常用新成语

常用新成语124条

 • 30.
 • gòng
 • zhuì
 • ài
 •  
 • nán
 • shuāng
 • fāng
 • xiàng
 • ài
 •  
 • zhǎn
 • dào
 • 30. 共坠爱河。男女双方互相爱慕,发展到热
 • liàn
 • jiē
 • duàn
 •  
 • duō
 • zhǐ
 • shēng
 • le
 • liǎng
 • xìng
 • guān
 •  
 •  
 •  
 • ài
 •  
 • zhǐ
 • 恋阶段(多指发生了两性关系)。“爱河”指
 • ài
 • qíng
 •  
 • jiāo
 • rèn
 • wéi
 • ài
 • qíng
 • xiàng
 • liú
 •  
 • rén
 • chén
 • miǎn
 • zhōng
 •  
 • jiù
 • 爱情,佛教认为爱情像河流,人沉湎其中,就
 • néng
 •  
 •  
 • men
 • cóng
 • xiàng
 • shí
 •  
 • zhǎn
 • dào
 • gòng
 • zhuì
 • ài
 • 不能自拔。“他们从彼此相识,发展到共坠爱
 •  
 •  
 •  
 •  
 • nán
 • fāng
 • zhōu
 •  
 • 2000/6/
 • 河。”(《南方周末》2000/6/

  常用新成语124条

 • 93.
 • táo
 • tài
 • chū
 •  
 •  
 • chū
 •  
 • běn
 • shì
 • shù
 •  
 • yóu
 • yīng
 • 93. 淘汰出局。“出局”本是体育术语,由英
 •  
 • out
 •  
 • fān
 • ér
 • lái
 •  
 • zhǐ
 • bàng
 • qiú
 •  
 • lěi
 • qiú
 • sài
 • qiú
 • 语“out”翻译而来,指棒球、垒球比赛击球
 • yuán
 • huò
 • pǎo
 • lěi
 • yuán
 • zài
 • jìn
 • gōng
 • zhōng
 • yīn
 • fàn
 • guī
 • bèi
 • pàn
 • tuì
 • qiú
 • chǎng
 •  
 • shī
 • 员或跑垒员在进攻中因犯规被判退离球场,失
 • jìn
 • gōng
 • huì
 •  
 • xiàn
 • zài
 • yīng
 • yòng
 • fàn
 • wéi
 • kuò
 •  
 • fàn
 • zhǐ
 • rén
 • 去继续进攻机会。现在应用范围扩大,泛指人
 • huò
 • shì
 • yīn
 • néng
 • shì
 • yīng
 • xíng
 • shì
 • huò
 • néng
 • dào
 • mǒu
 • 或事物因不能适应形势或不能达到某