悦读

悦读

 •  
 •  
 • yuè
 •  
 •  悦读 
 •  
 •  
 •  
 • yuè
 •  
 • yùn
 • hán
 • zhe
 • yòng
 • mǎn
 • xīn
 • de
 • yuè
 •  
 • yuè
 •  悦读,蕴含着用满心的喜悦去读;悦
 •  
 • wèi
 • zhe
 • zài
 • shū
 • shí
 • qīng
 • zhù
 • zhe
 • mǎn
 • liǎn
 • xìng
 •  
 •  
 • 读,意味着在读书时倾注着满脸幸福; 
 •  
 •  
 • yuè
 •  
 • líng
 • zhēng
 • zhe
 • jiāng
 • xīn
 • líng
 • zhōng
 • zuì
 • měi
 • de
 • shēn
 • qíng
 •  悦读,聆征着将自己心灵中最美的深情
 • róng
 • shū
 • zhōng
 •  
 •  
 • zài
 • màn
 • zhǎng
 • de
 • rén
 • shēng
 • dào
 • zhōng
 •  
 •  
 • 融入读书中┄┄在我漫长的人生道路中, 

  从阅读到悦读

 •  
 •  
 • guǒ
 •  
 • yào
 • zài
 • de
 • fáng
 • jiān
 • sāi
 • mǎn
 • yáng
 • guāng
 •  如果可以,我要在我的房间里塞满阳光
 •  
 • yīn
 •  
 • qīng
 • xiāng
 •  
 • hái
 • yǒu
 • mǎn
 • mǎn
 • dāng
 • dāng
 • de
 • shū
 •  
 • zhè
 • shì
 • shǔ
 • 、音乐、清香,还有满满当当的书。这是属于
 • rén
 • de
 •  
 • suí
 • shí
 • duǒ
 • jìn
 •  
 • pāo
 • kāi
 • bèi
 • fán
 • 我一个人的,随时可以躲进去,抛开疲惫和烦
 • nǎo
 •  
 • xiē
 • shū
 •  
 • shì
 • xīn
 • yǒng
 • héng
 • de
 • yīn
 •  
 • 恼。那些书,是我心里永恒的音符。
 •  
 •  
 • shì
 • de
 •  
 • ài
 • kàn
 • shū
 •  
 • shì
 • xiē
 • jīn
 • fěn
 • yín
 •  是的,我爱看书。是那些金粉银