怎样勘探石油

怎样勘探石油

 •  
 •  
 • quán
 • shì
 • jiè
 • zhī
 • de
 • shí
 • yóu
 • zhù
 • liàng
 •  
 • dào
 • 2020
 • nián
 • jiù
 • huì
 •  全世界已知的石油贮量,到2020年就会枯
 • jié
 • le
 •  
 • zài
 • zhè
 • xiē
 • shí
 • yóu
 • yòng
 • qìng
 • qián
 • zhǎo
 • dào
 • xīn
 • yóu
 • tián
 •  
 • xún
 • 竭了。必须在这些石油用罄前找到新油田,寻
 • zhǎo
 • xīn
 • yóu
 • tián
 • suǒ
 • dào
 • de
 • fāng
 •  
 • rán
 • huán
 • jìng
 • néng
 • chù
 • 找新油田所到的地方,自然环境可能一处比一
 • chù
 • è
 • liè
 •  
 • 处恶劣。
 •  
 •  
 • tiān
 • rán
 • yóu
 • tián
 • xíng
 • chéng
 •  
 • yào
 • sān
 • tiáo
 • jiàn
 •  
 • shì
 • shēng
 •  天然油田形成,需要三个条件:合适生
 • chéng
 • shí
 • yóu
 • de
 • chén
 • yán
 •  
 • 成石油的沉积岩、一