •  
 •  出处《后汉书·马援传》
 •  
 •  
 • (
 • yuán
 • )
 •  
 • qiú
 • guī
 •  
 • wèi
 • xiāo
 • yuē
 •  
 •  
 • yáng
 • jǐng
 •  (马援),囚辞归,谓嚣曰:“子阳井
 • ěr
 •  
 • ér
 • wàng
 • zūn
 •  
 • zhuān
 • dōng
 • fāng
 •  
 •  
 • 底蛙耳,而妄自尊大,不如专意东方。”
 •  
 •  
 • shì
 • xíng
 • róng
 • rén
 • kuáng
 • wàng
 • kuā
 •  
 • wéi
 •  释义形容人狂妄地夸大自己,以为自
 • le
 •  
 • qīng
 • shì
 • bié
 • rén
 •  
 • 己了不起,轻视别人。
 •  
 •  
 • shì
 • yuán
 •  
 • wén
 •  故事马援,字文

  望梅止渴

 •  
 •  
 • yǒu
 • nián
 • xià
 • tiān
 •  
 • cáo
 • cāo
 • lǐng
 • duì
 • tǎo
 • zhāng
 • xiù
 •  
 •  有一年夏天,曹操率领部队去讨伐张绣,
 • tiān
 • chū
 •  
 • jiāo
 • yáng
 • huǒ
 •  
 • tiān
 • shàng
 • yún
 • cǎi
 • méi
 • 天气热得出奇,骄阳似火,天上一丝云彩也没
 • yǒu
 •  
 • duì
 • zài
 • wān
 • wān
 • de
 • shān
 • dào
 • shàng
 • háng
 • zǒu
 •  
 • liǎng
 • biān
 • 有,部队在弯弯曲曲的山道上行走,两边密密
 • de
 • shù
 • bèi
 • yáng
 • guāng
 • shài
 • gǔn
 • tàng
 • de
 • shān
 • shí
 •  
 • ràng
 • rén
 • tòu
 • guò
 • 的树木和被阳光晒得滚烫的山石,让人透不过
 • lái
 •  
 • dào
 • le
 • zhōng
 • shí
 • fèn
 •  
 • shì
 • bīng
 • de
 • dōu
 • shī
 • tòu
 • le
 • 气来。到了中午时分,士兵的衣服都湿透了

  万死不辞

 •  
 •  
 • chū
 • chù
 • :
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • huí
 • chán
 • yuē
 •  
 •  
 • jìn
 •  出处:《三国演义》第八回蝉曰:“近
 • jiàn
 • rén
 • liǎng
 • méi
 • chóu
 • suǒ
 •  
 • yǒu
 • guó
 • jiā
 • shì
 •  
 • yòu
 • gǎn
 • wèn
 •  
 • 见大人两眉愁锁,必有国家大事,又不敢问。
 • jīn
 • wǎn
 • yòu
 • jiàn
 • háng
 • zuò
 • ān
 •  
 • yīn
 • xìng
 • tàn
 •  
 • xiǎng
 • wéi
 • rén
 • kuī
 • 今晚又见行坐不安,因此兴叹,不想为大人窥
 • jiàn
 •  
 • tǎng
 • yǒu
 • yòng
 • qiè
 • zhī
 • chù
 •  
 • wàn
 • !
 •  
 • 见。倘有用妾之处,万死不辞!
 •  
 •  
 • shì
 • :
 • shì
 • suī
 • rán
 • yǒu
 • wàn
 • tuī
 •  释义:意思是虽然有一万次死也不推辞

  亡羊补牢

 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • chū
 •  
 • zhàn
 • guó
 •  
 •  
 • zhàn
 • guó
 • shí
 • dài
 •  
 •  这故事出自“战国策”。战国时代,
 • chǔ
 • guó
 • yǒu
 • chén
 •  
 • míng
 • jiào
 • zhuāng
 • xīn
 •  
 • yǒu
 • tiān
 • duì
 • chǔ
 • xiāng
 • wáng
 • 楚国有一个大臣,名叫庄辛,有一天对楚襄王
 • shuō
 •  
 •  
 • zài
 • gōng
 • miàn
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • zuǒ
 • biān
 • shì
 • zhōu
 • hóu
 •  
 • yòu
 • biān
 • 说:“你在宫里面的时候,左边是州侯,右边
 • shì
 • xià
 • hóu
 •  
 • chū
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yān
 • líng
 • jun
 • shòu
 • gēn
 • jun
 • yòu
 • zǒng
 • shì
 • 是夏侯;出去的时候,鄢陵君和寿跟君又总是
 • suí
 • kàn
 •  
 • zhè
 • rén
 • zhuān
 • mén
 • jiǎng
 • jiū
 • shē
 • chǐ
 • yín
 • 随看你。你和这四个人专门讲究奢侈淫乐

  完璧归赵

 •  
 •  
 • zhàn
 • guó
 • shí
 • hòu
 •  
 • zhào
 • wáng
 • dào
 • le
 • kuài
 • míng
 • guì
 • bǎo
 •  战国时候,赵王得到了一块名贵宝玉
 •  
 • shì
 •  
 •  
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 • qíng
 • ràng
 • qín
 • guó
 • wáng
 • zhī
 • dào
 • le
 •  
 • “和氏璧”。这件事情让秦国大王知道了,他
 • jiù
 • xiě
 • le
 • fēng
 • xìn
 •  
 • pài
 • rén
 • jiàn
 • zhào
 • wáng
 •  
 • shuō
 • qín
 • wáng
 • yuàn
 • yòng
 • shí
 • 就写了封信,派人去见赵王,说秦王愿意用十
 • zuò
 • chéng
 • lái
 • huàn
 • kuài
 • bǎo
 •  
 • 五座城来换那块宝玉。
 •  
 •  
 • zhào
 • wáng
 • kàn
 • le
 • xìn
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • qín
 • wáng
 • xiàng
 • shì
 • zhī
 •  赵王看了信,心里想,秦王一向是只
 • xiǎng
 • zhàn
 • biàn
 •  
 • kěn
 • 想占便宜,不肯

  土崩瓦解

 •  
 •  
 • chū
 • chù
 •  
 •  
 • huái
 • nán
 •  
 • tài
 • xùn
 •  
 • zhòu
 • zhī
 •  
 •  出处:《淮南子·泰族训》纣之地,
 • zuǒ
 • dōng
 • hǎi
 •  
 • yòu
 • liú
 • shā
 •  
 • qián
 • jiāo
 • zhǐ
 •  
 • hòu
 • yōu
 • dōu
 •  
 • shī
 • róng
 • guān
 • 左东海,右流沙,前交趾,后幽都,师起容关
 •  
 • zhì
 • shuǐ
 •  
 • shì
 • yǒu
 • wàn
 •  
 • rán
 • jiē
 • dǎo
 • shī
 • ér
 • shè
 •  
 • bàng
 • zāi
 • ,至蒲水;士亿有余万,然皆倒失而射,傍栽
 • ér
 • zhàn
 •  
 • wáng
 • zuǒ
 • cāo
 • huáng
 •  
 • yòu
 • zhí
 • bái
 • máo
 • huī
 • zhī
 •  
 • 而战。武王左操黄戟,右执白旄以麾之,则瓦
 • jiě
 • ér
 • zǒu
 •  
 • suí
 • bēng
 • ér
 • xià
 •  
 • 解而走,遂土崩而下。
 •  
 •  
 • shì
 •  
 •  释义: